Támop

TÁMOP-2.2.7. A-13/1-2013-0001 „Út a szakmaválasztáshoz”

A projekt 2013. tavaszától indult.

A program célja

Az általános iskola 7. vagy 8. évfolyamán tanuló fiatal pályaválasztását elősegítse oly módon, hogy őket pályaorientációs programokkal, ösztöndíj- és mentori támogatással a lehető legtovább az oktatási rendszerben való aktív és eredményes részvételre, kifejezetten a szakiskolai/szakközépiskolai képzésbe történő bekapcsolódásra ösztönözze. A tanulmányi átlageredménytől függő tanulói ösztöndíj csak akkor vezethet eredményre és válhat ténylegesen motivációs tényezővé, ha párosul a mentor által nyújtott személyes szakmai motiváló támogatással, pedagógiai módszerek és eszközök alkalmazásán keresztül.

Jelenleg két 8. osztályos tanulóval egy mentortanár foglalkozik. A pedagógus Fazekas Pálné könyvtárostanár, az alábbi tevékenységek tartoznak a mentori feladataiba:

Pedagógiai feladatok

Egyéni foglalkozás: heti 1 órában tanulónként személyiségfejlesztő, tanulás-módszertani tréning, problémák megbeszélése.

Havi 1 órában csoportos foglalkozás: tanulmányi eredmények, magatartás, szorgalom értékelés áttekintése; problémák megbeszélése.

2014-ben, a nyári szünetben 2 csoportos foglalkozást kellett tartania: megbeszélésre kerültek a pályázattal kapcsolatos kötelezettségek és lehetőségek; illetve a nyári szünet eseményei és a továbbtanulási tervek, a sikeres felvételi vizsgához szükséges tanulói feladatok.

Adminisztratív feladatok

Egyéni és csoportos fejlesztési tervek készítése, azok havonkénti felülvizsgálata, szükség esetén módosítása.

Havi jelentések készítése az egyéni és csoportos foglalkozásokról, a tanulóknak a pályázati feltételeknek való megfeleléséről.

Újabb feltételként a kolléga mentorképzésen való részvételre kötelező, melynek tananyaga elektronikusan érhető el, beszámolni pedig teszt formájában kell.

„Az iskola közös ügyünk” TÁMOP 3.1.4. B-13/1-2013-0001 számú „Köznevelés az iskolában”európai uniós támogatásból megvalósuló projekt Partnerség és hálózatosodás modulja „Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs” – egészségnevelési projektnap

Az esemény megvalósításának időszaka:

2014.szeptember 19.

A projekt célja, eredménye

1. Külső partnerrel együttműködésben szerveződik

A program lehetőséget biztosít a tartós együttműködés kialakítására az egészségnevelés területén, és erre alapozva más területeken is. Biztosítja az egymástól való tanulást és a pedagógiai folyamatosságot. Erősíti a közös felelősségvállalást és munkamegosztást.

A külső partnerekkel való eredményes együttműködésben a projekt előrelépést jelentett.

Bevont partnerek és feladataik

1. Partner: Tiszavárkony Község Önkormányzata – helyszín, és iskolabusz biztosítása

2.Partner: Tiszavárkonyért Kulturális Egyesület – egészségügyi bemutatók szervezése, anyagi támogatás

 • Partner: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mentőalapítvány – baleseti helyzetek kezelése, újraélesztés bemutató
 • Partner: ÁNTSZ – egészségügyi vizsgálatok, megelőző tájékoztatás
 • Partner: Gyermekjóléti Szolgálat – konfliktuskezelő tréning

6. Partner: Easy-Dance Oktatási Kulturális és Sport Egyesület    – tánc tanítása

 • Partner: iskolarendőr – drogprevenció
 • Partner: iskolavédőnő- fogápolási és testi higiéniai előadás
 • Partner: SZMK – szervezés

10.Partner: Diákönkormányzat – szervezés

11.Partner: szülők, nagyszülők – alapanyagok beszerzése, gyerekek munkáinak segítése

12.Partner: pedagógusok – szervezés, feladatok elkészítése

KÖSZÖNJÜK VALAMENNYI PARTNERÜNK, TÁMOGATÁSÁT.

2. Hosszú távú folyamatra épül

A továbbiakban intézményi szinten a projektnap ebben a formában való megszervezése az intézményi éves munkaterv, a munkaközösségi munkatervek és a DÖK munkatervének része. Az SZMK értekezletek egyik aktuális napirendi pontja.

„Az iskola közös ügyünk” TÁMOP 3.1.4. B-13/1-2013-0001 számú „Köznevelés az iskolában”európai uniós támogatásból megvalósuló projekt Partnerség és hálózatosodás modulja „Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs” – egészségnevelési projektnap

3. Közösségépítő céllal, módszertannal bír

Az egészségnevelési projektnap az együttműködés közösségfejlesztő folyamatának egy eseményben való konkrét megnyilvánulása. A programok céltudatos összeállítása nem csak az osztályszintű közösségformálást, hanem az intézményi közösséghez tartozás tudatát is fejlesztik. A program informális módszerrel erősíti a tanár – diák – szülő kapcsolatot. A külső partnerek bevonása az iskolai nevelő-oktató munkát valóban KÖZÖS ÜGGYÉ teszi.

4. Társadalmi, helyi szinten is fontos üzenete van

A tanulók kooperatív-interaktív tevékenységére építve cselekvésközpontúan, élményszerűen kelti fel a tanulók érdeklődését és mutatja meg a követendő életmódot. Tudatosítja a személyes felelősséget az egészségtudatos magatartás kialakításában. A projekt intézményi és mikrokörnyezeti szinten is, hosszú távon hozzájárul az egészséges életmód rendszerszemléletű, a fenntarthatóságot is magába foglaló megismeréséhez, az egészségmegőrzést biztosító tevékenységek, szokások elsajátításához, az életvitel tudatos kialakításához.

Tudatosítja, hogy egészségünket mentálhigiénés állapotunk is befolyásolja. A fenntarható fejlődés érdekében fejleszti az egészséges életmód iránti érzelmi viszonyulást, fejleszti a pozitív elkötelezettséget és attitűdöt.

A projektnap célja

Az egészséges életmód tudatosítása külső partnerek bevonásával.

Alcélok

 • A tanulók érdeklődésének felkeltése az egészséges életmód iránt.
 • Figyelmük  ráirányítása egészségi állapotuk megőrzésére,  javítására, egészségük  romlásának

megelőzésére.

 • Olyan kompetenciák, viselkedésbeli megnyilvánulások fejlesztése tapasztalati úton, amelyek hozzájárulnak a jövőben, egészséges életvitelük kialakításához.
 • A mozgás megszerettetése, rendszeres testmozgás beépítése a mindennapi életbe. Az egészséges életmódra nevelés, a mindennapi higiénia jelentőségének megértése.
 • Figyelmük ráirányítása egészségi állapotuk megőrzésére, javítására, egészségük romlásának megelőzésére.

„Az iskola közös ügyünk” TÁMOP 3.1.4. B-13/1-2013-0001 számú „Köznevelés az iskolában”európai uniós támogatásból megvalósuló projekt Partnerség és hálózatosodás modulja „Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs” – egészségnevelési projektnap

 • A mindennapi higiénia jelentőségének megértése.
 • A mentálhigiénés állapot, mint egészségünk része.

8:15 – 8:30 Közös torna (Tanulók, szülők, nevelők, meghívottak)

8:30 – 9:00 Tízórai, (iskolatej, iskolagyümölcs), készülés a programokra

9:00 – 10:30 Forgószínpad megoldással

Alsó tagozat

 1. helyszín: fogápolás, testi higiénia (védőnő)
 • helyszín: alapvető elsősegélynyújtás (Tiszavárkonyért Kulturális Egyesület szervezésében, Mentőalapítvány előadója)
 • helyszín: egészséges táplálkozás – interaktív előadás (pedagógusok)
 • helyszín: keresztrejtvény, totó (pedagógusok)

1 helyszín: drogprevenció (iskolarendőr)

 • helyszín: baleseti helyzetek kezelése, újraélesztés (Tiszavárkonyért Kulturális Egyesület szervezésében, Mentőalapítvány előadója)
 • helyszín: Szexuális felvilágosítás (pedagógus)
 • helyszín: Netfit program ismertetése (pedagógus)

10:45 – 12:15 Egészséges ételek készítése osztály szinten, szülőkkel közösen (SZMK szervezés), ételek bemutatása, kóstoló intézményi szinten (anyagi támogatás)

12:15 – 12:30 Közös torna (Tanulók, szülők, nevelők, meghívottak)

12:30 – 13:00 Ebéd/kötélhúzó verseny (pedagógusok)

13:00 – 13:45

 1. Konfliktuskezelő tréning – célirányos csoport (magatartási, beilleszkedési nehézségek (Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő munkatársa))
 • Osztályszinten plakátkészítés egészség témakörben (osztályfőnökök)

12.30-14.30 Felnőtteknek, 7-8. osztályos tanulóknak:

1. Koleszterin vizsgálat

„Az iskola közös ügyünk” TÁMOP 3.1.4. B-13/1-2013-0001 számú „Köznevelés az iskolában”európai uniós támogatásból megvalósuló projekt Partnerség és hálózatosodás modulja „Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs” – egészségnevelési projektnap

 • Vércukor vizsgálat
 • Vérnyomásmérés
 • Mell-és here önvizsgálat

14:00 – 15:30 Sportversenyek: sorversenyek, csapatversenyek (SZMK, DÖK szervezés és testnevelő)

15:30 – 16:30 Tanulóknak 1-8. osztály

 1. Teaház – gyógy- és gyümölcsteák (pedagógus)
 • Zöldség – gyümölcsszobrászat (pedagógusok, szülők)

16:30 – 17:00 Közös tánc (Tanulók, szülők, nevelők, meghívottak) Easy-Dance Oktatási Kulturális és Sport egyesület.

12.Partner: pedagógusok – szervezés, feladatok elkészítése

TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001

TÁMOP 3. 1. 15-14-2014-0001 „Köznevelési reformok operatív megvalósítása” című kiemelt projekt keretében tervezett egész napos iskolai (ENI) nevelési-oktatási programok adaptációját szolgáló szakmai tevékenységre

A pályázat kiírója: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI)

A részt vevő pedagógusok: Fazekas Pálné, Vass Mónika

A kiemelt projekt:

 • lehetőséget teremt a partneriskolák számára, hogy megismerkedjenek az egész napos iskola kereteivel és tartalmi fejlesztéseivel;
 • megteremti annak a lehetőségét, hogy a projekt végére az intézmény egy, az egész napos is-kolai keretrendszer jövőbeli bevezetéséhez szükséges megvalósítási tervvel rendelkezzen.

A partneriskolai tevékenység ideje: tervek szerint 2015. április 20. és szeptember 20. között.

A pályázat célja, hogy az ENI bázisiskolák mentorainak segítségével a partneriskolákban is támogassák az egész napos iskolai nevelési-oktatási programok (NOP) megismerését, elterjedését.

A megvalósítás során elvégzendő feladatokkal egy olyan folyamatot valósítunk meg, amelyben a kifejlesztett pedagógia rendszer elemeit a befogadó intézmény megismeri, kipróbálja és a saját pedagógiai gyakorlatába illeszti.

A részfeladatok teljesítésének ütemei:

 Részfeladat leírásaEredmény, produktumHatáridő
     
I.OFI által szervezett tájékoztató: ENI NOP-Egyénimunkaterv2015-05-30
ütemokkal  való  megismerkedés,  a  K+F(rövid szakmai anyag) 
 tevékenység tervezése    
     
II.Az intézményi pedagógiai munka és azIskolaihelyzetelemzés2015-06-30
ütemENI   NOP-ok   adaptációját   indokló(rövid szakmai anyag) 
 tényezők bemutatása    
     
 Keretrendszer   adaptálására   irányulóÖsszefoglaló aképzés2015-06-30
 képzésen való részvételtapasztalatairól  
     
 Adaptáló pedagógusok tájékoztatójaA tájékoztatóelőadás2015-06-30
      

TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001

       anyaga (prezentáció)  
     
 Az  ENI  NOP  adaptálásához  szükségesInplementációsés2015-06-30
 konkrét  tevékenységek  ésfeladatokinnovációs terv  
 tervezése, kifejtése         
        
III.1keretrendszerimodulsaját1keretrendszeri2015-09-15
ütemintézményhez igazított továbbfejlesztésemodulváltozat  
        
 1témaspecifikusmodulsaját1témaspecifikus2015-09-15
 intézményhez igazított továbbfejlesztésemodulváltozat  
        
 Akeretrendszeri modulkipróbálásaTapasztalati összegzés2015-09-20
 során szerzett tapasztalatok összegzése     
        
 Atémaspecifikus modulkipróbálásaTapasztalati összegzés2015-09-20
 során szerzett tapasztalatok összegzése     
       
 Akeretrendszerimodulvéglegesített1 keretrendszeri modul2015-09-20
 változatának elkészítése  véglegesített   
       intézményiváltozata, 
       dokumentum   
        
 Atémaspecifikusmodulvéglegesített1témaspecifikus2015-09-20
 változatának elkészítése  modulvéglegesített 
       intézményiváltozata, 
       dokumentum   
            

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem

”Biztosabb tudással tanulóink jövőjéért”” című, benyújtott pályázatot az Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága vezetője a maximális 12 000 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt célja

A projekt hosszú távú célja, a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott prioritások, és az intézményi szintű fejlesztendő területek összehangolásával valamennyi tanuló eljuttatása képességeinek maximumára, a tanulási motiváció erősítésével.

 • Pozitív tanulói attitűd kialakítása.
 • az IKT eszközök szélesebb körű használatával a tanulási folyamatban.
 • Az idegen nyelvi, a digitális kompetenciák fejlesztése, a hatékony önálló tanulás kihatással lesz az anyanyelvi és matematikai kompetenciák fejlődésére is, várhatóan javuló eredményt fognak felmutatni a következő évi kompetencia mérésen a diákok, nyelvtudásuk magabiztosabbá, erősebbé válik.
 • A pedagógusok megismerik a konfliktuskezelő módszereket, és azokat eredményesen tudják alkalmazni.
 • Az idő előtti iskolaelhagyás kiküszöbölése. Elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása a hátrányos helyzetből adódó iskolai sikertelenség, korai iskolaelhagyás, lemorzsolódás megelőzése érdekében.
 • Pedagógusok továbbképzése digitális tananyaghasználathoz kooperatív módszerek révén, 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés formájában.
 • család, iskola kapcsolatának erősítése 10 órás tréning az iskola nyitottságának fokozása érdekében.
 • A beszerzett eszközök évekre biztosíthatják a cselekvésközpontú tanulási módszerek alkalmazását

Rövid távú célja

 • Az érdeklődés felkeltése, az élményszerű, interaktív tanulásszervezési formákkal, személyiségközpontú neveléssel.
 • Az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésével a tanulóink motiváltabbak lesznek más népek, kultúrák megismerésében, a világról alkotott képük, tájékozottságuk javul. A idegen nyelvi kompetenciamérésre való felkészüléshez segítséget nyújtanak azok a kiegészítő ismeretek, melyekre ezeken a programokon tesznek szert tanulóink.

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem

A projekt célcsoportja

A célcsoportok kiválasztását a SWOT analízis, az országos oktatási törekvések, és a helyi stratégiai célkitűzések alapján végeztük.

A projekt közvetlen célcsoportja a tanulók és pedagógusok.

A projekt közvetett célcsoportja a szülők, és a településen működő társadalmi szervezetek.

A projekt rövid összefoglalása

A.1. II. tanórán kívüli – szabadtéri jellegű – mozgásos tevékenységek

Az elmúlt évek jelentős sportsikerei és a tanulók felmérési eredményeinek folyamatos javulása bebizonyították, hogy az intézményünkben elindult kezdeményezés – az atlétikára, mint alapsportágra épített tevékenységi formákra fordított kiemelt figyelem – rendkívül pozitív hatással volt az iskola sportéletére. Az atlétika mozgásanyag korosztályi sajátosságoknak megfelelően folyamatosan és egymásra épülve fejleszti a tanulók fizikai, szellemi és szociális képességeit. Ezt az irányvonalat követve szeretnénk egy olyan foglalkoztatási formát elindítani, mely kimondottan az atlétika versenyeken való eredményes részvételt biztosítja. A délutáni órák lehetőséget biztosítanának tanulóinknak a többirányú és speciális felkészülésre. Vonzóbbá tehető az atlétika, mint sportág, ill. a jó szereplés növelheti diákjaink önbecsülését, gazdagíthatja személyiségüket, megismerhetik és tisztelhetik saját és társaik értékeit, teljesítményét. Heti 1 óra Bevont nevelő: 1 fő Bevont tanuló:25 fő

A.2. II. Nyelvi vetélkedő

A 4 fős csapatok tagjaiból legalább egy fő tanulási nehézséggel küzd, vagy hátrányos helyzetű.

1 alkalom 2015. szeptember Bevont nevelő: 2 fő Bevont tanuló: 16 fő (minden felsős osztályból 4 fős csapat)

A.2. III. nyelvi témahetek

A nyelvi vetélkedővel és a témahéttel olyan élményszerű fejlesztést biztosítunk a tanulásban akadályoztatott gyermekeink számára is, hogy azok megmérettetés és a kudarctól való félelem nélkül gyarapíthassák tudásukat. 1 héten át tanítási órákon és délutáni programokon 2015. október Bevont nevelő: 2 fő Bevont tanuló: 55 fő (felsős osztályok)

A.3. I. informatika szakkör

Felméréseink alapján kiemelten fejlesztendő terület az eszközhasználat, felelős tartalomkezelés, amelyet a szakkörrel kívánunk megvalósítani.

Heti 1 óra Bevont nevelő: 1 fő Bevont tanuló: 15 fő heti 1 óra

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem

A.3. II. digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata

A digitális tananyagok használatával 7. 8. osztályban megvalósítható az interaktív tanítás, szélesebb körű lesz az IKT eszközök használata a tanítási órán. Bevont nevelő: 5 fő Bevont tanuló: felső tagozatosak

D. Életpálya tervezés: saját óratervek kidolgozása, bevezetése és külső szakértő általi szupervíziója.

F.3. Tanulási és magatartási, valamint konfliktus- és iskolai agressziókezelési problémák felismerését és fejlesztését segítő módszertani továbbképzés, valamint a megfelelő szolgálatokkal való együttműködés javítását célzó képzés

A  módszertani  kultúra  bővítésével  egységessé  válik  a  tanulók  szocializálódási  folyamatának

személyiségközpontú    kezelése.    A      pedagógusok     konfliktus-kezelési    attitűdjét     szeretnénk

megerősíteni.

Tantestületi képzés

F. 5. Lelki egészség fejlődését szolgáló, személyközpontú pedagógiai módszert átadó, illetve a pedagógiai műhelymunkát segítő továbbképzések

A folyamatba ágyazott továbbképzés a tanulási és magatartási nehézségek és kezelésük elméleti és módszertani megismertetésén keresztül olyan ismereteket és a gyakorlatban történő kipróbálással olyan saját élményű tapasztalatokat nyújt, amelyek által a pedagógusok képesek lesznek felismerni és azonosítani a tanulási és magatartási problémákat, a mindennapi nevelő-oktató munkában saját kompetenciahatáraikon belül alkalmazni a prevenció és segítségnyújtás különböző formáit. A szakszolgálati intézményrendszer megismerésével, a résztvevők kapcsolatteremtési és együttműködési készségének fejlesztésével megalapozza a tényleges szakmai együttműködést a nevelési oktatási intézmény pedagógusai és a pedagógiai szakszolgálatban dolgozó szakemberek között.

Szülői családi nap külső előadók részvételével, 2 alkalommal.

Eszközfejlesztés: Az eszközbeszerzés a tananyagfejlesztéshez, a sporthoz, a nyelvoktatáshoz, és az informatikához történik közel 1 800 000 Ft értékben.

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem

A projektben résztvevő személyek

NévProjektben betöltött feladat
Balogné Csík Teréziaprojektmenedzser
Fülöpcsei JuditPénzügyi vezető
Bács Vilmos TibornéSzakmai megvalósító
Fábián MiklósnéSzakmai megvalósító
Járomi IstvánSzakmai megvalósító
Kamocsár LászlónéSzakmai megvalósító
Dr. Szilvássyné Borogdai EnikőSzakmai megvalósító