Intézményi Tanfelügyeleti látogatás

Tanfelügyeleti ellenőrzés – értékelés szöveges értékelése

Endre Király Általános Iskola

2018.02.27.

  1. Pedagógiai folyamatok

Fejleszthető területek:

A nevelési problémák megoldására alkalmas módszerek szélesebb körének megismerése, helyi módszerek kidolgozása a tanulók viselkedéskultúrájának fejlesztésére.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény stratégiai dokumentumai a nevelőtestület bevonásával készülnek, az intézmény vezetése biztosítja a dokumentumok koherenciáját. Az operatív tervezés a stratégiai célok megvalósítását célozza. (Pedagógiai program, SZMSZ, Házirend, Munkaterv, beszámoló stb.). A tervek megvalósítása a pedagógusok, a munkaközösségek, a szülői szervezet bevonásával történik, ezt a tényt az interjúk alátámasztották. A beszámolók alapján látszik, hogy a nevelőtestület a tanulói teljesítményeket folyamatosan követi, a központi és a helyi mérési eredményeket dokumentálja, elemzi, értékeli, az egyes évek értékelését összekapcsolja. Az OKM mérési eredmények legtöbbször elérik az országos átlagot, annak ellenére, hogy magas a BTMN-gel küzdő tanulók aránya és az OH többször azon intézmények közé sorolta az iskolát, amelyek pedagógiai munkájukkal eredményesen ellensúlyozzák a tanulók hátrányos helyzetét. Folyamatos a továbbképzési program végrehajtása (amelyet mutatnak a dokumentumok: továbbképzési program, beiskolázási terv, beszámolók), a fejlesztési és intézkedési tervek megvalósítása annak érdekében, hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen jelenlegi és jövőbeni igényeknek, elvárásoknak. A belső ellenőrzés és értékelés folyamatos, fejlesztő jellegű és koherens a pedagógus minősítés és a tanfelügyelet értékelési rendszerével.

  • Személyiség- és közösségfejlesztés Fejleszthető területek:

A nehezen megszólítható szülők bevonása az intézmény által szervezett közösségfejlesztő, hagyományápoló programokba.

Kiemelkedő területek:

A figyelem középpontjában a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése van. Az intézmény felzárkóztató foglalkozásokat szervez, tehetséggondozó szakköröket működtet, amelyek a versenyekre való felkészülést is szolgálják. A foglalkozások a munkatervekben tervezettek és eredményességükről beszámolókat készítenek. A vezetés és nevelőtestület pontos információkkal rendelkezik a tanulók szociális helyzetéről, folyamatos a kapcsolattartás a szülőkkel. Az írásbeli dokumentációból és a helyszíni tapasztalatokból megállapítható, hogy az alul-teljesítő, a tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók megkülönböztetett figyelmet kapnak. A kiemelt figyelmet igénylő tanulók mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban. A hagyományok ápolása jól dokumentált, az egyéb közösségi programokra bevonják a családokat: szülői munkaközösség. Az intézményt támogató szülői közösség áll az iskola mögött. Gazdag tanórai és tanórán kívüli programkínálat jellemző a közösségek összetartására, a közösségépítésre.

  • Eredmények Fejleszthető területek:

Az intézményben jól működő Belső Gondozói Rendszer eredményeinek, tapasztalatainak összegzése, publikálása.

Kiemelkedő területek:

A dokumentumokból egyértelműen megállapítható (beszámolók, interjúk), hogy az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan az oktatás, a továbbtanulásra való felkészítés eredményes, amit a felvételi eredmények igazolnak. A helyi igényeket kiszolgáló mérési rendszer működik. Az intézmény vezetése gondoskodik a tanulás eredményességéről szóló információk elemzéséről, megosztásáról, a szükséges szakmai tanulságok levonásáról és a visszacsatolásról. Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: kompetenciamérések eredményei, tanév végi eredmények – tantárgyra, évre vonatkozóan, versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi szint, települési szint, továbbtanulási mutatók.

  • Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció Fejleszthető területek:

Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és az intézmény céljainak elérése érdekében támaszkodik a pedagógusok közös tevékenységére, azonban további munkát jelenthet még egyes pedagógusok szerepvállalásának, együttműködésének, szabálykövetésének erősítése, a szervezeti kultúra fejlesztése.

Kiemelkedő területek:

Az intézményben (bár kis tantestület és a feladatok személyenként halmozottan jelennek meg) szakmai munkaközösségek, adott feladatra szerveződött team-ek működnek, melyek éves munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével határozzák meg. A rendelkezésre álló dokumentumokból megállapíthatóan a pedagógiai folyamatok megvalósítása, ellenőrzése, értékelése ezen közösségek bevonásával történik, az intézmény vezetése ösztönzi e közösségek működését és a célok elérése érdekében támaszkodik munkájukra. Rendszeresek a belső továbbképzések. A pedagógusok továbbképzéseken vesznek részt, ezek tapasztalatait megosztják kollégáikkal. Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. Az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú formában történik, az interjúk alapján is megállapítható, hogy rendszeres, szervezett és hatékony.

  • Az intézmény külső kapcsolatai Fejleszthető területek:

Az intézményben elért eredmények változatosabb, nagyobb (média) nyilvánosságának biztosítása.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény dokumentumaiban megtörténik a külső partnerek azonosítása, a kulcsfontosságú partnerek kijelölése. Velük a kommunikáció széleskörű, jellemző a folyamatos visszacsatolás. Az iskola aktívan részt vesz a

különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában, a helyi közélet alakításában, a pedagógusok és a tanulók hagyomány szerint rendszeresen részt vesznek a települési rendezvényeken. Az iskola a jogszabályi előírásoknak megfelelően tájékoztatja a fenntartó tankerületet és hagyományosan jó kapcsolatot ápol a helyi önkormányzattal.

  • A pedagógiai munka feltételei Fejleszthető területek:

Lehetőség szerint az intézményi belső infrastruktúra további fejlesztése.

Kiemelkedő területek:

A helyszíni bejárás tapasztalata is alátámasztja, hogy az infrastruktúra megfelelő a pedagógiai célok megvalósításához. A tárgyi környezet (amely az elmúlt öt év alatt sokat fejlődött) nem csak az átlagos, hanem a különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelésének és oktatásának is ideális. Az intézményben a legszükségesebb technikai és IKT eszközök megtalálhatók. Az intézmény reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka humán erőforrás szükségletéről, a problémák megoldásáról tervszerűen, a lehetőségeket figyelembe véve gondoskodik. Az interjúk alátámasztják, hogy a pedagógus közösség munkájára az együttműködés jellemző, a munkatársak megosztják egymással tanulásszervezési, módszertani tapasztalataikat. A munkatársaknak minden lehetőség adott képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerinti elképzeléseik megvalósításához, ezt segíti a vezetés szakmai felkészültsége. Folyamatos az egyének és csoportok döntés előkészítésbe történő bevonása – képességük, szakértelmük és a jogszabályi előírások alapján.

  • A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

Fejleszthető területek:

A tanítási módszereket, a nevelő-oktató munkát támogató, szaktárgyakhoz kötődő digitális tananyagok, segédanyagok kiválasztása és alkalmazása.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény pedagógiai programja koherens központi szabályozó dokumentumokban foglaltakkal, a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az intézmény nevelési-oktatási feladatait, céljait. A dokumentációkból megállapítható, hogy minden tanév tervezésekor az éves munkatervekben, a továbbképzési tervben jól követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, a felelősök, a megvalósulást jelző eredmények. A beszámolókból megállapítható, hogy az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak megvalósulását.