Adatkezelési tájékoztató

1Szolnoki Tankerületi Központ


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN


a Szolnoki Tankerületi Központ fenntartásában lévő intézményekben
2018. május
1
 
2

BEVEZETÉS

Intézményünk (továbbiakban: Intézmény) mint a Szolnoki Tankerületi Központ fenntartásában lévő, adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységeivel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak, így különösen Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: Rendelet), valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Info tv.), illetve a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk) jogszabályoknak.

Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek, adatvédelmi tájékoztatók folyamatosan elérhetőek a Tankerület honlapján (kk.gov.hu/szolnok).

Az Intézmény fenntartja magának a jogot a tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról minden esetben értesíti az érintetteket.

1.	FEJEZET
ALAPELVEK, ALAPFOGALMAK
 

Az Intézmény elkötelezett a tanulói, a szülők védelmében, kiemelten fontosnak tartja az önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
 

valamint  partnerei  személyes  adatainak adatkezelésével   érintettek   információs Intézmény,  mint  adatkezelő  a  személyes olyan biztonsági, technikai és szervezési
 

1.1 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő fenntartója: Szolnoki Tankerületi Központ.

Név: Szolnoki Tankerületi Központ
Székhely: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.
Adószám: 15835482-2-16
Képviselő: Szutorisz-Szügyi Csongor, tankerületi igazgató

Telefonszám: 06-56-795-234
Fax: -

E-mail cím: csongor.szutorisz-szugyi@kk.gov.hu
Honlap: http://kk.gov.hu/szolnok

1.2 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

A Tankerület és annak fenntartásában lévő Intézmény adatfeldolgozóit az adatkezelési tájékoztató 1. sz melléklete tartalmazza.


2
 
3

1.3 Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

1.4 Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

1.5 Az adatkezelés elvei:

a)	Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
b)	Célhoz kötöttség
c)	Adattakarékosság (releváns adatok)
d)	Pontosság (és naprakész nyilvántartás)
e)	Korlátozott tárolhatóság (csak a cél eléréshez szükséges ideig)
f)	Integritás és bizalmas jelleg (adatbiztonság)
g)	Elszámoltathatóság

1.6 A Szolnoki Tankerületi Központ adatvédelmi tisztviselője és elérhetősége: dr. Miskolczi Ildikó jogi refereens, Szolnoki Tankerületi Központ ildiko.miskolczi@kk.gov.hu

56/795-229


2. FEJEZET
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK
KÖRE, AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

2.1 Az adatkezelés célja

Az adatkezelő adatkezeléseinek célja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben meghatározott feladatainak illetve a jogszabály alapján készült egyéb dokumantumaiban megfogalmazott és meghatározott feladatainak teljesítése, a feladatok lebonyolításának elősegítése.

2.2 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés folyamata a Rendelet, illetve az Infotv. alapján történik.

A személyes adat akkor kezelhető, ha:
a)	az érintett a hozzájárulását adta
b)	szerződés teljesítéséhez szükséges
c)	jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
d)	az érintett vagy más személy létfontosságú érdeke miatt szükséges

e)	közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges

f)	az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges
3
 
4

2.3 A kezelt személyes adatok köre

Az adatkezelő nyilvántartja az érintettek vonatkozásában a nemzeti köznevelési törvényről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezeései szerint meghatározott adatokat.

Az adatkezelő nyilvántartja a hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintett hozzájárulása alapján megszerzett adatokat.

2.4 Az adatkezelés időtartama

A jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkezelések esetén az adatkezelés időtartama az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő határidő.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések időtartama az adatkezelés céljának megvalósulása.

2.5 Egyéb tudnivalók az adatkezeléssel összefüggésben

Az érintett személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg feladataik ellátása érdekében. Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át az érintett személyes adatait más állami szervek számára, megfelelő jogalap és biztonsági intézkedések biztosítása mellett.

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén illetve bejegyzett telephelyén tárolja.

Az intézményi sajátosságokból adódó adatkezelések esetében az adatkezelés jogalapja a 2.2 pontban felsorolatak közül elsősorban a), c), e) pontok. Minden adatkezelés előtt az adatkezelő tájékoztatkja az érintettet a kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról valamint annak időtartamáról.


3. FEJEZET
AZ ÉRINTETTI JOGOK AZ ADATKEZELÉS SORÁN

3.1 Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

3.2 Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

3.3 A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll.4
 
53.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

3.6 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

3.7 Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

3.8 A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) kezelése ellen.

3.9 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

3.10 Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

3.11 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

3.12 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.


5
 
6

3.13 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak, e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait.


4.	FEJEZET
ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú vagy jogosulatlan személy számára.

A Szolnoki Tankerületi Központ adatkezelési útmutatója elérhető a www.kk.gov.hu/Szolnok oldalon.6