Különös közzétételi lista

035955

Tószegi Általános Iskola

5091 Tószeg, Rákóczi utca 30.

KÖZZÉTÉTELI LISTA

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

1. Intézmény adatai

OM azonosító:                     035955

Intézmény neve:                 Tószegi Általános Iskola

Székhely címe:                    5091 Tószeg, Rákóczi utca 30.

Székhelyének megyéje:   Jász-Nagykun-Szolnok

Intézményvezető neve:   Fehér Ferenc

Telefonszáma:                     56/431701

E-mail címe:                          toszeg.iskola@t-online.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2022. 10. 20.

Ellátott feladatok:

-általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

-általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

-egyéb kulturális feladat

-egyéb sport feladat

2. Fenntartó adatai

Fenntartó:                                          Szolnoki Tankerületi Központ

Fenntartó címe:                              5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.

Fenntartó típusa:                            tankerületi központ

Képviselő neve:                             Szutorisz-Szügyi Csongor

Telefonszáma:                                +36 (56) 795-236

E-mail címe:                                    csongor.szutorisz-szugyi@kk.gov.hu

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei

001 – Tószegi Általános Iskola (5091 Tószeg, Rákóczi utca 30.)

Ellátott feladatok:

 • általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
 • általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

006 – Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézménye (5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7)

Ellátott feladatok:

 • általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
 • általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

1/ 33

007 – Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézménye Könyvtár (5092 Tiszavárkony, Iskola utca 6)

Ellátott feladatok:

– egyéb kulturális feladat

008 – Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézménye Tornaterem (5092 Tiszavárkony, Iskola utca 8)

Ellátott feladatok:

– egyéb sport feladat

009 – Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézménye Vezsenyi Telephelye (5093 Vezseny, Kossuth utca

1-3)

Ellátott feladatok:

– általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

4. Intézmény statisztikai adatai

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint

2021-es statisztikai adatok alapján

 ÖsszesGyermekek, tanulók nyitólétszámaFő munkaviszonySikeresSikeresOsztálytOsztályoNem pedagógus
 feladatel    keretébenszakmaiérettségierem,k,munkakörben
 látási    pedagógus, oktatóvizsgátvizsgátszaktantcsoportodolgozók
 helyek    munkakörben  erem/csok számanyitólétszáma
 száma    alkalmazottak  portszobösszesen  
      nyitóállománya  a   
  Összesen ebből Összesenebbőltetttettösszesen Összeseebből
      
   leányokintegráltfelnőttok nőktanulóktanulók  nnők
     számaszáma    
    an éstatásban,      
            
    különszakkép        
    csoportbzésben        
    anfelnőttké        
    nevelt,pzési        
    oktatottjogviszo        
    sajátosnyban        
    nevelésirésztvev        
    igényűeők        
    k         
Óvoda00000000000,0000
Általános iskola33411621103832003118,001613
Szakképző iskola00000000000,0000
(kifutó             
szakközépiskola)             
Szakiskola,00000000000,0000
készségfejlesztő             
iskola             
Gimnázium00000000000,0000
Technikum,00000000000,0000
szakgimnázium             
Fejlesztő nevelés –00000000000,0000
oktatás             
Összesen33411621103832003118,001613
(s01+s02+…+s07)             
Alapfokú00000000000,0000
művészetoktatás             
Kollégium00000000000,0000
Logopédiai ellátás00000000000,0000
Nevelési tanácsadás00000000000,0000
Szakértői bizottsági00000000000,0000
tevékenység             
Gyógypedagógiai00000000000,0000
tanácsadás, korai             
fejlesztés és             
gondozás             
Utazó00000000000,0000
gyógypedagógusi,             
utazó konduktori             
hálózat             
Továbbtanulási,00000000000,0000
pályaválasztási             
tanácsadás             
      2/ 33       
Konduktív00000000000,0000
pedagógiai ellátás             
Gyógytestnevelés00000000000,0000
Iskolapszichológiai,00000000000,0000
óvodapszichológiai             
ellátás             
Kiemelten00000000000,0000
tehetséges             
gyermekek, tanulók             
gondozása             
Pedagógiai-szakmai00000000000,0000
szolgáltatások             
Kiegészítő00000000000,0000
nemzetiségi             
nyelvoktatás             
Kiegészítő00000000000,0000
nemzetiségi óvodai             
nevelés             

Pedagógusok, oktatók számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként – összesítő táblázat

2021-es statisztikai adatok alapján

 Óvodá1-4.5-8.Gimnázium 9-12. évfolyamán,Technikum,AlapfoKollégPedagFejleszÖsszesRészmunkaidősból
 banévfolyaévfolyszakközépiskolában,szakgimnáziuiumbaógiaienvagy óraadóból,
 foglalkmonamonszakiskolában, készségfejlesztőm, szakképzőművésnszaksznevelé(o01+megbízási 
 oztatot (ált.iskolában, illetve szakgimnáziumiskolazeti olgálats-…+o0szerződésesből a teljes
 t iskolánem szakképző évfolyamán,szakképzőiskolá nál,oktatás4+o06 munkaidő 
   ban,technikum 9-13. évfolyamán,évfolyamánban utazóban+…+o     
   gimnászakképző iskola 9-11.    gyógy 13)     
   ziumb évfolyamán     pedag       
   an)közismeretiszakmaiszakmelmélegyakor  ógusi,  10 %- 10-50 50 %-
      utazó    
    tárgyat tanítelméletiaitilati,    a alatti %-a a
      kondu    
       gyakor szakirá      közötti feletti
          ktori     
       lati, nyú         
          hálóza       
       szakirá oktatás         
          t,       
       nyú           
           kiegés       
       oktatás           
           zítő       
    összesebbőltárgyattárgyat  nemze       
    enkifutó      tiségi       
     szakkö      nyelvo       
     zépisk      ktatás       
     ola/      és       
     techni      kiegés       
     kum      zítő       
     két      nemze       
     éves      tiségi       
     érettsé      óvodai       
     gire      nevelé       
     felkész      s       
     ítő évf.      feladat       
            nál       
  tanít    tanít  foglalkoztatott munkaidőben
               foglalkozatott
Teljes018190000000000370 0 0
munkaidős                   
ebből nő017140000000000310 0 0
Részmunkaid001000000000010 0 0
ős                   
ebből nő001000000000010 0 0
Óraadó,             0     
megbízási                   
szerződés                   
ebből nő             0     
Összesen018200000000000380 0 0
(s01+s03+s05                   
)                   
ebből nő017150000000000320 0 0
(s02+s04+s06                   
)                   

Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben, oktató munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) – összesítő táblázat

2021-es statisztikai adatok alapján

  IntézIntézTaginTaginÓvodOsztáSzakoSzakOktatKolléKönyKondGyógypedagPszicFejlesGyógEgyéÖssze
  ményménytézmétézméaily-smaiógiumivtárosuktorógus,hológztőytestnbs
  vezetvezetny-ny-csop.tanítótanítágyak. nevel-tanár konduktoruspedagevelő (o01+

3/ 33

  őő-vezetvezetfogl. stokt. őtaná  Logoegyéb ógus  o02+
   helyető,ő-  végzővégző r  pédus     …+o
   tesIntézhelyet              18)
    ménytes,               
    Intéz               
    egysémény               
    g-               
    vezetegysé               
    őg-               
     vezet               
     ő-               
     helyet               
                     
 Középiskolai1000008000000000009
 tanár                   
 Általános01100080000001000011
 iskolai tanár                   
 Tanító0000030000000000003
 Tanító,000001040000000010015
 speciális                   
 képesítéssel                   
képesítésGyógypedag                   
ógus,                   
konduktor                   
Felsőfokú                   
Pedagógusvégzettségű                   
óvodapedagó                   
gus                   
Középfokú                   
 végzettségű                   
 óvodapedagó                   
 gus                   
 Szakoktató                   
 Pedagógus                   
 képesítéssel                   
 rendelkező,                   
 egyéb                   
 felsőfokú                   
 végzettségű                   
Jogszabály                   
alapján pedagógus                   
képesítést nem                   
igénylő                   
                    
                    
Összesen1110013200000001010038
(s01+s02+…+s12                   
)                    

Köznevelési alapfeladatellátásban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók létszáma, nyitóadatok – összesítő táblázat

2021-es statisztikai adatok alapján

 Teljes munkaidősRészmunkaidősTeljes és részmunkaidősMegbízásos jogviszony
     összesen(megbízási szerződés)
 Összesenebből nőÖsszesenebből nőÖsszesenebből nőÖsszesenebből nő
     (o01+o03)(o02+o04)  
Összesen (s02+s03+…+s21)55005500
Titkár (óvodatitkár,22002200
iskolatitkár, kollégiumi titkár,        
egyéb titkár)        
Dajka        
Gondozónő és takarító        
Laboráns        
Pedagógiai asszisztens33003300
Gyógypedagógiai asszisztens        
Könyvtáros        
Szakorvos        
Gyermek- és ifjúságvédelmi        
felügyelő        
Szabadidő-szervező        
Pszichopedagógus        
Műszaki vezető        
Jelmez és viselet-táros        
Ápoló        
Hangszerkarbantartó        
Úszómester        
Rendszergazda        
Pedagógiai felügyelő        

4/ 33

Gyermek- és ifjúságvédelmi

felelős

Szociális munkás

Gyógytornász

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből

https://okm.kir.hu/fit/getJelentes.aspx?tip=i&id=035955

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből

001 – Tószegi Általános Iskola

https://okm.kir.hu/fit/getJelentes.aspx?tip=t&id=035955&th=001

006 – Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézménye

https://okm.kir.hu/fit/getJelentes.aspx?tip=t&id=035955&th=006

007 – Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézménye Könyvtár

https://okm.kir.hu/fit/getJelentes.aspx?tip=t&id=035955&th=007

008 – Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézménye Tornaterem

https://okm.kir.hu/fit/getJelentes.aspx?tip=t&id=035955&th=008

009 – Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézménye Vezsenyi Telephelye

https://okm.kir.hu/fit/getJelentes.aspx?tip=t&id=035955&th=009

5. Általános adatok

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. torvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján kell meghatározni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik.

A szülő köteles a tanköteles korba lépő gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni: a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), és a jogszabályokban meghatározott egyéb dokumentumokat.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet.

A szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül az iskola fenntartójához, a Klebelsberg Központ által fenntartott intézmények esetében az illetékes tankerületi igazgatóhoz.

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasító döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamara.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

5/ 33

Az a szülő vagy torvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

A Tószegi Általános Iskola kötelező beiskolázási körzete a székhely intézmény vonatkozásában Tószeg község közigazgatási területe, a Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézménye vonatkozásában Tiszavárkony község közigazgatási területe és a 5-8. évfolyamok vonatkozásában Vezseny község közigazgatási területe. A Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézményének Vezsenyi Telephelye vonatkozásában 1-4. évfolyamon Vezseny község közigazgatási területe a beiskolázási körzet.

A beiratkozásra meghatározott idő:

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. torvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján a belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről határozza meg, amelynek 7. §-a szerint az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2023. április 20-21-én kell beíratni.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

A Tószegi Általános Iskola székhelyen 5091 Tószeg, Rákóczi út 30. engedélyezett osztályok száma 7 alsó tagozatos és 5 felső tagozatos, összesen 12 osztály, ezek megnevezése:

1.a

1.b

2.a

2.b

3.a

3.b

 • osztály
 • osztály
 • osztály

7.a

7.b

 • osztály

A Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézménye 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. engedélyezett osztályok száma 2 alsó tagozatos és 3 felső tagozatos, összesen 5 osztály, ezek megnevezése:

1-2. összevont (EK)

3-4. összevont (EK)

 • osztály (EK)
 • osztály (EK)
 • osztály (EK)

A Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézménye Vezsenyi Telephelyen 5093 Vezseny, Kossuth Lajos utca 1-3.

engedélyezett osztályok száma 1 alsó tagozatos 1-4. összevont osztály, megnevezése:

1-4. osztály (V)

A Tószegi Általános Iskola székhelyen 5091 Tószeg, Rákóczi út 30. engedélyezett csoportok száma: 96 csoport:

Angol 1.o

Angol 2. évf.

Angol 3.o

Matematika előkészítő 7.o

Magyar előkészítő 7.b

Magyar előkészítő 7.a

Magyar előkészítő 8. évf

Természetjárás 1.

6/ 33

Matematika előkészítő 8. évf

Természetjárás 2.

Informatika 1-2.évf.

BTMN 1

BTMN 2

BTMN 3

BTMN 4

BTMN 5

BTMN 6

Korrepetálás 1.a

Korrepetálás 1.b

Korrepetálás 2.a

Korrepetálás 2.b

Matematika korrepetálás 2.a

Matematika korrepetálás 2.b

Korrepetálás 3.a

Korrepetálás 3.b

Korrepetálás 4.o

Angol korrepetálás 4.o

Gyógytesi4

Gyógytesi1

Gyógytesi2

Gyógytesi3

Hit- és erkölcstan 1

Hit- és erkölcstan 2

Hit- és erkölcstan 3

Hit- és erkölcstan 5

Hit- és erkölcstan 6

Hit- és erkölcstan 7

Hit- és erkölcstan 8

Hit- és erkölcstan 9

Hit- és erkölcstan 10

Hit- és erkölcstan 11

Hit- és erkölcstan 12

Hit- és erkölcstan 13

Hit- és erkölcstan 14

Hit- és erkölcstan 4

Hit- és erkölcstan 15

Etika 1.a

Etika 1.b

Etika 2.a

Etika 2.b

Etika 3.a

Etika 3.b

Etika 4.o

Etika 5.o

Angol 1 6.o

Angol 2 6.o

Etika 6.o

Angol 1 7.o

Angol 2 7.o

Etika 7. a

Etika 7.b

7/ 33

Angol 1 8.o

Angol 2 8.o

Etika 8.o

Aerobik csoport

Kosárlabda 3-4.o

Kosárlabda 5-8.o

Torna 1-8.o

Sportjáték – labdarúgás

Atlétika csoport

Könyvtári foglalkozás

Gyermek- és ifjúságvédelmi csoport

Gitár csoport

Képzőművészet 5-8.o

Képzőművészet 1-4.o

Tánc

Zongora csoport

Napközis csoport 1.a

Napközis csoport 1.b

Napközis csoport 2.a

Napközis csoport 2.b

Napközis csoport 3.a

Napközis csoport 3.b

Napközis csoport 4.o

Robotika 1-8.

Tanulószoba csoport

Angol beszédgyakorlat 5.

Angol beszédgyakorlat 6.

Angol beszédgyakorlat 7.

Angol beszédgyakorlat 8.

Utazós egyéb pszichés zavar 1. Tószeg VE

Utazós egyéb pszichés zavar 2. Tószeg VE

Utazós beszédfogy. – Egyéb pszichés z. 1. Tószeg UA

Utazós Beszédfogy. 3. Tószeg UA

Utazós autista 1. Tószeg PF

Utazós Beszédfogy. – Autista 2. Tószeg UA

A Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézményben 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. engedélyezett csoportok száma:

75 csoport.

Angol 1.o (EK)

Angol 2.o (EK)

Angol 3.o (EK)

Magyar előkészítő (EK)

Matematika előkészítő (EK)

természettudományi előkészítő (EK)

Robotika 5-8.o (EK)

Mazsorett

Műszaki rajz szakkör (EK)

Fejlesztő csoportok:

F1 (EK)

F2 (EK)

F3 (EK)

F4 (EK)

8/ 33

F5 (EK)

F6 (EK)

F7 (EK)

F8 (EK)

F9 (EK)

Korrepetálás 4.o (EK)

Korrepetálás 2-3.o (EK)

Magyar korrepetálás 5-8. (EK)

Korrepetálás MA (EK)

Korrepetálás MK (EK)

Korrepetálás 1.;3. (EK)

Gyógytesi1 (EK)

Gyógytesi2 (EK)

Hit- és erkölcstan 18 (EK)

Hit- és erkölcstan 19 (EK)

Hit- és erkölcstan 20 (EK)

Hit- és erkölcstan 21 (EK)

Hit- és erkölcstan 22 (EK)

Hit- és erkölcstan 24 (EK)

Hit- és erkölcstan 25 (EK)

Hit- és erkölcstan 26 (EK)

Hit- és erkölcstan 27 (EK)

Hit- és erkölcstan 28 (EK)

Hit- és erkölcstan 4 (EK)

Magyar nyelv és irodalom 1. (EK)

Matematika 1.o (EK)

Magyar nyelv 4.o (EK)

Magyar irodalom 4.o (EK)

Matematika 4.o (EK)

Angol 4.o (EK)

Környezetismeret 4. (EK)

Informatika 4.o (EK)

Etika 5.o (EK)

Digitális kultúra 5.o 1 (EK)

Digitális kultúra 5.o 2 (EK)

Technika 5.1. (EK)

Technika 5.2. (EK)

Egyéni munkarend (EK)

Etika 6. o (EK)

Informatika 8.o 1 (EK)

Informatika 8.o 2 (EK)

Etika 8.o (EK)

Etika 1-2.o (EK)

Magyar nyelv és irodalom 2 (EK)

Matematika 2.o (EK)

Etika 3-4.o (EK)

Matematika 3.o (EK)

Magyar nyelv 3.o (EK)

Magyar irodalom 3.o (EK)

Környezetismeret 3. (EK)

Digitális kultúra 3.o (EK)

Könyvtári foglalkozás (EK)

Napközis csoport I (EK)

9/ 33

Napközis csoport II. (EK)

Összevont napközi (EK)

Tanulószoba csoport (EK)

Német szakkör (EK)

Magyar tehetséggondozó (EK)

Utazós egyéb pszichés z.2. Tiszavárkony VM

Utazós egyéb pszichés z.1. Tiszavárkony VM

Utazós Beszédfogy. 2. Tiszavárkony ÁV

Utazós beszédfogy. 1. Tiszavárkony ÁV

A Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézménye Vezsenyi Telephelyen 5093 Vezseny, Kossuth Lajos utca 1-3.

engedélyezett csoportok száma: 11 csoport.

Hit- és erkölcstan 30 (V)

Hit- és erkölcstan 31 (V)

Angol 4.o (V)

Magyar nyelv és irodalom 1-2. o (V)

Matematika 1-2. o (V)

Matematika 3-4.o (V)

Magyar nyelv 3-4.o (V)

Környezetismeret 3-4 (V)

Informatika (V)

Magyar irodalom 3-4. (V)

Napközi 1-4. (V)

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

A Tószegi Általános Iskolában térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség nincs.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

A Szolnoki Tankerületi Központnak, mint fenntartónak a Tószegi Általános Iskola munkájával összefüggő nyilvános megállapítása, értékelése nem volt.

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

A Tószegi Általános Iskola székhelye, Endre Király Tagintézménye és annak Vezsenyi Telephelye a szabályzó dokumentumokban (SzMSz, Házirend) meghatározottak szerint tart nyitva.

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

A 2022-2023. tanév rendezvényeit, eseményeit a székhely és a tagintézmény, illetve annak telephelye szerinti közzétételi dokumentum tartalmazza részletesen.

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

A 2020.09.01-én létrehozott intézményben pedagógiai-szakmai ellenőrzés nem volt. A székhely és a tagintézmény, illetve annak telephelye vonatkozásában a pedagógiai-szakmai ellenőrzések időpontját és a megállapításokat az adott intézményegység közzétételi dokumentuma tartalmazza részletesen.

10/ 33

Utolsó frissítés: 2022. 10. 20.

6. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://okm.kir.hu/fit/getJelentes.aspx?tip=i&id=035955

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

A székhely és a tagintézmény, illetve annak telephelye vonatkozásában a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat az adott intézményegység közzétételi dokumentuma tartalmazza részletesen.

Középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményei:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=035955

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

A székhely és a tagintézmény, illetve annak telephelye vonatkozásában a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségével kapcsolatos adatokat az adott intézményegység közzétételi dokumentuma tartalmazza részletesen.

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Házi feladatokkal kapcsolatos szabályok

Az ismeretanyag átadásának színtere alapvetően a tanítási óra. Azonban a készségek kialakításának és a gyakorlat megszerzésének lehetősége nem korlátozódhat csak a tanórára. A fent említett jártasságok nagy részét csak rendszeres, kitartó munkával lehet elérni, mely elképzelhetetlen az otthoni gyakorlás nélkül. A tantárgyak legtöbbjénél szükséges a rendszeres házi feladat, mely lehet: szóbeli, írásbeli vagy egyszerre mindkettő.

A házi feladatok lehetnek:

feladat-gyűjteményből adott feladatok

tankönyvi kérdésekre adandó válaszok

vázlatkészítés

leíró vagy elemző munkák

házi dolgozat

gyűjtő vagy kutatómunka illetve

számítógépes feladat

A „házi feladat” céljai:

 • újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat;
 • készségszintig gyakorolni a tanult algoritmusokat;
 • önálló kutatómunkát végezni valamely témában;
 • alkotómunkát végezni valamely témában;
 • az ismeretek önálló alkalmazásának megtanulása, a logikus gondolkodás kialakítása és fejlesztése.

A házi feladat, hétvégi házi feladat

Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelez házi feladat adható, amennyi egyik óráról a másikra szokásos.

Elvek:

Házi feladatot öncélúan nem adunk (azaz ha a fenti célok egyikét sem szolgálja).

A házi feladat mennyiségének meghatározásánál mindenkor figyelembe kell venni, hogy a tanulónak naponta 5-6 órája van, és minden órán tűznek ki a számára kötelezően megoldandó feladatot.

Csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek megoldására valamennyi tanuló képes. (Ha ez a csoport heterogén tudásszintje miatt nem lehetséges, akkor a házi feladatnak mindig legyen olyan része, amelynek elvégzésére, elkészítésére) megtanulására mindenki képes.)

A házi feladatot mindig részben vagy teljesen (minden diákra, illetve feladatra vonatkozóan) ellenőrizni kell.

Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell tenni a mulasztás okai szerint: nem

11/ 33

büntetjük a tanulót, ha a mulasztás, hiány, hiba a feladat vagy annak alapjául szolgáló anyag nem értéséből fakad; meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának lehetőségét, ha önhibáján kívül (igazolt betegség) mulasztotta azt el;

Az el nem készített feladattal tudásszint nem mérhető. A házi feladat elvégzésének hanyagságból történő elmulasztását pedagógiai eszközökkel és módszerekkel lehet és kell pótoltatni. Ez lehet feleltetés, a házi feladathoz hasonló feladat pótfeladatként való kitűzése, stb.

Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok elvégzését – a befektetett munka arányában

– jutalmazni kell.

Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik óráról a másikra szokásos.

A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy internetes kutatómunka, modellkészítés, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz készítése, forráselemzés) az elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani.

A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó feladatokat (pl. versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a versenyzést, illetve az önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta.

A tanulók túlterhelésének megakadályozása érdekében az órarendkészítés során figyelmet fordítunk az egyes tanítási napokon

az elméleti-gyakorlati tárgyak megfelelő arányára.

Az írásbeli feladatadás nem lehet a büntetés eszköze.

A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség és képességfejlesztés), valamint az ismeretek elmélyítése.

A projekttel, témahéttel kapcsolatos otthoni írásbeli és szóbeli feladatok kiadásánál figyelembe kell venni a rendelkezésre álló időt, továbbá a házi feladat megoldásának esetleges korlátait (pl.: internet hozzáférés lehetősége).

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai

A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.

Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.

A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több 1-1,5 óránál.

Ha a tanuló tantárgyanként legalább 2 tanítási órán hiányzott, akkor a szaktanár döntése és irányítása alapján a hiányok pótlására haladékot kap.

Iskolai dolgozatok szabályai

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító pedagógusok:

0-39%  elégtelen (1)

40-54% elégséges (2)

55-79% közepes (3)

80-89% jó (4)

90-100% jeles (5)

A tanulók írásbeli beszámoltatásának formái: röpdolgozat, dolgozat, írásbeli felelet, teszt, témazáró dolgozat.

Korlátok:

Mivel a témazáró megírása elég nagy terhet jelent a tanulónak, ezért 1 tanítási napon csak legfeljebb 2 tárgyból íratható. Az írásbeli beszámoltatás nem lehet a büntetés eszköze. A témakörök előtt megfelelő összefoglalás előzze meg a témazáró írását. A tanulók tájékoztatása az írandó dolgozatokról: Legkésőbb a dolgozat írását megelőző órán (összefoglaló órán).

Az írásbeli beszámoltatás korlátai, a tanulók tudásának értékelésben betöltött szerepe, súlya

Elvek:

Bejelentés nélküli témazáró dolgozatot nem íratunk.

A félévi és tanév végi minősítés nem alakítható ki csak írásbeli számonkérés alapján született érdemjegyekből azokból a tantárgyakból, amelyek alkalmasak a szóbeli kifejezőkészség fejlesztésére, amelyekből későbbi tanulmányaik során a tanulók

12/ 33

szóbeli vizsgát kötelesek tenni (illetve tehetnek).

A bizonyítottan részképesség-hiányos (dyslexiás, diszgráfiás) tanulónak, illetve azon tanulóknak, akiknek a szakvéleménye ezt javasolja, lehetőséget kell biztosítani, hogy amennyiben kéri, tudásáról szóban adjon számot. Ha a tanuló fogyatékossága írásképtelenséget okoz, akkor a diákot az írásbeli számonkérés minden formája alól fölmentjük.

Az SNI és BTMN-es tanulók esetében az értékelésnél figyelembe kell venni az értékelésre vonatkozó igazgatói határozatokat. Az írásbeli munkák ellenőrzése és a tapasztalatok visszajelzése során különös figyelmet fordítunk arra, hogy a diákokat megtanítsuk jegyzetelni.

Az írásbeli kifejezőkészség fejlesztésébe beleértendő az is, hogy megtanítjuk a diákokat az információhordozók használatára. (Pl. felső tagozat: szövegszerkesztés, az internet használata levelezésre, forrásgyűjtésre, prezentáció készítése). A diákok írásbeli dolgozatait, beszedett füzetét, beadott munkáját rövid időn belül értékelni, javítani kell: ellenkező esetben annak – fontosabb – visszajelzés jellege háttérbe szorul „jegyszerző” funkciója mögött.

Az értékelésre beadott tanulói munkák (házi dolgozatok, tanulói kutatómunkák anyaga) a tanulók „szellemi termékei”, azokat vissza kell adni a készítőiknek, illetve csak a tanuló engedélyével őrizheti meg azokat a pedagógus.

Az elektronikus naplóban a következő súlyozást alkalmazzuk az egyes értékelési területeken:

házi dolgozat  100 %

házi feladat  80 %

írásbeli témazáró dolgozat  150 %

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

Osztályozó vizsga

Az osztályozó vizsga – a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 64 § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel – egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. Az osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha

 1. felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
 • engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
 • az 51.§ (6) bekezdés b) pontjában meghatározott időnél többet mulasztott és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,

a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.

A külföldi tartózkodás miatt egyéni munkarenddel rendelkező tanuló esetében a félévi minősítés az igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év végén ad számot tudásáról. (Nkt. 54.§ (1))

Azt, hogy az osztályozó vizsgát szóban, írásban, gyakorlatban vagy ezek közül többféle módon kell tenni, illetve az osztályozó vizsgák tantárgyankénti követelménye a következő linken érhető el: http://toszegisuli.hu/?q=node/1597

A tanulmányok alatti vizsgák megszervezésének „időrendje”:

Javító vizsga letételére az augusztus 15-étol augusztus 31-éig terjedő időszakban van lehetőség.

Különbözeti vizsga esetén a tanulói jogviszony létesítése előtt, illetve csoportváltás előtt amennyiben az osztályba, illetve a csoportba soroláshoz szükségszerű, tanévenként két vizsgaidőszakot kijelölve, a vizsgát megelőző 3 hónapon belül.

Pótló vizsga esetén az adott vizsganapon, vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban tehet pótló vizsgát.

Osztályozó-, különbözeti vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsga időszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet.

A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.

13/ 33

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

Osztály Létszám

1.a 16 fő

1.b 16 fő

2.a 17 fő

2.b 17 fő

3.a 17 fő

3.b 18 fő

4.osztály 23 fő

5.osztály 19 fő

5.osztály (EK) 22 fő

6.osztály 19 fő

6.osztály (EK) 17 fő

7.a 17 fő

7.b 18 fő

8.osztály 23 fő

8.osztály (EK) 22 fő

Jogviszony szünetel 4 fő

1-2.osztály (EK) 21 fő

1-4.osztály (V) 14 fő

3-4. osztály (EK) 25 fő

Az intézmény tanulói létszáma: 341 fő + 4 fő (külföldön tartózkodik)

Jelölések:

EK……….Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézménye 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7.

V………….Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézménye Vezsenyi Telephelye 5093 Vezseny, Kossuth Lajos utca 1-3.

Az EK és V jelölést nem kapott osztályok a Tószegi Általános Iskola székhelyének osztályai 5091 Tószeg, Rákóczi út 30.

Utolsó frissítés: 2022. 09. 20.

7. Működését meghatározó dokumentumok

Szervezeti és működési              https://kir2info.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-035955-0

szabályzat:

Házirend:                                          https://kir2info.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-035955-0

Pedagógiai program:                    https://kir2info.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-035955-0

Feladatellátási hely szintű adatok

001 – Tószegi Általános Iskola (5091 Tószeg, Rákóczi utca 30.)

1. Általános adatok

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. torvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján kell meghatározni.

14/ 33

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik.

A szülő köteles a tanköteles korba lépő gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni: a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), és a jogszabályokban meghatározott egyéb dokumentumokat.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet.

A szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül az iskola fenntartójához, a Klebelsberg Központ által fenntartott intézmények esetében az illetékes tankerületi igazgatóhoz.

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasító döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamara.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy torvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

A Tószegi Általános Iskola kötelező beiskolázási körzete a székhely intézmény vonatkozásában Tószeg község közigazgatási területe.

A beiratkozásra meghatározott idő:

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. torvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján a belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről határozza meg, amelynek 8. §-a szerint az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2023. április 20–21-én kell beíratni.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

A Tószegi Általános Iskola székhelyen 5091 Tószeg, Rákóczi út 30. engedélyezett osztályok száma 7 alsó tagozatos és 5 felső tagozatos, összesen 12 osztály, ezek megnevezése:

1.a

1.b

2.a

2.b

3.a

3.b

 • osztály
 • osztály
 • osztály
 • a
 • b
 • osztály

Az engedélyezett csoportok száma:96 csoport:

Angol 1.o

15/ 33

Angol 2. évf.

Angol 3.o

Matematika előkészítő 7.o

Magyar előkészítő 7.b

Magyar előkészítő 7.a

Magyar előkészítő 8. évf

Természetjárás 1.

Matematika előkészítő 8. évf

Természetjárás 2.

Informatika 1-2.évf.

BTMN 1

BTMN 2

BTMN 3

BTMN 4

BTMN 5

BTMN 6

Korrepetálás 1.a

Korrepetálás 1.b

Korrepetálás 2.a

Korrepetálás 2.b

Matematika korrepetálás 2.a

Matematika korrepetálás 2.b

Korrepetálás 3.a

Korrepetálás 3.b

Korrepetálás 4.o

Angol korrepetálás 4.o

Gyógytesi4

Gyógytesi1

Gyógytesi2

Gyógytesi3

Hit- és erkölcstan 1

Hit- és erkölcstan 2

Hit- és erkölcstan 3

Hit- és erkölcstan 5

Hit- és erkölcstan 6

Hit- és erkölcstan 7

Hit- és erkölcstan 8

Hit- és erkölcstan 9

Hit- és erkölcstan 10

Hit- és erkölcstan 11

Hit- és erkölcstan 12

Hit- és erkölcstan 13

Hit- és erkölcstan 14

Hit- és erkölcstan 4

Hit- és erkölcstan 15

Etika 1.a

Etika 1.b

Etika 2.a

Etika 2.b

Etika 3.a

Etika 3.b

Etika 4.o

Etika 5.o

16/ 33

Angol 1 6.o

Angol 2 6.o

Etika 6.o

Angol 1 7.o

Angol 2 7.o

Etika 7. a

Etika 7.b

Angol 1 8.o

Angol 2 8.o

Etika 8.o

Aerobik csoport

Kosárlabda 3-4.o

Kosárlabda 5-8.o

Torna 1-8.o

Sportjáték – labdarúgás

Atlétika csoport

Könyvtári foglalkozás

Gyermek- és ifjúságvédelmi csoport

Gitár csoport

Képzőművészet 5-8.o

Képzőművészet 1-4.o

Tánc

Zongora csoport

Napközis csoport 1.a

Napközis csoport 1.b

Napközis csoport 2.a

Napközis csoport 2.b

Napközis csoport 3.a

Napközis csoport 3.b

Napközis csoport 4.o

Robotika 1-8.

Tanulószoba csoport

Angol beszédgyakorlat 5.

Angol beszédgyakorlat 6.

Angol beszédgyakorlat 7.

Angol beszédgyakorlat 8.

Utazós egyéb pszichés zavar 1. Tószeg VE

Utazós egyéb pszichés zavar 2. Tószeg VE

Utazós beszédfogy. – Egyéb pszichés z. 1. Tószeg UA

Utazós Beszédfogy. 3. Tószeg UA

Utazós autista 1. Tószeg PF

Utazós Beszédfogy. – Autista 2. Tószeg UA

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

A Tószegi Általános Iskolában térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség nincs.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

A Szolnoki Tankerületi Központnak, mint fenntartónak a Tószegi Általános Iskola székhelyintézmény munkájával összefüggő nyilvános megállapítása, értékelése nem volt.

17/ 33

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:

Ellenőrző szervKezdő dátumVég dátumTípusa
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei2020. 09. 01.2020. 09. 01.Hatósági ellenőrzés
Kormányhivatal   
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei2018. 10. 05.2018. 10. 05.Hatósági ellenőrzés
Kormányhivatal   
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei2017. 10. 17.2017. 12. 20.Hatósági ellenőrzés
Kormányhivatal   

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

A Tószegi Általános Iskola székhely intézménye 5091 Tószeg, Rákóczi út 30. szorgalmi időben reggel 6.15 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legalább 17.00 óráig van nyitva. A székhely intézmény, tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva munkanapokon 8.00 – 16.00 óráig. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az intézményvezető ad engedélyt.

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Dátum         Program

2022.09.01 Évnyitó 8 órakor, 1.tanítási nap, Baleset- és tűzvédelmi oktatás tanulóknak

2022.09.02 Helyi bemeneti mérések (3-8. évf) – szeptember 2-9-ig, beosztás szerint

2022.09.05 szülői értekezletek

2022.09.06 Szülői értekezletek

2022.09.07 Szülői értekezletek

2022.09.10 13 óra falunapi fellépés

2022.09.15 Tószeg szülői közösség értekezlete 17 óra

2022.09.19 8. osztályos tanulók pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálat (OH online teszt, 09.19-10.10. között)

2022.09.23 Bemeneti mérések 2022.09.26-11.30, 6. és 8. évfolyamon tanulónként 2 mérési nap I. szövegértés-matematika, II. term.tud és

idegen nyelv. 4-5. évfolyamon egy mérési nap. Előkészítés: 2022.09.23-ig.

2022.09.30 Diákgyűlés 1. óra, Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap (Magyar Diáksport Napja).

2022.10.03 Zenei világnap 2022.10.01. (iskolarádió)

2022.10.06 Megemlékezés az Aradi vértanúkról 1. óra

2022.10.10 8. évfolyam: szövegértés, matematika, term.tud., nyelvi mérés 2022.10.10-10.21-ig.

2022.10.14 Statisztika beküldése KIRSTAT, DIFER felmérés létszám felmérése (KIR-ben jelenteni okt.28-ig)

2022.10.15 munkanap: 2022.10.31.hétfő helyett

2022.10.21 Október 23-i ünnepség: 15 óra

2022.10.24 6. évfolyam: szövegértés, matematika, term.tud., nyelvi mérés 2022.10.24-11.11-ig.

2022.10.27 A 8. osztályos továbbtanulási tájékoztató 17 óra

2022.10.28 Difer létszám jelentés, Tanítás nélküli munkanap – pályaorientációs nap

2022.11.14 Fogadóórák (16:30-18) 4-5 véfolyam: Kísérleti szövegértés, kísérleti matematika mérés 2022.11.14-11.30-ig

2022.11.21 Őszi nevelési értekezlet, Egészségnevelési témahét nov.21-25.

2022.11.25 Az egészségnevelési hét zárása

2022.11.28 A 8. évfolyamos írásbeli felvételire jelenkezési lapok iskolai leadása.

2022.11.30 Kimeneti mérés előkészítés: 2022.11.30.

2022.12.02 Az írásbeli felvételire jelentkezés beérkezési határideje 8.évfolyamon

2022.12.06 mikulásnapi rendezvények

2022.12.09 DIFER mérés zárása, Bemeneti mérés záró adatok beküldése OH-nak 2022.12.09-ig.

2022.12.21 Téli szünet előtti utolsó tanítási nap, templomi műsor 6.évfolyam

2023.01.09 „Téli szünet utáni első tanítási nap, A mindennapos testnevelés legalább napi egy testnevelés óra keretében történő megszervezését és annak legfeljebb heti két órával történő kiváltásának módját dokumentálásának ellenőrzése

(OH ellenőriz

18/ 33

01.03-03.31.között), NETFIT mérés kezdete (5-8.osztály)”

2023.01.20 A magyar kultúra napja január 22. (iskolarádió), Az 1. félév utolsó napja, osztályozó értekezlet

2023.01.21 Központi írásbeli felvételi 8. évfolyamon 10 óra

2023.01.27 Szülők értesítése az 1. félévben elért tanulmányi eredményekről.

2023.01.30 A 8. osztályos felvételi jelentkezési lapok leadása (a szülők már aláírták), 1-4. óra megtartva, 13 órakor félévi értekezlet

2023.01.31 Pótló írásbeli felvételi vizsga 8. évfolyamon 14 óra, Szülői értekezletek

2023.02.01 Szülői értekezletek

2023.02.02 Szülői értekezletek

2023.02.10 A 8. évfolyamos írásbeli eredmények megérkezése, Farsang

2023.02.16 4. évfolyam Szövegértés-matematika, természetismeret (Tankerületi mérés)

2023.02.22 A 8. osztályos középiskolai jelentkezési lapok beérkezési határideje

2023.03.06 „Egyházak tájékoztató napja 17 óra, Pénz7 témahét (03.07-03.11),Kimeneti mérések 2023.03.06-06-09., tanulónként

2 mérési nap

I. szövegértés-matematika, II. term.tud és idegen nyelv.4-5. évfolyamon egy mérési nap.

Külön beosztás szerint: 8. évfolyam: szövegértés, matematika, term.tud., nyelvi mérés, 6. évfolyam: szövegértés,

matematika,

term.tud., nyelvi mérés, 4-5 véfolyam: Kísérleti szövegértés, kísérleti matematika mérés”

2023.03.14 Márc 15. ünnepség: 15 óra

2023.03.20 A leendő 1. osztályos tájékoztató („Iskolanyitogató”)

2023.03.21 Tanulói adatlapok módosítása 8. évfolyamon

2023.03.22 Tanulói adatlapok módosítása 8. évfolyamon

2023.03.24 Tavaszi nevelési értekezlet

2023.03.27 Úszás (önkéntes 1-4. évfolyam) 03.27.-04.07-ig, Digitális témahét (03.27-03.31)

2023.04.05 Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

2023.04.12 Tavaszi szünet utáni első tanítási nap, A magyar költészet napja (ápr. 11. helyett-iskolarádió

2023.04.20 Leendő 1.o tanulók beíratása

2023.04.21 Leendő 1.o tanulók beíratása

2023.04.24 Fenntarthatósági témahét (04.24-04.28), Fogadóórák (16:30-18)

2023.04.28 8. évfolyam felvételi eredmények kihirdetése, Anyáknapi ajándékok hazavitele (a héten mindenki készít), Kulturális gála 17 óra

2023.05.10 Madarak, fák napja, 8 órás vetélkedő

2023.05.12 NETFIT mérés vége (5-8.osztály)

2023.05.26 Tanítás nélküli munkanap – gyermeknap

2023.05.30 Helyi kimeneti mérések (3-8. évf) – május 30-június9-ig, beosztás szerint

2023.06.02 Nemzeti összetartozás napja (koszorú)

2023.06.06 Határtalanul 7.évfolyam

2023.06.07 Határtalanul 7.évfolyam, Osztályozó vizsgák

2023.06.08 Határtalanul 7.évfolyam, Osztályozó vizsgák

2023.06.09 Határtalanul 7.évfolyam,

2023.06.12 Osztályozó értekezlet

2023.06.15 NETFIT adatok feltöltése, lezárás, Kimeneti OH mérés záró adatok beküldése OH-nak 2023.06.15-ig.

2023.06.16 Tanítás nélküli munkanap

2023.06.17 Tószeg tanévzáró, ballagás 9 órakor

2023.06.22  Tanév végi értekezlet 9 óra

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés 2019.09.10-10.25.

 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása Fejleszthető területek:

Kiemelkedő területek:

A tanulás és tanítás tervezése. A nevelés-oktatás folyamatának ellenőrzése, a mérési – értékelési és értékelést követő elemző

19/ 33

tevékenységig, valamint az eredmények beépítése a tanulási-tanítási folyamatba. (munkatervek, beszámolók, interjúk)

 • A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása Fejleszthető területek:

Kiemelkedő területek:

Az intézmény életét befolyásoló változások nyomon követése, figyelembe vétele, s az ehhez illeszkedő jövőkép meghatározása az intézmény számára. Az intézmény stratégiai céljainak megvalósulását szervezett operatív irányítás jellemzi. (Pedagógiai program, interjúk, beszámolók)

 • Mások stratégiai vezetés és operatív irányítása Fejleszthető területek:

A vezetői programban felvázolt mérés-értékelési rendszer átalakítása. (vezetői program, önfejlesztési terv, munkatervek, beszámolók, interjúk)

Kiemelkedő területek:

Az intézményi szervezetfejlesztés tudatos, hatékony tervezése, irányítása és megvalósítása. Tervezőmunkájában figyelembe veszi az egyéni ambíciókat és az intézményi érdekeket, valamint az intézményi projekteket. Személyes kapcsolatot tart az intézmény teljes munkatársi körével, odafigyel problémáikra, és választ ad kérdéseikre. Iskolai jelenléte rendszeres és mindenre kiterjedő. (interjúk, munkatervek, vezetői program, beszámolók)

 • Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása Fejleszthető területek:

Kiemelkedő területek:

Az iskola szakmai műhelyként való menedzselése. A szervezet működtetésében a tudatosság és a tervezettség, valamint az együttműködés hatékony kihasználása dominál. Hitelesen jeleníti meg az intézmény erősségeit. (interjúk, munkatervek, SzMSz)

Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés 2019.10.22-12.06.

 1. Pedagógiai folyamatok Fejleszthető területek:

Az elvárásrendszer alapján nem állapítható meg fejleszthető terület. Kiemelkedő területek:

Az intézmény vezetése a stratégiai és operatív dokumentumok koherens kialakításának érdekében egységes rendszert dolgozott ki. A stratégiai és operatív tervezés dokumentumainak kidolgozottsága, összehangolása példaértékű. A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése. Évente megvalósul az önértékelés keretében a mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása, és az intézmény – szükség esetén – ennek függvényében korrekciót végez. A tanulói teljesítményeket folyamatosan követik, dokumentálják, elemzik. Az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják. Az intézményt az erős közösségformálás és az oktatás magas színvonala jellemzi, valamint a tehetséggondozás felismerésének, fejlesztésének teljes folyamata.

 • Személyiség- és közösségfejlesztés

Fejleszthető területek:

A tanulók egymás iránti toleranciájának fejlesztése.

Kiemelkedő területek:

Erősség: Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát. A személyiség- és közösségfejlesztés kiemelt eszköze az intézményben a műhelymunka. Csoportszinthez igazított, illetve – szükség esetén – személyre szabott módszerekkel végzett felzárkóztatást, tehetséggondozást valósítanak meg. Családias légkörű, befogadó az iskola, saját belső mentor hálózatot működtetnek, a pedagógusok közvetlen kapcsolatban állnak a tanulókkal és a szülőkkel. A közösségfejlesztés tudatosan tervszerűen történik az intézményben, számos programot szerveznek, az iskola aktív szerepet vállal a település életében.

3. Eredmények

20/ 33

Fejleszthető területek:

Az intézményi működés szempontjából kulcsfontosságú sikertényező indikátorok azonosítása a külső partnerek és külső és

belső mérések eredményeinek bevonásával.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény Pedagógiai Programjában kiemelten szerepelnek a tanulás eredményességét segítő nevelési és oktatási célok és feladatok: kompetenciaalapú oktatás, integrált nevelés, Információs és Kommunikációs Technológia, informatikaoktatás, készségfejlesztő foglalkozások. Folyamatosan elemzik, hogyan viszonyul az iskola mérési teljesítménye az országos átlaghoz és a hozzá hasonló iskolák átlagához (kompetenciatípusonként és mért évfolyamonként). Több évre visszamenőleg megtalálhatóak a kitűzött célok, fejlesztési stratégiák. A szaktanárok tudatos kompetencia alapú fejlesztést végeznek a minél eredményesebb OKM eredmények érdekében.

 • Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció Fejleszthető területek:

A pedagógiai folyamatok ellenőrzésének tervezettsége, amely biztosítja az eddigi eredmények megtartását esetleges növelését. Kiemelkedő területek:

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. Hatékony intézményen belül együttműködés a kitűzött célok, projektek megvalósulása érdekében. Számos eljárás, munkamódszer jellemzi az intézményt, amelyek a tanulói eredményességet segíti. Rendszeres és hatékony az információáramlás. A nevelő-oktató munka érdekében tervszerűen működő, folyamatos megújulásra képes, innovatív munkaközösségeket alakítottak ki.

 • Az intézmény külső kapcsolatai

Fejleszthető területek:

A külső partnerek körének folyamatos, az igényekhez igazodó bővítése.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény aktívan bekapcsolódik a község életébe. Kihasználja azokat a lehetőségeket, ahol a környezete számára bemutathatja eredményeit, és megjelenik a szűkebb/tágabb közösség (szakmai szervezet, település) életében is feladatvállalásaival. Tájékoztatási kötelezettsége a jogszabálynak megfelelő. Részt vesznek innovatív pályázatokban, ill. az infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges pályázatokban.

 • A pedagógiai munka feltételei Fejleszthető területek:

Nevelési és oktatási kérdésekben a közösen elfogadott szabályok egységes betartása. Kiemelkedő területek:

Az intézmény infrastruktúrája jól megfelel a pedagógiai program megvalósításához. A tárgyi környezet és a humán erőforrás lehetővé teszi a pedagógiai munka magas szintű elvégzését nemcsak az átlagos, hanem a különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében is. Az intézmény IKT eszközökkel való ellátottsága nagyon jó, ezeket a pedagógusok a mindennapi munkában is bátran alkalmazzák. A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő, oktató munka feltételeinek, az intézmény céljainak. A szervezet hatékony működtetésében a tudatosság, a tervezettség és az együttműködés dominál A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira. A munkaközösség vezetőket bevonják az intézmény jövőjét meghatározó stratégiai döntések előkészítésébe, véleményüket meghallgatva, azokat figyelembe véve döntenek. Az iskola számára fontosak a hagyományai, ugyanakkor nyitottak az új módszerekre, az új tanulásszervezési eljárásokra.

 • A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

Fejleszthető területek:

Továbbképzési terv megvalósítására való törekvés. Kiemelkedő területek:

A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési-oktatási céljait, feladatait. Folyamatosan nyomon követi a megvalósulás folyamatát, az eredménymutatók mentén fogalmazza meg új feladatait. A tanítási módszerek és a nevelő-oktató munkát támogató tankönyvek, segédanyagok kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal összhangban történik. A pedagógusok az adott tanulócsoport összetételét és az intézmény adottságait figyelembe véve választják meg a tanulást támogató eszközöket. A helyi tantervben a szabadon

21/ 33

felhasználható órakeret tervezése releváns az iskola tanulói összetételének szükségleteivel.

Utolsó frissítés: 2022. 10. 20.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://okm.kir.hu/fit/getJelentes.aspx?tip=t&id=035955&th=1

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

Az előző tanévben kimaradó tanulónk nem volt, évfolyamismétlő tanulónk 1 fő, aki a szülő kérésére ismétli az 1. évfolyamot.

A 8. év végén középfokú oktatási intézményben továbbtanult a tanulók 100%-a.

Gimnázium       8 fő

Technikum  17 fő

Szakképző iskola   1 fő

Középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményei:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=035955

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Egyéb foglalkozásokra, csoportbontásra felhasználható időkeret a 2011. évi CXC.tv 27.§ (4). bekezdés alapján határozható meg (osztályok engedélyezett heti időkerete – tanuló heti kötelező óráinak száma). Az egyéb foglalkozások időkeretéből kötelező megszervezni: a tehetség kibontakoztatása, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, a BTMN foglalkozások, a 1-4. évfolyamra járók differenciált képességfejlesztő 1-3 fős foglalkozásokat a 2011. évi CXC. tv 27.§ (5). bekezdés szerint. A heti időkeret az egyes évfolyamok, osztályok, tanítási év közben a tanítási hetek között átcsoportosítható a 2011. évi CXC. tv 28. § (4) bekezdése szerint.

Ebben a tanévben

BTMN foglakozások megtartására felhasznált időkeret 8 óra.

Napközis csoportok száma 7 csoport, időkeret 109 óra.

Tanulószobai csoportok száma 1 csoport, időkeret 15 óra.

Egyéb foglalkozás megtartásához felhasznált időkeret 73 óra a következők szerint:

 • Sportjáték (kosárlabda, torna, aerobik, szivacskézilabda)
 • Szakkör (képzőművészet, műszaki rajz, tánc, zongora, gitár)
 • Választható egyéb foglalkozás (informatika (1-3.évf), kézműves foglalkozás, angol nyelv (1-3.évf, angol beszédgyakorlat 5-8. évf., robotika szakkör 1-8),
 • Felvételi előkészítő foglalkozás 7-8. évfolyam (magyar nyelv és irodalom, matematika)

Az egyéb foglalkozások, csoportbontásra felhasználható időkeret (osztályok engedélyezett heti időkerete – tanuló heti kötelező óráinak száma) tartalmazza az iskola által felajánlott választható órakeretet, a csoportbontásra, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra, speciális kiegészítő ismeretekre, fejlesztésre biztosított órakeretet.

Az intézményvezető minden év április 15-ig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak. A tájékoztató tartalmazza a tantárgy heti óraszámát és azt, hogy a tárgyat várhatóan melyik pedagógus fogja oktatni. Az iskola minden év május 20-ig felméri, hogy hány tanuló, milyen szabadon választott tanítási órán továbbá melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy kötelező etika órán kíván-e részt venni. A szülőknek írásban kell bejelentenie, hogy a gyermeke részt kíván–e venni a foglalkozáson vagy sem.

Ha a tanuló felvételt nyert a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig, vagy ha a tanítási év vége előtt befejeződik,

22/ 33

az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon részt venni. A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés, minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamba lépés tekintetében úgy kell figyelembe venni, mint a kötelező tanórát. A szülőnek, továbbá ha a tanuló a 14. életévét betöltötte a tanulónak írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a nem kötelező tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette.

A választható órák keretében szervezett csoport akkor indulhat, ha létszáma eléri a köznevelési törvény által előírt minimum létszámot. A válaszható órák számát a törvényi előírások szerint kiszámított szabadon választható órák, továbbá az egyéni foglalkozások órakerete adja. Ezt évente az iskola nevelőtestülete a tantárgyfelosztás elkészítésekor határozza meg, a fenntartó által engedélyezett indítható osztályok száma alapján. A választható órakeretből a tantárgyválasztás után ki nem osztott órák terhére az iskola szakkört szervezhet, amennyiben a tanulók létszáma a 10 főt eléri.

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

A házi feladat kiadásának elvei

Az ismeretanyag átadásának színtere alapvetően a tanítási óra. Azonban a készségek kialakításának és a gyakorlat megszerzésének lehetősége nem korlátozódhat csak a tanórára. A fent említett jártasságok nagy részét csak rendszeres, kitartó munkával lehet elérni, mely elképzelhetetlen az otthoni gyakorlás nélkül. A tantárgyak legtöbbjénél szükséges a rendszeres házi feladat, mely lehet: szóbeli, írásbeli vagy egyszerre mindkettő.

A házi feladatok lehetnek: feladat-gyűjteményből adott feladatok, tankönyvi kérdésekre adandó válaszok, vázlatkészítés, leíró vagy elemző munkák, házi dolgozat, gyűjtő vagy kutatómunka illetve számítógépes feladat.

A „házi feladat” céljai: újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat; készségszintig gyakorolni a tanult algoritmusokat; önálló kutatómunkát végezni valamely témában; alkotómunkát végezni valamely témában. Megtanulják önállóan alkalmazni az ismereteiket és segítsék a logikus gondolkodás kialakítását és fejlesztését.

Elvek:

Házi feladatot öncélúan nem adunk (azaz ha a fenti célok egyikét sem szolgálja). A házi feladat mennyiségének meghatározásánál mindenkor figyelembe kell venni, hogy a tanulónak naponta 5-6 órája van, és minden órán tűznek ki a számára kötelezően megoldandó feladatot. Csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek megoldására valamennyi tanuló képes. (Ha ez a csoport heterogén tudásszintje miatt nem lehetséges, akkor a házi feladatnak mindig legyen olyan része, amelynek elvégzésére, elkészítésére) megtanulására mindenki képes.) A házi feladatot mindig részben vagy teljesen (minden diákra, illetve feladatra vonatkozóan) ellenőrizni kell. Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell tenni a mulasztás okai szerint: nem büntetjük a tanulót, ha a mulasztás, hiány, hiba a

feladat vagy annak alapjául szolgáló anyag nem értéséből fakad; meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának lehetőségét, ha önhibáján kívül (igazolt betegség) mulasztotta azt el.

Az el nem készített feladattal tudásszint nem mérhető. A házi feladat elvégzésének hanyagságból történő elmulasztását pedagógiai eszközökkel és módszerekkel lehet és kell büntetni. Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell.

Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik óráról a másikra szokásos.

A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy internetes kutatómunka, modellkészítés, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz készítése, forráselemzés) az elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani.

A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó feladatokat (pl. versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a versenyzést, illetve az önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta. Az írásbeli feladatadás nem lehet a büntetés eszköze.

A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség és képességfejlesztés), valamint az ismeretek elmélyítése.

A projekttel, témahéttel kapcsolatos otthoni írásbeli és szóbeli feladatok kiadásánál figyelembe kell venni a rendelkezésre álló időt, továbbá a házi feladat megoldásának esetleges korlátait (pl.: internet hozzáférés lehetősége).

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai

A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk. Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének

23/ 33

együttes ideje) maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több 1-1,5 óránál.

Ha a tanuló tantárgyanként legalább 2 tanítási órán hiányzott, akkor a szaktanár döntése és irányítása alapján a hiányok pótlására haladékot kap.

Az iskolai számonkérés szabályai

A számonkérés formái

A tanár joga eldönteni, hogy mire osztályoz: szóbeli vagy írásbeli feleletre, óraközi munkára, kiselőadásra, stb., de a szóbeli és írásbeli számonkérésnek egyensúlyban kell lenni, kivéve, ha a tanuló sajátos képessége ezt indokolja (szakértői javaslat).

A számonkérés gyakorisága:

A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból 1-1 témakörön belül minden tanulónak legalább 2 érdemjegyet kell szereznie. A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelt formájában. A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük.

A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt a tárgyat tanító nevelő az elektronikus naplón keresztül értesíti.

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító pedagógusok:

0-39% elégtelen (1)

40-54% elégséges (2)

55-79% közepes (3)

80-89% (4)

90-100% (5)

A tanulók írásbeli beszámoltatásának formái: röpdolgozat, dolgozat, írásbeli felelet, teszt, témazáró dolgozat

Korlátok:

Mivel a témazáró megírása elég nagy terhet jelent a tanulónak, ezért 1 tanítási napon csak legfeljebb 2 tárgyból íratható.

Az írásbeli beszámoltatás nem lehet a büntetés eszköze. A témakörök előtt megfelelő összefoglalás előzze meg a témazáró írását. A tanulók tájékoztatása az írandó dolgozatokról legkésőbb a dolgozat írását megelőző órán (összefoglaló órán) történjen meg.

Az írásbeli beszámoltatás korlátai, a tanulók tudásának értékelésben betöltött szerepe, súlya

Elvek:

 • Bejelentés nélküli témazáró dolgozatot nem íratunk.
 • Egy napon lehetőleg nem íratunk két tantárgynál több tárgyból témazáró dolgozatot.
 • A félévi és tanév végi minősítés nem alakítható ki csak írásbeli számonkérés alapján született érdemjegyekből azokból a tantárgyakból, amelyek alkalmasak a szóbeli kifejezőkészség fejlesztésére, amelyekből későbbi tanulmányaik során a tanulók szóbeli vizsgát kötelesek tenni (illetve tehetnek).
 • A bizonyítottan részképesség-hiányos (dyslexiás), illetve írásképtelenséget okozó fogyatékkal élő diákot az írásbeli számonkérés minden formája alól felmentjük.
 • Az írásbeli munkák ellenőrzése és a tapasztalatok visszajelzése során különös figyelmet fordítunk arra, hogy a diákokat megtanítsuk jegyzetelni.
 • Az írásbeli kifejezőkészség fejlesztésébe beleértendő az is, hogy megtanítjuk a diákokat az információhordozók használatára. (Pl. felső tagozat: szövegszerkesztés, az Internet használata levelezésre, forrásgyűjtésre, prezentáció készítése).
 • A diákok írásbeli dolgozatait, beszedett füzetét, beadott munkáját rövid időn belül értékelni, javítani kell: ellenkező esetben annak – fontosabb – visszajelzés jellege háttérbe szorul „jegyszerző” funkciója mögött.
 • Az értékelésre beadott tanulói munkák (házi dolgozatok, tanulói kutatómunkák anyaga) a tanulók „szellemi termékei”, azokat vissza kell adni a készítőiknek, illetve csak a tanuló engedélyével őrizheti meg azokat a pedagógus.
 • A tanulókat tájékoztatni kell arról, hogy melyik tantárgyi füzetüket, jegyzetüket kérheti el, szedheti be pedagógus. (Előzetes

24/ 33

bejelentés nélkül a tanuló magánfeljegyzéseit, jegyzeteit nem szabad elvenni.)

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

A nevelőtestület a kerettantervek és a helyi tanterv alapján dolgozzák ki az írásbeli, szóbeli vizsga követelményeit, évfolyamonként, tantárgyanként. A vizsgán, a megfelelő tantárgyra és évfolyamra meghatározott tananyagot kérik számon. A szaktanár azt méri fel, hogy a kerettantervben meghatározott, megfogalmazott követelményeket összességében mennyire ismeri a tanuló a vizsga időpontjában.

Az írásbeli vizsga feladatsorát a szaktanár határozza meg.

A vizsgakövetelmények nyomtatott példánya a könyvtárban, elektronikusan az iskola weblapján a http://toszegisuli.hu/?q=node/1597 linken elérhetők.

A vizsgakövetelmények számonkérésének módja:

Magyar irodalom 1-4.o írásbeli, 5-8.o szóbeli

Magyar nyelvírásbeli
Angol nyelv írásbeli, szóbeli
Német nyelv írásbeli, szóbeli
Matematika írásbeli 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek szóbeli

Etika szóbeli

Környezetismeret írásbeli

Természetismeret/ Természettudomány szóbeli

Biológia-egészségtan szóbeli

Fizika írásbeli

Kémia írásbeli

Földrajz szóbeli

Ének-zene 1-4.o gyakorlati, 5-8.o szóbeli

Vizuális kultúra gyakorlati

Hon- és népismeret szóbeli

Informatika/ digitális kultúra gyakorlati

Technika, életvitel és gyakorlat/ Technika és tervezés 1-7.o gyakorlati

Testnevelés és sport gyakorlati

A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Osztályozó vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni. Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. Az osztályozó vizsgák szokásos időpontja az osztályozó értekezlet előtti tanítási hét.

Javító vizsga letételére az augusztus 23-tól augusztus 31-ig terjedő időszakban van lehetőség.

Különbözeti vizsga esetén a tanulói jogviszony létesítése előtt, illetve csoportváltás előtt. Különbözeti és pótló vizsgák időpontja a tanév bármely napja lehet. A különbözeti vizsga a tananyag részeiből történő beszámolással is teljesíthető.

Pótló vizsga esetén az adott vizsganapon, vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban tehető vizsga.

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

Osztály Tanulók száma

1.a 16 fő

1.b 16 fő

2.a 17 fő

2.b 17 fő

25/ 33

3.a 17 fő

3.b 18 fő

4.o 23 fő

5.o 19 fő

6.o 19 fő

7.a 17 fő

7.b 18 fő

8.o 23 fő

összesen 12 osztály és 220+4 tanuló (a 4 fő külföldön tartózkodik).

Utolsó frissítés: 2022. 10. 20.

3. Működését meghatározó dokumentumok

Szervezeti és működési              https://kir2info.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-035955-1035955001

szabályzat:

Házirend:                                          https://kir2info.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-035955-1035955001

Pedagógiai program:                    https://kir2info.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-035955-1035955001

006 – Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézménye (5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7)

1. Általános adatok

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Iskolánk a beiskolázási körzetéből – melyet a fenntartó határoz meg – minden jelentkező tanköteles korú tanulót beír, és az intézmény vezetőjének döntése alapján felvesz.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a Kormányhivatal (felmentést engedélyez szerv) döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történ részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség.

Az első osztályba történ beiratkozáson be kell mutatni a jogszabály által előírt dokumentumokat.

Tanulók átvétele:

A 2-8. osztályba történ át- ill. felvételnél be kell mutatni:

 • a gyermek személyi azonosítóját
 • a szülő személyi azonosítására alkalma okiratot
 • az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt
 • az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot A 2-8. évfolyamra jelentkező tanulónak:

A.) A 2-8. évfolyamra jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján legkésőbb az adott tanév augusztus 31-ig osztályozó vizsgát kell tennie azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból az osztályozó vizsgán előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból 2 hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán a teljesítménye újból nem megfelel, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév közben az előz évfolyamra beiratkozni. B.) Abban az esetben, ha a gyermek nem az iskolánkban is tanított idegen nyelvet tanulta előző iskolájában, akkor – ha a tanulónak legfeljebb 2 tanév anyagát kell pótolnia, akkor a 6. évfolyam végéig az adott tanév augusztus 31-ig köteles osztályozó vizsgát tenni.

– Ha a tanulónak több mint 2 év tananyagát kell, kellene pótolnia, akkor szülővel történ egyeztetést követen egyedi elbírálás alá esik.

Halmozottan hátrányos helyzet tanulók felvétele és átvétele:

26/ 33

Amennyiben iskolánk felvételi kötelezettségét teljesítette, és további felvételi, átvételi kérelmeket is tud teljesíteni, előnyben részesíti a halmozottan hátrányos helyzet gyermekeket, tanulókat. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanuló felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előz magatartási, tanulmányi eredményének, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az intézmény vezetője dönt.

A felvételi eljárásrend során a jogszabályi háttér szerint jár el az iskola. A felvételi kötelezettség teljesítése, a halmozottan hátrányos helyzet tanulók kérelmének teljesítése után sorrendben a sajátos nevelési igény tanulók felvétele, a különleges helyzet tanulók felvétele történik, majd esetlegesen a sorsolás szabályait kell érvényesíteni.

A beiratkozásra meghatározott idő:

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján a szülő április 1-je és április 30-a között – a BM rendelet által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A 2023/2024-es tanévre történő beiratkozás időpontja: 2023. április 20-21.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

osztályok 
1-2. összevont1
3.4. összevont1
5.1 
6.1 
8.1 

csoportok

Angol 1.o (EK)

Angol 2.o (EK)

Angol 3.o (EK)

Magyar előkészítő (EK)

Matematika előkészítő (EK)

Természettudományi előkészítő (EK)

Robotika 5-8.o (EK)

Mazsorett

Műszaki rajz szakkör (EK)

F1 (EK)

F2 (EK)

F3 (EK)

F4 (EK)

F5 (EK)

F6 (EK)

F7 (EK)

F8 (EK)

F9 (EK)

Korrepetálás 4.o (EK)

Korrepetálás 2-3.o (EK)

Magyar korrepetálás 5-8. (EK)

Korrepetálás MA (EK)

Korrepetálás MK (EK)

Korrepetálás 1.;3. (EK)

Gyógytesi1 (EK)

Gyógytesi2 (EK)

Hit- és erkölcstan 18 (EK)

Hit- és erkölcstan 19 (EK)

Hit- és erkölcstan 20 (EK)

Hit- és erkölcstan 21 (EK)

27/ 33

Hit- és erkölcstan 22 (EK)

Hit- és erkölcstan 24 (EK)

Hit- és erkölcstan 25 (EK)

Hit- és erkölcstan 26 (EK)

Hit- és erkölcstan 27 (EK)

Hit- és erkölcstan 28 (EK)

Hit- és erkölcstan 4 (EK)

Magyar nyelv és irodalom 1. (EK)

Matematika 1.o (EK)

Magyar nyelv 4.o (EK)

Magyar irodalom 4.o (EK)

Matematika 4.o (EK)

Angol 4.o (EK)

Környezetismeret 4. (EK)

Informatika 4.o (EK)

Etika 5.o (EK)

Digitális kultúra 5.o 1 (EK)

Digitális kultúra 5.o 2 (EK)

Technika 5.1. (EK)

Technika 5.2. (EK)

Egyéni munkarend (EK)

Etika 6. o (EK)

Informatika 8.o 1 (EK)

Informatika 8.o 2 (EK)

Etika 8.o (EK)

Etika 1-2.o (EK)

Magyar nyelv és irodalom 2 (EK)

Matematika 2.o (EK)

Etika 3-4.o (EK)

Matematika 3.o (EK)

Magyar nyelv 3.o (EK)

Magyar irodalom 3.o (EK)

Környezetismeret 3. (EK)

Digitális kultúra 3.o (EK)

Könyvtári foglalkozás (EK)

Napközis csoport I (EK)

Napközis csoport II. (EK)

Összevont napközi (EK)

Tanulószoba csoport (EK)

Német szakkör (EK)

Magyar tehetséggondozó (EK)

Utazós egyéb pszichés z.2. Tiszavárkony VM

Utazós egyéb pszichés z.1. Tiszavárkony VM

Utazós Beszédfogy. 2. Tiszavárkony ÁV

Utazós beszédfogy. 1. Tiszavárkony ÁV

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Az intézmény tandíjat nem szed. Egyéb díjfizetési kötelezettségeket nem ír elő szabályzataiban.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

A fenntartó az intézmény értékelésével kapcsolatos nyilvános értékelést nem tett. Az Állami Számvevőszék vagy egyéb ellenőrző hatóság nyilvános megállapításokat nem tett.

28/ 33

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Az iskola munkanapokon 6.30 órától 17 óráig tart nyitva. Esti és rendkívüli hétvégi foglalkozások csak intézményvezetői engedéllyel szervezhetők, melyre a tervezett időpont előtt legalább 5 munkanappal írásban engedélyt kell kérni az intézményvezetőtől.

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Tanévnyitó ünnepély 2022.09.01.

.Karácsonyi fenyő ünnep 2022.12.21.

Farsang 2023.02.10.

Tanévzáró ünnepély 2023.06.16.

A szorgalmi idő első tanítási napja 2022. szeptember 1., utolsó tanítási nap 2023. június 15.

Tényleges tanítási napok száma 183 nap.

A tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart. Az iskolák 2023. január 27-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a

szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Tanítási szünetek

Őszi szünet: nincs

Téli szünet:A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9.

(hétfő).

Tavaszi szünet: A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda).

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

Külső szakmai ellenőrzés nem volt.

Utolsó frissítés: 2022. 10. 20.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://okm.kir.hu/fit/getJelentes.aspx?tip=t&id=035955&th=6

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

Az előző tanévben kimaradó tanulónk nem volt, évfolyamismétlő tanulónk nem volt.

Középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményei:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=035955

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

A délutáni egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokat az iskola 13.00 óra és 16.00 óra között szervezi meg. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés ideje szeptember eleje, és egy tanévre szól.

A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az intézményvezető adhat. Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokról történő távolmaradást is – a házirendben előírt módon – igazolni kell.

29/ 33

fejlesztő 9

felzárkóztató    5

tehetséggondozó 1

középiskolai előkészítő 2

számítástechnika szakkör 1

robotika szakkör 1

angol nyelvi szakkör 2

német nyelvi szakkör 1

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

A házi feladat, hétvégi házi feladat

Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelez házi feladat adható, amennyi egyik óráról a másikra szokásos.

Az iskolai dolgozatok

Témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell. Egy napon maximálisan két (lehetőség szerint csak egy) témazáró dolgozatot lehet íratni.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

A nevelőtestület a kerettantervek és a helyi tanterv alapján dolgozzák ki az írásbeli, szóbeli vizsga követelményeit, évfolyamonként, tantárgyanként. A vizsgán, a megfelelő tantárgyra és évfolyamra meghatározott tananyagot kérik számon. A szaktanár azt méri fel, hogy a kerettantervben meghatározott, megfogalmazott követelményeket összességében mennyire ismeri a tanuló a vizsga időpontjában. Az írásbeli vizsga feladatsorát a szaktanár határozza meg. A részletes követelmények megtalálhatók az http://http://www.toszegisuli.hu/ oldalon.

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

osztály (tanulók száma)

1-2.osztály: 21 fő

3-4. osztály: 25 fő

5.osztály: 22 fő

6.osztály: 17 fő

8.osztály: 22 fő

Utolsó frissítés: 2022. 09. 20.

3. Működését meghatározó dokumentumok

Szervezeti és működési              https://kir2info.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-035955-2000007122

szabályzat:

Házirend:                                          https://kir2info.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-035955-2000007122

Pedagógiai program:                    https://kir2info.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-035955-2000007122

009 – Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézménye Vezsenyi Telephelye (5093 Vezseny, Kossuth utca 1-3)

1. Általános adatok

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Iskolánk a beiskolázási körzetéből – melyet a fenntartó határoz meg – minden jelentkező tanköteles korú tanulót beír, és az intézmény vezetőjének döntése alapján felvesz.

30/ 33

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a Kormányhivatal (felmentést engedélyez szerv) döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történ részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség.

Az első osztályba történ beiratkozáson be kell mutatni a jogszabály által előírt dokumentumokat.

Tanulók átvétele:

A 2-4. osztályba történ át- ill. felvételnél be kell mutatni:

 • a gyermek személyi azonosítóját
 • a szülő személyi azonosítására alkalma okiratot
 • az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt
 • az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot A 2-4. évfolyamra jelentkező tanulónak:

A.) A 2-4. évfolyamra jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján legkésőbb az adott tanév augusztus 31-ig osztályozó vizsgát kell tennie azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból az osztályozó vizsgán előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból 2 hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán a teljesítménye újból nem megfelel, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév közben az előz évfolyamra beiratkozni.

Halmozottan hátrányos helyzet tanulók felvétele és átvétele:

Amennyiben iskolánk felvételi kötelezettségét teljesítette, és további felvételi, átvételi kérelmeket is tud teljesíteni, előnyben részesíti a halmozottan hátrányos helyzet gyermekeket, tanulókat. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanuló felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előz magatartási, tanulmányi eredményének, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az intézmény vezetője dönt.

A felvételi eljárásrend során a jogszabályi háttér szerint jár el az iskola. A felvételi kötelezettség teljesítése, a halmozottan hátrányos helyzet tanulók kérelmének teljesítése után sorrendben a sajátos nevelési igény tanulók felvétele, a különleges helyzet tanulók felvétele történik, majd esetlegesen a sorsolás szabályait kell érvényesíteni.

A beiratkozásra meghatározott idő:

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján a szülő április 1-je és április 30-a között – a BM rendelet által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A 2022/2023-as tanévre történő beiratkozás időpontja: 2023. április 20-21.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

osztályok

1-4.összevont 1

csoportok

Angol 4.o (V)

Hit- és erkölcstan 30 (V)

Hit- és erkölcstan 31 (V)

Informatika (V)

Környezetismeret 3-4 (V)

Magyar irodalom 3-4. (V)

Magyar nyelv 3-4.o (V)

Magyar nyelv és irodalom 1-2. o (V)

Matematika 1-2. o (V)

Matematika 3-4.o (V)

Napközi 1-4. (V)

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a

31/ 33

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Az intézmény tandíjat nem szed. Egyéb díjfizetési kötelezettségeket nem ír elő szabályzataiban.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

A fenntartó az intézmény értékelésével kapcsolatos nyilvános értékelést nem tett. Az Állami Számvevőszék vagy egyéb ellenőrző hatóság nyilvános megállapításokat nem tett.

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Az iskola munkanapokon Vezsenyen 7:00 órától 16:00 óráig tart nyitva. Esti és rendkívüli hétvégi foglalkozások csak intézményvezetői engedéllyel szervezhetők, melyre a tervezett időpont előtt legalább 5 munkanappal írásban engedélyt kell kérni az intézményvezetőtől.

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Tanévnyitó ünnepély: 2022.09.01.

Tanévzáró ünnepély: 2023.06.19.

A szorgalmi idő első tanítási napja 2022. szeptember 1., utolsó tanítási nap 2023. június 15.

Tényleges tanítási napok száma 183 nap.

tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart. Az iskolák 2023. január 27-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Tanítási szünetek

Őszi szünet: nincs

Téli szünet:A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9.

(hétfő).

Tavaszi szünet: A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda).

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

Külső szakmai ellenőrzés ebben a tanévben nem volt.

Utolsó frissítés: 2022. 10. 20.

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://okm.kir.hu/fit/getJelentes.aspx?tip=t&id=035955&th=9

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

Az előző tanévben kimaradó tanulónk nem volt, évfolyamismétlő tanulónk nem volt.

Középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményei:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=035955

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

A délutáni egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokat az iskola 13.00 óra és 16.00 óra között szervezi meg. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés ideje szeptember eleje, és egy tanévre szól.

A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik

32/ 33

alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az intézményvezető adhat. Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokról történő távolmaradást is – a házirendben előírt módon – igazolni kell.

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

A házi feladat, hétvégi házi feladat

Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelez házi feladat adható, amennyi egyik óráról a másikra szokásos.

Az iskolai dolgozatok

Témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell. Egy napon maximálisan két (lehetőség szerint csak egy) témazáró dolgozatot lehet íratni.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

A nevelőtestület a kerettantervek és a helyi tanterv alapján dolgozzák ki az írásbeli, szóbeli vizsga követelményeit, évfolyamonként, tantárgyanként. A vizsgán, a megfelelő tantárgyra és évfolyamra meghatározott tananyagot kérik számon. A szaktanár azt méri fel, hogy a kerettantervben meghatározott, megfogalmazott követelményeket összességében mennyire ismeri a tanuló a vizsga időpontjában. Az írásbeli vizsga feladatsorát a szaktanár határozza meg. A részletes követelmények megtalálhatók a http://www.toszegisuli.hu/ oldalon.

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

1-4.összevont osztály 14 fő

amelyben

1.osztályos 4 fő

2.osztályos 5 fő

3.osztályos 3 fő

4.osztályos 2 fő

Utolsó frissítés: 2022. 09. 20.

3. Működését meghatározó dokumentumok

Szervezeti és működési              https://kir2info.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-035955-2000007125

szabályzat:

Házirend:                                          https://kir2info.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-035955-2000007125

Pedagógiai program:                    https://kir2info.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-035955-2000007125

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2022. november 28.

33/ 33