SZMSZ, Adatkezelési Szabályzat

1. Általános rendelkezések

1.1. A szervezeti és m ködési szabályzat célja, jogszabályi alapja


A köznevelési intézmény m ködésére, bels és küls kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és m ködési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és m ködési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a m ködésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és m ködési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt m ködését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza.

A szervezeti és m ködési szabályzatunk létrehozásának jogszabályi alapjait a közneveléssel kapcsolatos törvények, kormányrendeletek, fels bb szint jogszabályok és azok módosításai adják.


1.2. A szervezeti és m ködési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése

Jelen szervezeti és mködési szabályzatot az intézmény nevel testülete fogadja el.

Jelen szervezeti és m ködési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más érdekl d k megtekinthetik a székhelyen az intézményvezet irodájában, a tagintézményben a tagintézmény-vezet irodájában munkaid ben, továbbá az intézmény honlapján és az iskolakönyvtárakban.


1.3. A szervezeti és m ködési szabályzat személyi és id beli hatálya

A szervezeti és m ködési szabályzat és a mellékletét képez szabályzatok, vezet i utasítások betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára nézve kötelez érvény . A szervezeti és m ködési szabályzat a jóváhagyás id pontjával lép hatályba, és határozatlan id re szól.


2. Az intézmény feladat ellátási rendje

Nappali rendszer nevelés és oktatás – általános iskola 1-8. évfolyam.

	köznevelési intézmény

1. Megnevezései
1.1. Hivatalos neve: Tószegi Általános Iskola

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhely: 5091 Tószeg, Rákóczi utca 30.
2.2. Tagintézmények megnevezése és telephelyei
2.2.1. Tagintézmény hivatalos neve: Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézménye

4
 
2.2.1.1. Ügyviteli telephelye: 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7.

2.2.1.2. Tagintézmény telephelye: 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 6.
2.2.1.3. Tagintézmény telephelye: 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 8.
2.2.1.4. Tagintézmény telephelye: 5093 Vezseny, Kossuth utca 1-3.
3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye
3.1. Alapító szerv neve: Emberi Er6források Minisztériuma
3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi er források minisztere

3.3. Alapító székhelye:: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
3.4. Fenntartó neve: Szolnoki Tankerületi Központ
3.5. Fenntartó székhelye: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.

	Típusa: általános iskola
	OM azonosító: 035955

	Köznevelési alapfeladatai
6.1. 5091 Tószeg, Rákóczi utca 30.
6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás
6.1.1.1. nappali rendszer (felvehet maximális tanulói létszám: 273 f )
6.1.1.2. alsó tagozat, fels tagozat

6.1.1.3. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhet , oktatható sajátos nevelési igény gyermekek, tanulók nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejl dési zavarral küzd k, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)
nappali rendszer (felvehet" maximális tanulói létszám: 20 f )
6.1.2. egyéb foglalkozások: napközi, tanulószoba

6.1.3. iskolai könyvtár: iskolai / kollégiumi könyvtár
6.1.4. mindennapos testnevelés biztosításának módja: saját tornaterem

6.1.5. a testnevelésórák keretében megvalósított úszásoktatás módja:
együttm ködésben, megállapodás alapján
6.2. 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7.
6.2.1. általános iskolai nevelés-oktatás
6.2.1.1. nappali rendszer (felvehet maximális tanulói létszám: 199 f )
6.2.1.2. alsó tagozat, fels tagozat
6.2.1.3. 1 évfolyamtól 8 évfolyamig
6.2.1.4. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhet , oktatható sajátos nevelési igény gyermekek, tanulók nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejl dési zavarral küzd k, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

nappali rendszer (felvehet" maximális tanulói létszám: 15 f )
6.2.2. egyéb foglalkozások: napközi, tanulószoba
6.2.3. mindennapos testnevelés biztosításának módja: együttm ködésben, megállapodás alapján

6.2.4. Az iskolai könyvtár és a tornaterem a tagintézmény telephelyén m ködik funkcionális egységként.
6.3. 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 6.
6.3.1. funkcionális egység
6.3.2. iskolai könyvtár: iskolai / kollégiumi könyvtár
6.4. 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 8.

6.4.1. funkcionális egység
6.4.1.1. köznevelési feladat ellátásához közvetlenül kapcsolódó funkcionális egység jellege:

tornaterem

5
 
6.5. 5093 Vezseny, Kossuth utca 1-3.

6.5.1. általános iskolai nevelés-oktatás
6.5.1.1. nappali rendszer (felvehet maximális tanulói létszám: 56 f )
6.5.1.2. alsó tagozat
6.5.1.3. 1 évfolyamtól 4 évfolyamig

6.5.1.4. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhet , oktatható sajátos nevelési igény gyermekek, tanulók nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejl dési zavarral küzd k, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

nappali rendszer (felvehet" maximális tanulói létszám: 5 f )
6.5.2. iskolai könyvtár: könyvtári feladatokat a nyilvános könyvtár látja el

6.5.3. mindennapos testnevelés biztosításának módja: saját tornaterem
6.5.4. a testnevelésórák keretében megvalósított úszásoktatás módja: együttm ködésben, megállapodás alapján

	A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga
	5091 Tószeg, Rákóczi utca 30.
	Helyrajzi száma: 3

	Hasznos alapterülete: 1699 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezel i jog

7.2. 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7.
7.2.1. Helyrajzi száma: 405
7.2.2. Hasznos alapterülete: 526 nm

7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
7.2.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezel i jog

7.3. 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 6.
7.3.1. Helyrajzi száma: 404
7.3.2. Hasznos alapterülete: 34 nm

7.3.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
7.3.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezel i jog
7.4. 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 8.
7.4.1. Helyrajzi száma: 406/3

7.4.2. Hasznos alapterülete: 560 nm
7.4.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
7.4.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezel i jog

7.5. 5093 Vezseny, Kossuth utca 1-3.
7.5.1. Helyrajzi száma: 458/1
7.5.2. Hasznos alapterülete: 762,56 nm
7.5.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
8.Vállakozási tevékenységet nem folytathat.

6
 
3. Az intézmény képviselete

Az intézmény önálló jogi személyiség, képviseletét átruházott hatáskörben a fenntartó által megbízott intézményvezet látja el. Az intézményvezet a képviseleti jogát, jelen szabályzat szerint, az általa kijelölt személyre ruházhatja át, kivéve a jogviszony létesítése, módosítása és megszüntetése, mely a fenntartó jogköre.

A Közoktatási intézmény vezet je jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy a tagintézmény-vezet re átruházhatja.
4. Az intézmény szervezeti felépítése

4.1.Az intézmény szervezeti felépítése


4.1.1.Az intézmény szervezeti egységei


Szervezeti egységek:

Tószegi Általános Iskola – székhely, Tószeg, Rákóczi út 30.

Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézménye – Tiszavárkony, Iskola utca 7.

Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézménye Vezsenyi Telephelye – Vezseny, Kossuth Lajos utca 1-3.

Funkcionális egységek:

Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézménye Könyvtár – Tiszavárkony, Iskola utca 6.

Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézménye Tornaterem – Tiszavárkony, Iskola utca 8.

7
 

8
 

4.2 Az intézmény vezet je

4.2.1 A köznevelési intézmény vezet je – a Köznevelési törvény el írásai szerint – felel s az intézmény szakszer és törvényes mködéséért, gyakorolja az átruházott munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény mködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

A munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban el írt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelési-oktatási intézmény vezet je felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény bels ellen rzési rendszerének mködtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevel és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megel#zéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.

A fenntartó irányítása alapján vezeti a köznevelési intézményt, felel s az nevelés-oktatási feladatok ellátásáért. Szervezi és ellen rzi a köznevelési intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai követelmények érvényesülését. Döntésre el készít a köznevelési intézmény

	ködésével, feladatellátásával kapcsolatos minden olyan ügyet, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe. El készíti a nevel testület feladatkörébe tartozó döntéseket és a köznevelési intézmény közalkalmazottjaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait.

Jóváhagyja a köznevelési intézmény pedagógiai programját, annak részeként a helyi tantervet, el készíti a szervezeti és m ködési szabályzatot, a házirendet. Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét a fenntartónál.

Gyakorolja a ráruházott munkáltatói, valamint az utasítási és ellen rzési jogot a köznevelési intézmény közalkalmazottjai felett. Tájékoztatást ad a fenntartónak a köznevelési intézmény tevékenységér l, a kért adatszolgáltatásokat teljesíti.

Szakmai értekezletet hív össze a köznevelési intézmény m ködésével kapcsolatos feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, az operatív feladatok ellátása céljából. Szervezi az egész tantestületet érint bels továbbképzéseket és figyelemmel kíséri munkaközösségei szakirányú bels továbbképzéseit. Támogatja az intézményen belüli és kívüli jó gyakorlatok megismerését. Az intézmény munkatársainak innovatív ötleteit, javaslatait megvizsgálja és meghatározza beilleszthet ségét a fejlesztési folyamatokba.

Az intézményvezet a felsorolt feladatok ellátásához szükséges kiadmányozási jogot a jogszabályokban, a fenntartó rendelkezéseiben foglaltak szerint gyakorolja. A jogszabályban meghatározott kiadmányozási jogát a köznevelési intézmény közalkalmazottjára átruházhatja.

Az intézményvezet kiadmányozza: a jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése kivételével, az intézmény közalkalmazottjaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait. A fenntartó szabályzata szerint az intézmény jogi személyiségéhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokat, az intézmény napi m ködéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket, egyéb leveleket, az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek kiadmányozási jogát a tankerületi igazgató a maga számára nem tartott fenn, a közbens intézkedéseket, a rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igényl továbbítandó iratokat, a kért adatszolgáltatásokat.


9
 
Az intézményvezet nek kötelezettségvállalási jogosultsága nincs, a fenntartó képvisel je a kötelezettségvállalásra jogosult személy.

Az egységes hivatali m ködés- az intézményvezet k szakmai feladatellátásához kapcsolódó önállóság biztosítása mellett - megköveteli a küls - és bels kommunikációs rend kialakítását. Ennek megfelel en az intézményvezet

	a szakmai feladatai ellátása során, illetve az intézmény fenntartása, m ködtetése kérdéseiben

kapcsolatot tart az illetékes tankerület munkatársaival,
	az intézmény m ködtetése kérdésében az illetékes települési önkormányzat képvisel jével.

A fenntartó kommunikációért felel s szervezeti egységével történt el zetes egyeztetést követ en a médiában, illetve a nyilvánosság el tt az intézményt érint szakmai kérdésekben, illetve személyével kapcsolatban jogosult nyilatkozni.

A nevelési-oktatási intézmény vezet je rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli id járás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény m ködtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelent s veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell.

Az intézményvezet vezet i tevékenységét az intézményvezet -helyettes, a tagintézmény-vezet , a munkaközösség-vezet k és az iskolatitkárok és gazdasági ügyintéz közrem ködésével látja el.


Az intézményi bélyegz k használatára a következ 
 beosztásban dolgozók jogosultak: az intézményvezet , az intézményvezet -helyettes (az intézményvezet távollétében), valamint a tagintézmény-vezet a tagintézményben minden ügyben, az iskolatitkár, a gazdasági ügyintéz a munkaköri leírásukban, szerepl ügyekben, az osztályf%nök az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi/év végi tanulmányi értesít iratba való beírásakor.

Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezet je egy személyben jogosult.

Az intézmény cégszer aláírása az intézményvezet aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes.


4.2.2	Az	intézményvezet /tagintézmény-vezet 	akadályoztatása	esetén	érvényes

helyettesítési rend

A biztonságos m ködés érdekében az intézmény vezet jének vagy helyettesének, illetve a tagintézményben a tagintézmény-vezet jének az intézményben kell tartózkodnia az alatt az id szak alatt, amelyben a tanulók az intézményben tartózkodnak.

A székhelyen az intézményvezet t annak akadályoztatása vagy tartós távolléte esetén az intézményvezet -helyettes helyettesíti. Tartós távollétnek min sül a legalább két hetes, folyamatos távollét. Az intézményvezet -helyettes hatásköre az intézményvezet helyettesítésekor – saját munkaköri leírásában meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igényl döntések meghozatalára, az ilyen jelleg feladatok végrehajtására is kiterjed.


10
 
Az intézményvezet tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is.

Az intézményvezet és intézményvezet -helyettes egyidej akadályoztatása esetén munkaközösség-vezet látja el a helyettesítést, az alábbi sorrendben:
	Innovációs, mérés-értékelés munkaközösség-vezet 

	Sport, szabadid munkaközösség-vezet
	Alsós munkaközösség-vezet
Hatásköre az intézmény m ködésével, a tanulók biztonságának megóvásával összefügg azonnali döntést igényl ügyekre terjed ki. Intézkedéseir l az intézményvezet t tájékoztatja.

Ha minden felsorolt személy akadályoztatva van a helyettesítés ellátásában, akkor az intézményvezet bármelyik közalkalmazottnak adhat megbízást, aki akkor az intézményben tartózkodik. Rövid id tartamú, eseti megbízás telefonon is adható.

Ha az akadályoztatás el re láthatóan rendszeres – els sorban a 6:30-7:30 óráig, a reggeli ügyelet id szakában – a közalkalmazott írásbeli megbízást kap, amely az intézmény m ködésével, a tanulók biztonságának megóvásával összefügg azonnali döntést igényl ügyekre terjed ki. Intézkedéseir l az intézményvezet t tájékoztatja.

Intézményvezet hiányában az intézményvezet -helyettes vagy a kijelölt munkaközösség-vezet pedagógus megbízott intézményvezet ként gyakorolja a teljes jogkört.

A tagintézményben a tagintézmény-vezet t távolléte esetén a kijelölt munkaközösség-vezet helyettesíti a következ sorrendben:

 Humán munkaközösség-vezet
 Természettudományi, digitális munkaközösség-vezet
Hatásköre az azonnali döntéshozatalt igényl feladatok ellátására vonatkozik.

Ha minden felsorolt személy akadályoztatva van a helyettesítés ellátásában, akkor a tagintézmény-vezet bármelyik közalkalmazottnak adhat megbízást, aki akkor a tagintézményben tartózkodik. Rövid id tartamú, eseti megbízás telefonon is adható.

Ha az akadályoztatás el re láthatóan rendszeres – els sorban a 6:30-7:30 óráig, a reggeli ügyelet id szakában – a közalkalmazott írásbeli megbízást kap, amely a tagintézmény m ködésével, a tanulók biztonságának megóvásával összefügg azonnali döntést igényl ügyekre terjed ki. Intézkedéseir l az tagintézmény-vezet t tájékoztatja.


4.2.3 Az intézményvezet	által átadott feladat- és hatáskörök

Az intézményvezet döntési és egyéb jogait részben vagy egészben átruházhatja az intézményvezet -helyettesre, a tagintézmény-vezet re, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az intézményvezet -helyettes és a tagintézmény-vezet felhatalmazását.
11
 
Az intézményvezet a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreib l átadja az alábbiakat:

az intézményvezet -helyettes számára:

	általános helyettesként helyettesíti távollétékor az intézményvezet t,

	a tanulók átvételi ügyeiben való döntést,

	az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát, a választott tantárgyak meghirdetésének jogát, a tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási kérelmekkel kapcsolatos döntések jogát,

a diák-önkormányzati kapcsolattartó tanár számára:

	az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos döntés jogát,

a tagintézmény-vezet számára az intézményvezet véleményének kikérése mellett:

	a tagintézmény tanulóival kapcsolatos döntések jogát (a felvétel és jogviszony megszüntetés kivételével),
	a tanulmányok alatti vizsgáztatással kapcsolatos ügyintézést, döntéseket,

	a tagintézményi tantárgyfelosztás készítését és az azzal kapcsolatos jogköröket,

	a tagintézményben az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát,

	a tagintézményben a tanulói tantárgyválasztással, foglalkozásválasztással kapcsolatos kérdéseket,

	a tagintézményben a tankönyvrendeléssel kapcsolatos döntések jogát,

	a tagintézményben a tanulókkal kapcsolatos fegyelmi eljárással, egyeztetési eljárással kapcsolatos jogok és kötelezettségek,
	a tagintézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos döntések jogát,

	a szóbeli egyeztetést követ en a terembérleti és más bérleti szerz dések megkötését,

	a tagintézményben a diákönkormányzattal és a szül i szervezettel való kapcsolattartás jogkörét,
	gazdasági kérdésekben a kötelezettségvállalásra szóló javaslattétel jogát,

a gazdasági ügyintéz , tagintézményben az iskolatitkár számára:

	a szóbeli egyeztetést követ en a terembérleti és más bérleti szerz dések megkötésének el készítését,

az iskolatitkár számára:

	a gazdasági, ügyviteli és technikai alkalmazottak szabadságolási rendjének javaslatát.


4.2.4. Az intézményvezet közvetlen munkatársai

Az intézményvezet feladatait közvetlen munkatársai közrem ködésével látja el.

Az intézményvezet közvetlen munkatársai:
	intézményvezet -helyettes

	tagintézmény-vezet 
	iskolatitkár

	gazdasági ügyintéz 

	munkaközösség-vezet k

12
 

Az intézményvezet közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezet vagy helyettese, illetve a tagintézményben a tagintézmény-vezet közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezet közvetlen munkatársai az intézményvezet nek tartoznak közvetlen felel sséggel és beszámolási kötelezettséggel.

Az intézményvezet -helyettest és tagintézmény-vezet t az intézményvezet véleményezési jogkörének megtartásával a fenntartó bízza meg. Intézményvezet -helyettesi, valamint tagintézmény-vezet i megbízást az intézmény határozatlan id re alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozott id re szól. Az intézményvezet -helyettes, valamint a tagintézmény-vezet feladat- és hatásköre, valamint egyéni felel ssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírása tartalmaz. Személyileg felel az intézményvezet által rá bízott feladatokért. Az intézményvezet -helyettes, valamint a tagintézmény-vezet távolléte vagy egyéb akadályoztatásuk esetén részleges hatáskörrel veszi át a kijelölt munkaközösség-vezet annak munkáját, melynek során – az intézmény vezet jével egyeztetve – bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a távollév intézményvezet -helyettes, illetve a tagintézmény-vezet hatáskörébe tartozik.

Az iskolatitkár, gazdasági ügyintéz 
 - szakirányú képesítéssel rendelkez személyek, hatáskörük és felel sségük kiterjed a munkakörük és munkaköri leírásuk szerinti feladatokra. Az iskolatitkár távolléte esetén helyettesítése a gazdasági ügyintéz feladata, illetve a gazdasági ügyintéz távolléte esetén t az iskolatitkár helyettesíti. A helyettesítést ellátó munkavállaló döntési jogköre – a saját munkaköri leírásában meghatározott feladatok mellett – a helyettesítend munkakörrel kapcsolatos azonnali intézkedést igényl döntések meghozatalára, az ilyen jelleg feladatok végrehajtására terjed ki.

4.2.5. A tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje

Napi kapcsolattartás telefonon és e-mailen küldött információkkal.

Intézményvezet i látogatások szükség szerinti id pontokban.
Vezet i értekezleteken való részvétel.

Elvárt a folyamatos információ csere.

4.3. Az intézmény vezet sége, dolgozói

4.3.1 Középvezet k

Az intézmény vezet inek munkáját (irányító, tervez , szervez , ellen rz , értékel tevékenységét) középvezet k segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezet k az intézmény vezet ségének tagjai.

Az intézmény vezet ségének tagjai:

	az intézményvezet ,

	az intézményvezet -helyettes,

	tagintézmény-vezet ,
	a munkaközösségek-vezet i,

	a vezet ség tagjai,

	DÖK segít pedagógusok,

	Szakszervezeti vezet .


13
 
4.3.2 Egyéb közösségek

Az intézmény vezet sége és kib vített vezet sége, mint testület konzultatív, véleményez 
 és javaslattev joggal rendelkezik. Az iskola vezet sége együttm ködik az intézmény más közösségeinek képvisel ivel, így a szül i közösség választmányával, a diákönkormányzat vezet jével. A diákönkormányzattal való kapcsolattartás az intézményvezet feladata, ezt a jogkörét a tagintézményben a tagintézmény-vezet re ruházza át. Az intézményvezet felel s azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehet ségét megteremtse, meghívja a diákönkormányzat képvisel jét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a diákönkormányzat véleményét be kell szerezni.

4.3.3. Az intézmény dolgozói

Az intézmény dolgozóit a jogszabályok el írásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban a tankerületi központ igazgatója alkalmazza.
Az intézményvezet kezdeményezi a munkavégzés személyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét. Az intézményvezet gyakorolja a ráruházott munkáltatói, valamint az utasítási és ellen rzési jogot a köznevelési intézmény közalkalmazottjai felett.

4.3.4 A pedagógusok helyettesítési rendje

Ha a szaktanár, tanár, tanító valamilyen oknál fogva nem tudja ellátni óráját, helyettesítésér l az iskolavezetés gondoskodik. Hosszabb, el re kiszámítható távollét esetén az intézményvezet - helyettes, illetve a tagintézmény-vezet gondoskodik az órarendben is szabályozott, állandó, szakszer helyettesítésr l. A munka zavartalansága érdekében az alkalmi helyettesítésr l is gondoskodni kell.

Az el re nem tervezhet hiányzások esetén felmerül helyettesítést az intézményvezet - helyettes, illetve a tagintézmény-vezet által kijelölt szaktanárok, tanárok, tanítók végzik. A helyettesítend órákról a pedagógusok els dlegesen az általuk megadott e-mail címre küldött levélb l értesülnek a Kréta rendszeren keresztül, valamint kifüggesztésre kerülnek a nevel i szobában. A helyettesít a Kréta napló beírásával jegyzi az óra megtartását.

4.4. Az intézmény nevel testülete

4.4.1. Az intézmény nevel testülete

A nevel testület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevel testület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betölt munkavállalója, valamint a nevel és oktató munkát közvetlenül segít egyéb fels fokú végzettség dolgozója.

A nevelési és oktatási intézmény nevel testülete a nevelési és oktatási kérdésekben a nevelési – oktatási intézmény m ködésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményez és javaslattev jogkörrel rendelkezik.

Az intézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közrem ködésével kölcsönzés formájában megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat. A pedagógusok az iskola laptopjait használhatják iskolai munkájuk során. Ezeket a számítógépeket az iskolában kell tartani és használni, egyedi esetben – írásos munkáltatói engedéllyel – a laptopokat a pedagógusok otthonukban is használhatják. Nem szükséges engedély a tanári laptopok és más


14
 
informatikai eszközök iskolán kívüli, a pedagógiai programban szerepl rendezvényen, eseményen, kulturális m sorban történ használatakor.

4.4.2. A nevel testület értekezletei, osztályértekezletei

A tanév során a nevel testület az alábbi állandó értekezleteket tartja:

	tanévnyitó, tanévzáró értekezlet,

	félévi és év végi osztályozó konferencia, és értekezlet

	tájékoztató és munkaértekezletek (általában havi gyakorisággal),

	nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal),

	rendkívüli értekezletek (szükség szerint)

Rendkívüli nevel testületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak (fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai életet átalakító, megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a nevel testület tagjainak legalább 50%-a, vagy az intézmény igazgatója szükségesnek látja. A nevel testület döntést igényl értekezletein jegyz könyv készül az elhangzottakról, amelyet az értekezletet vezet személy, a jegyz könyv-vezet , valamint egy az értekezleten végig jelen lév személy (hitelesít ) ír alá.

A nevel testület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjének elemzését, értékelését, az osztályközösségek problémáinak megoldását az osztályozó értekezleten végzi. A nevel testület osztályozó értekezletén csak az adott osztályközösségben tanító pedagógusok vesznek részt kötelez jelleggel. Úgynevezett osztályértekezlet szükség szerint, az osztályf%nökök megítélése alapján bármikor tartható az osztály aktuális problémáinak megtárgyalása céljából.

A nevel testület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározzak kivételével – nyílt szavazással és egyszer szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott személyi ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenl sége esetén az intézményvezet szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek.

Augusztus végén vagy szeptember elején tanévnyitó értekezletre, júniusban az intézményvezet által kijelölt napon tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet az intézményvezet vagy helyettese vezeti. Félévkor – az iskolavezetés által kijelölt id pontban – értékel értekezletet tart a nevel testület.

Ha a nevel testület döntési, véleményezési, illetve javaslattev jogát az iskola valamennyi dolgozóját érint kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói, alkalmazotti értekezletet kell összehívni.

A nevel testületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti egyetértési joggal rendelkez közösség képvisel it is. A nevel testületi értekezleten a tantestület minden tagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az intézményvezet adhat felmentést.15
 
4.5. A nevel testület szakmai munkaközösségei

A köznevelési törvény el írásai szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében és ellen rzésében. A munkaközösségek segítséget adnak az iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A munkaközösség alapfeladata a pályakezd pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, javaslat a gyakornok vezet tanárának megbízására. A munkaközösség – az intézményvezet megbízására – részt vesz az iskola pedagógusainak és gyakornokainak bels értékelésében, valamint az iskolai háziversenyek megszervezésében.

A szakmai munkaközösség tagjai évente, de szükség esetén más id pontokban is javaslatot tesznek munkaközösség-vezet jük személyére. A munkaközösség-vezet megbízása határozott id tartamra az intézményvezet jogköre.

Az intézményben az alábbi munkaközösségek m ködnek: humán munkaközösség; természettudományi, digitális munkaközösség; sport, szabadid munkaközösség; innovációs, mérés-értékelés, osztályf nöki munkaközösség; alsó-tagozatos munkaközösség.

A munkaközösség-vezet feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, irányítása, koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és a pedagógusok között. A munkaközösség-vezet legalább félévi gyakorisággal beszámol az intézmény vezet jének a munkaközösség tevékenységér#l, összeállítja a munkaközösség munkatervét, írásos beszámolót készít a félévi és a tanév végi értékel értekezlet el tt a munkaközösség munkájáról, órát és foglalkozást látogat és értékel.

4.5.1. A szakmai munkaközösségek tevékenysége

A nevel testület feladatainak átruházása alapján – a pedagógiai programmal és az éves munkatervvel összhangban – a szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiak

	Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevel -oktató munka szakmai színvonalát, min ségét.
	Együttm ködnek egymással az iskolai nevel -oktató munka színvonalának javítása, a gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezet k rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezet jével. Az intézmény vezet je a munkaközösség-vezet ket legalább évi gyakorisággal beszámoltatja.

	A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó szakmai munka bels ellen rzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének m ködtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.
	Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat; véleményt

mondanak tantárgyak emelt szint tantervének kialakításakor.
	Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a megyei és országos versenyeket, háziversenyeket szerveznek tanulóink tudásának fejlesztése céljából.
	Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét.

	Szervezik a pedagógusok továbbképzését.

	Összeállítják az intézmény számára a Pedagógiai Programban rögzített vizsgák anyagát, ezeket fejlesztik és értékelik.
	Javaslatot tesznek a szakmai munka tárgyi-eszközeinek beszerzésére, felhasználására.16
 

	Támogatják a pályakezd pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget;

javaslatot tesznek az iskolában gyakorló tanítást végz f%iskolai hallgatók szakirányításának ellátására.
	Az intézménybe újonnan kerül pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos pedagógus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját, tapasztalatairól negyedévente referál az intézmény vezet inek.

·	Figyelemmel kísérik az intézményvezet kijelölése alapján a gyakornok munkáját támogató mentor, szakmai vezet munkáját, segítik a gyakornok beilleszkedését.


4.5.2 A szakmai munkaközösség-vezet jogai és feladatai

	Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a munkaközösség éves munkatervét.
	Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai munkáját.

·	Az igazgató által kijelölt id pontban munkaközösség-vezet társai jelenlétében beszámol a munkaközösségben folyó munka eredményeir l, gondjairól és tapasztalatairól.
	Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát.

	Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyelemér l, intézkedést kezdeményez az intézményvezet nél; a munkaközösség minden tagjánál órát látogat.
	Az intézményvezet megbízására a pedagógusértékelés rendszerében szakmai ellen rz munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az intézmény vezetésének.
	Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezet sége el tt és az iskolán kívül.
	Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységér l a nevel testület számára.
	Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása el tt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait; kell id t kell biztosítani számára a munkaközösségen belüli egyeztetésre, mert a közösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell képviselnie.

	Ha a munkaközösség véleményét kéri az intézményvezet , akkor a munkaközösség-vezet köteles tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményér l, ha a munkaközösség-vezet személyes véleményét kéri az intézményvezet , akkor számára nem kötelez a tagok véleményének kikérése.


4.6. A kereset-kiegészítés szempontjai

A kereset-kiegészítés szempontrendszerét egyebekben a munkaközösségek aktív közrem ködésével készíti el az intézmény vezet je. A kereset-kiegészítés odaítélése során lényeges szempont, hogy az intézmény rendelkezésére álló keretet differenciáltan – a külön szabályzat szempontjai szerint – osztja fel az intézmény vezet je, a fenntartó engedélyével.


4.7. A pedagógiai munka ellen rzése

Az intézményben folyó pedagógiai munka bels ellen rzésének megszervezése, a szakmai feladatok végrehajtásának ellen rzése az intézményvezet feladata. Az intézményben az

17
 
ellen rzés az intézményvezet kötelessége és felel ssége. A hatékony és jogszer m ködéshez azonban rendszeres és jól szabályozott ellen rzési rendszer m ködtetése szükséges. E rendszer alapjait a nemzeti köznevelési törvény küls szakmai ellen rzése továbbá, az e szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezet inek és pedagógusainak munkaköri leírása, valamint a Pedagógus életpályamodell bevezetéséhez kapcsolódó pedagógus teljesítményértékelési, min sítési rendszer teremti meg.

A munkaköri leírásokat legalább háromévente – illetve szükség esetén - át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk kötelez en szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezet k és pedagógusok pedagógiai és egyéb természet ellen rzési kötelezettségeit:
	az intézményvezet helyettes,
	tagintézmény-vezet ,
	a munkaközösség vezet k,

	az osztályf%nökök,

	a pedagógusok.

A munkavállalók munkaköri leírását az érintettekkel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy azok másolatát az irattárban kell rizni. Az intézményvezet -helyettes, a tagintézmény-vezet