Házirend

Házirend

Tószegi Általános Iskola

Endre Király Tagintézménye

OM: 035955


Tartalomjegyzék

1.       Alapadatok. 2

2. A házirend célja, feladata. 4

2.1.  A házirend célja és feladata. 4

2.2. A házirend hatálya, felülvizsgálata. 4

2.3. Nyilvánosság biztosítása. 5

3. Tanulói kötelességek és jogok. 6

3.1. A tanulók mulasztásának igazolása. 6

3.2. A tanulók véleménynyilvánításának, a rendszeres tájékoztatásának rendje és formája. 7

3.3. Gyermek, tanuló jutalmazásának formái 7

3.4. Fegyelmező intézkedések formái, alkalmazásának elvei 8

3.5. A tanulmányok alatti vizsgák megszervezésének időrendje. 9

3.6. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 9

3.7. Tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartama, csengetési rend. 10

3.8. Tanulók tanórai és egyéb foglalkozások rendje. 11

3.9. A tanórán kívüli foglalkozások választásával kapcsolatos kérdések. 11

3.10. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében. 12

3.11. A tanulók megjelenése az iskolában és az iskolai rendezvényeken. 13

3.12. Védő, óvó előírások, balesetvédelem.. 14

3.13. A tanuló kötelessége. 14

3.14. Tanulói jogok. 15

3.15. Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába. 15

4. Egyéb intézményi szabályok, normák. 16

4.1. Az osztályközösség. 16

4.2. A diákkörök. 16

4.3. Az iskolai diákönkormányzat 17

4.4. Iskolai étkeztetés. 17

4.5. Napközi otthon, tanulószoba. 17

4.6. Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. 17

4.7. Versenyek, vetélkedők, bemutatók. 18

4.8. Szabadidős foglalkozások. 18

4.9. Iskolai könyvtár 18

4.10. Úszásoktatás. 18

4.11. Az e-naplóhoz való szülői hozzáférés módja. 18

5.       Legitimáció. 20

6. Záró rendelkezések. 20

1. sz. melléklet 23

A járványmegelőzésre szolgáló intézkedési terv (protokoll) 23

2. sz. melléklet 30

A MI ISKOLÁNKBAN…(Etikai kódex) 30

3. sz. melléklet 31

Az iskolához tartozó területek használati rendje. 31

HÁZIREND,

amely területi hatálya valamennyi feladat-ellátási hely területére, valamint az intézmény által szervezett rendezvényekre (tanulmányi kirándulás, színház-, múzeumlátogatás, úszás stb.) terjed ki.

Az intézmény feladat-ellátási helyei:

Székhely: 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. főépület

1. telephely: 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 6. könyvtár

2. telephely: 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 8. tornaterem

3. telephely: 5093 Vezseny Kossuth utca 1-3.

A házirend hatálya kiterjed az intézmény tanulóira, az iskolai élet minden szereplőjére és a tanulók törvényes képviselőire vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

1.    Alapadatok

Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézménye

Tiszavárkony

5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7.

Intézményi azonosítószám: JA 23

Képviselő neve: Fehér Ferenc, intézményvezető

Ügyintézés helye: Tószegi Általános Iskola,

                                    5091 Tószeg, Rákóczi út 30.

                        ideje: Munkanapokon: 08.00-16.00-ig

                                                             p.h.                …………………………………………………………..

                                                                                                            Fehér Ferenc

                                                                                                         intézményvezető

Képviselő neve: Járominé Szabó Annamária, tagintézmény-vezető

Ügyintézés helye: Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézménye

                                    5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7.

                        ideje: Munkanapokon: 08.00-16.00-ig

                                                             p.h.                …………………………………………………………..

                                                                                                Járominé Szabó Annamária

                                                                                                      tagintézmény-vezető

Ügyintézésre jogosultak:        Fehér Ferenc, intézményvezető

                                               Járominé Szabó Annamária, tagintézmény-vezető

Elérhetőségek: 56/ 431-701

                            toszeg.iskola@t-online.hu

                            www.toszegisuli.hu

                            56/ 588-006

                            endrekiraly@tiszavarkony.hu

                            www.endrekiralyiskola.hu

2. A házirend célja, feladata

Iskolánk legfontosabb célja tanulóink nevelése – oktatása színvonalas pedagógiai munkával. Ez csak akkor lehet harmonikus, akkor érheti el alapvető céljait, ha léteznek az iskolai közösség minden tagja által elfogadott értékek és kötelező szabályok. A Házirend azokat a gyakorlati szabályokat ismerteti, melyek lehetővé teszik munkánk hatékony végzését, és keretet biztosítanak iskolánk életének kibontakozásához.

2.1.  A házirend célja és feladata

A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos rendelkezéseket.

A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését.

 Az iskolában az állami tanterv szerint folyik az oktatás, mellyel összhangban hit- és vallásoktatást, illetve erkölcstanoktatást szervez. A hit- és vallásoktatáson, illetve az erkölcstanoktatáson való részvétel, a jelentkező tanulók számára heti egy órában történik.

2.2. A házirend hatálya, felülvizsgálata

A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola területén tartózkodó látogatóknak, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.

A szabályzat pontjait nem azért kell megtartani, mert a megszegéséért büntetés jár, hanem azért, mert a közösségbe lépőnek fontos az ott elvégzendő munka eredményessége, felelőssé válik önmagáért és társaiért is.

A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.

A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli iskolai rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya kiterjed az iskola területére és az iskola közvetlen környezetére.

2.3. Nyilvánosság biztosítása

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.

A házirend megtekinthető

 • az intézmény vezetőjénél;
  • az osztályközösségnél
  • az iskola honlapján

A házirend egy kivonatolt példányát – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.

Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell:

 • a tanulókat osztályfőnöki órán;
  • a szülőket szülői értekezleten.

A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:

 • a tanulókkal osztályfőnöki órán;
  • a szülőkkel szülői értekezleten.

A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől és helyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérően – előre egyeztetett időpontban.

3. Tanulói kötelességek és jogok

3.1. A tanulók mulasztásának igazolása

A tanuló iskolába járásának biztosítása a szülő kötelessége és felelőssége.

Ha a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni:

– Ha a tanuló a szülő előzetes írásbeli kérelmére engedélyt kapott a távolmaradásra családi okok, vagy versenyeken való részvétel miatt. A szülő a tanév folyamán 3×1 napot igazolhat. Az osztályfőnök három egymást követő napot, az intézményvezető egy hetet.

– A tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt (szakértői, pszichológiai vizsgálat) nem tu­dott kötelezettségének eleget tenni.

– Az intézmény tanítási időben viszi a tanulót versenyre.

– a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt orvosi igazolással igazolja. Az orvosi igazolást az iskolába érkezés első napján, de legkésőbb három napon belül az osztályfőnöknek le kell adni. Három nap után a hiányzás igazolatlannak minősül. Betegség esetén a megbetegedés napján a szülő telefonon vagy más módon értesíti az iskolát erről a tényről, illetve a betegség utáni érkezésről. 

– A testnevelés órai felmentéshez orvosi igazolás szükséges. Két hétnél hosszabb felmentés a szakorvos javaslata alapján fogadható el. A felmentett tanuló köteles jelen lenni a testnevelés órán. A tanulók fel­mentését a testnevelés óra alól a szülő csak nagyon indokolt esetben kérheti, amit a tájékoztató füzetbe kell bejegyezni, és megadásának mérlegelése a szaktanár joga.

Ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. 

– Az iskola értesíti a szülőt a tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri.

–  Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.

– Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az iskola intézményvezetője értesíti az illetékes gyámhatóságot, és a gyermekjóléti szolgálatot.

– Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc tanítási órát és egyéb foglalkozást, az iskola a mulasztásról ismételten tájékoztatja gyermekjóléti szolgálatot.

– Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven tanítási órát és egyéb foglalkozást, az iskola intézményvezetője haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint ille­tékes gyámhatóságot.

– Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen eléri a kétszázötven tanítási órát, egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, évfolyamot kell ismételnie, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát te­gyen. (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdés f) pontja és (8) bekezdés).

– Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.

– Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést írásban igazolni kell, legkésőbb a következő tanítási napon. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalko­zás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról.

3.2. A tanulók véleménynyilvánításának, a rendszeres tájékoztatásának rendje és formája

A tanulók legfontosabb egyéni jogai: a véleménynyilvánításhoz, a jogorvoslathoz való jog, a kérdéshez és érdemi válaszhoz való jog, a nyilvánossághoz való fordulás joga, a teljes bizonyossághoz való jog és a tá­jékoztatáshoz való jog.

Az intézmény demokratikus működése érdekében aktívan segítjük tanulóinkat jogaik gyakorlásában és érvényesítésében.

Tanulóközösségeinknek, tanulóinknak joguk van az iskolai életet érintő bármely kérdésben a szervezett, vagy egyéni véleménynyil­vánításra. A szervezett véleménynyilvánítást kezdeményezheti: az iskola intézményvezetője, a nevelőtestület, a diákönkormányzat, egy osztály diákbizottsága. A szervezett véleménynyilvánítás terveit a kezdeményező egyeztetni köteles az iskola intézményvezetőjével. Az egyéni tanulói panaszkezelés eljárásrendjét az intézmény panaszkezelési szabályzata tartalmazza, amely nyilvános, a honlapon, intézményben megtekinthető.

Tanulóink szervezett formában vagy egyénileg tájékoztatást kérhetnek minden őket érintő dologban attól a személytől, aki a legkompetensebb.

Tanulók rendszeres tájékoztatásának kapnak:

 – iskolagyűléseken,

– DÖK gyűléseken,

– osztályfőnöki órákon,

– iskolai honlapon,

– faliújságon. 

A tanulói közösség elsődleges jogérvényesítő szervezete a diákönkormányzat. Tevékenységét részletesen a DÖK SZMSZ-e tartalmazza.

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az intézmény vezetője:

 • szülői szervezet gyűlésein,

az osztályfőnökök:

A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:

szóban vagy írásban

3.3. Gyermek, tanuló jutalmazásának formái

– Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki az órákhoz kap­csolódóan többletfeladatot vállal, aki kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza.

– Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki kimagasló eredményt ért el tanulmányi, kulturá­lis, vagy sportversenyen. 

– A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban részesítjük.

– Iskolánkban elismerésként a következő írásos dicséreteket adjuk: szaktanári, napközis nevelői, osztály­főnöki, intézményvezetői és nevelőtestületi dicséret.

– A dicséretekről a szülőket írásban tájékoztatja az iskola.

– Az egész évben kiemelkedő munkát végző tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizo­nyítványba be kell vezetni. Azok a tanulók, akiknek intézményi szinten is kiemelkedő az éves teljesítmé­nye jutalmukat a tanévzáró ünnepélyen az iskolaközösség előtt nyilvánosan veszik át az oklevelet vagy a tárgyjutalmat.

Szaktanári dicsétben részesülhet, az a tanuló, aki házi versenyeken 1. 2. vagy 3. helyezés ér el, vagy a városi versenyeken eredményesen szerepel, vagy a tanulmányi munkában több tizedes javulást ért el az év végi vagy a félévi osztályzathoz képest, vagy folyamatosan aktív az órai munkája vagy megbízható felelősi tevékenységet végez.

Napközis nevelői dicséretet azok érdemlik meg, akik a tanulmányi időben aktívan, szorgalmasan tanulnak, vagy a szabadidős foglalkozások alatt fegyelmezett munkával járulnak hozzá a tevékenység sikeréhez, vagy felelősi munkájuk példás.

Osztályfőnöki dicséretet azok kaphatnak, akik iskolai szintű rendezvényeken szerepelnek, vagy felelősi, illetve egyéb megbízatású munkáikat kiemelkedően végzik, vagy az osztályközösségért dolgoznak.

Intézményvezetői dicséretben azok jutalmazhatók, akiknek tanulmányi munkájuk jelentős javulást mutat; vagy közösségi munkájuk osztály és intézményi szinten is folyamatos, és kiemelkedő; vagy akik a városi versenyen 1-3. helyezést, megyei, területi versenyen 1-5. országos, nemzetközi versenyen 1-10. helyezést értek el, vagy különdíjban részesültek.

– Az a legalább jó magatartású 4. osztályos tanuló, aki 1. osztályban kiválóan megfelelt minősítést kapott, majd ezt követően kitűnő tanulmányi eredményt ért el 2-4. osztályban, a tanévzárón beírja a nevét az is­kola „Ezüstkönyvébe”.

– Azok a nyolcadikos tanulók, akik több éven át kiemelkedően teljesítettek, jutalmukat a ballagási ünnep­ségen kapják meg. Aki tanév végi legalább jó magatartását és kitűnő tanulmányi eredményét megtartja 8. osztályig, illetve a nevelőtestület javaslata alapján a tanévzárón beírja a nevét az „Aranykönyvbe”.

3.4. Fegyelmező intézkedések formái, alkalmazásának elvei

Az a tanuló, aki tanulmányi kötelezettségét rendszeresen nem teljesíti, vagy a házirend előírásait meg­szegi, vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének fegyelmező intézkedésben részesül. A fegyelmező intézkedések a kis lépésű fokozatosság elvére épülnek, személyre szabottak, hogy segítsék a tanuló ön­ismeretének fejlődését, az önkritikus, normakövető magatartás kialakulását.

– A fegyelmező intézkedések formái: szóbeli majd írásbeli tanítói, szaktanári figyelmeztetés, szóbeli, majd írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés, szóbeli, majd írásbeli napközis nevelői figyelmeztetés, – osztályfő­nöki intés, osztályfőnöki megrovás, intézményvezetői figyelmeztetés, intézményvezetői intés, intézményvezetői megrovás, nevelő­testületi figyelmeztetés, nevelőtestületi intés, nevelőtestületi megrovás.

– Intézményünkben nincs lehetőség a párhuzamos osztályba való áthelyezésre.

– A fegyelmező intézkedésekről a szülőket írásban tájékoztatja az iskola.

Az írásbeli büntetéseken kívül a tanuló eltiltható a tanórán kívüli választható foglalkozásokról és iskolai rendezvényekről (pl. sportszakkör, sportedzés, színházlátogatás, diszkó, osztálykirándulás, stb.).

A büntetési fokozatok betartásától el lehet tekinteni, ha súlyos kötelességszegést követ el a tanuló. Súlyos kötelességszegésnek minősül:

Fegyelmi büntetés és súlyos kötelességszegés esetén a tanuló ellen a magasabb jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás indítható. Ezt megelőzően egyeztető eljárás folytatása szükséges. Erről az intézmény vezetője vagy a nevelőtestület dönt.

A büntetést az iskola, írásba foglalja és a szülő tudomására hozza.

Büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a köznevelési intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elveit és az alkalmazandó intézkedések:

A tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes cselekményt követ el vagy azzal fenyegetődzik, ha az iskolai, közösségi együttélés szabályaival alapvetően ellentétes magatartást tanúsít, amely sérti az iskola helyi normáit és a nevelési-oktatási folyamatban résztvevő tanulók és pedagógusok alapvető érdekeit.

Ha a tanuló által elkövetett közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés büntetőjogi felelősség hatálya alá tartozik, a szükséges hatósági bejelentést haladéktalanul be kell nyújtani. Ha a közösségellenes magatartás fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik, a fegyelmi eljárást a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül meg kell indítani.

Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, akkor az intézmény igazgatója a cselekményről szóló tudomásszerzéstől számított öt napon belül vizsgálatot kezdeményez a közösségellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést vélhetően megvalósító tanuló ellen, amelybe bevonja a tanuló szüleit. A vizsgálat lefolytatására az intézmény igazgatója háromfős bizottságot hoz létre, amelyet maga vezet. A vizsgálat alapján a bizottságnak meg kell ítélnie, hogy cselekedetével a tanuló megvalósította-e a közösségellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést. A vizsgálatban a bizottságnak meg kell állapítania, hogy az elkövetett cselekmény büntetőjogi vagy fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik-e vagy sem. Az elbíráláskor figyelembe kell venni, hogy a cselekmény milyen mértékben veszélyezteti az iskolaközösség vagy osztályközösség működését, az iskolai nevelő-oktató munka nyugodt folytatásának feltételeit, milyen tanulói, pedagógusi, munkavállalói körre jelent fenyegetést, milyen mértékben áll szemben a szokásos társadalmi, iskolai kommunikációs eljárásokkal, valamint a helyi szokásrenddel. A vizsgálatnak és az alkalmazandó intézkedéseknek a további hasonló cselekedetek megelőzését, valamint a közösségellenes magatartást megvalósító tanuló elszigetelését, az iskolai közvélemény elítélő motivációját kell szolgálniuk.

3.5. A tanulmányok alatti vizsgák megszervezésének időrendje

Az intézményben a jogszabályok által meghatározott esetekben osztályozó-, javító-, különbözeti, és pótló vizsga tehető. Az osztályozó és javító vizsgák tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a helyi tantervben szereplő tantárgyak követelményeivel. 

Osztályozó vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsga időszakot kijelölni. Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet.

Javító vizsga letételére az augusztus 15-étõl augusztus 31-éig terjedő időszakban van lehetőség.

Különbözeti vizsga esetén a tanulói jogviszony létesítése előtt, illetve csoportváltás előtt. Különbözeti és pótló vizsgák időpontja a tanév bármely napja lehet. A különbözeti vizsga

a tananyag részeiből történő beszámolással is teljesíthető.

Pótló vizsga esetén az adott vizsganapon, vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban tehető vizsga.

A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.

A fenti vizsgák részletes eljárásrendjét az intézmény pedagógiai programjának „1.9. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai” pontja, a követelményeket az intézményben alkalmazott helyi tantervek tartalmazzák.

Szülői kérésre a pedagógusok írásbeli tájékoztatást adnak a tantárgyi követelményekről.

3.6. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai

Tankönyv

A köznevelési törvény 46.§(5) bekezdése rendelkezik azok köréről, akik térítés nélkül juthatnak a tankönyvekhez. A 1265/2017. (V.29.) Korm. határozat valamennyi nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulója ingyenes tankönyvellátásra jogosult.

Ez az alábbi formában történhet:

– tankönyvrendelés a normatíva felhasználásával,

– könyvtári állományból kölcsönzés útján.

Pedagógus-kézikönyvek, ingyenes tankönyvek (nem a normatív támogatással biztosított tankönyvek) igénybevételének szabályozása: Az intézményben alkalmazott pedagógus, azt segítő dolgozó a mindennapi munkájához szükséges tankönyvet, taneszközt az iskolai könyvtárból való kölcsönzéssel ingyenesen használja. A taneszközt minden tanítási év végén az iskolai könyvtárban leadja.

3.7. Tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartama, csengetési rend

– Az iskola munkanapokon, Tiszavárkonyban 6.30 órától 17 óráig, Vezsenyen 7:00 órától 16:00 óráig tart nyitva. Esti és rendkívüli hétvégi foglalkozások csak intézményvezetői engedéllyel szervezhetők, melyre a tervezett időpont előtt legalább 5 munkanappal írásban en­gedélyt kell kérni az intézményvezetőtől.

– A tanulók iskolába érkezésének időpontja 7:45 óra. A szülő írás­beli kérelmére 6:30 órától ügyeletet biztosítunk. A 7:30 óra előtt érkező valamennyi tanuló 7:30 óráig köteles az arra kijelölt teremben gyülekezni és tartózkodni az ügyeletes nevelő felügyeletével.

– A tanítás kezdete 8:00 óra.

Csengetési rend – Tiszavárkony

1. óra2. óra3. óra4. óra5. óra6. óra7. óra
8:00 – 8:459:00 – 9:4510:00 – 10:4510:55 – 11:4011:50 – 12:3512:45 – 13:3014:00 – 14:45

Csengetési rend – Vezseny

1. óra2. óra3. óra4. óra5. óra6. óra7. óra
8:00 – 8:458:55 – 9:4010:00 – 10:4510:55 – 11:4011:50 – 12:3512:45 – 13:30

Rövidített órák csengetési rendje

1. óra2. óra3. óra4. óra5. óra6. óra7. óra
8:00 – 8:308:35 – 9:059:20 – 9:509:55 – 10:2510:30 – 11:0011:05 – 11:3511:40-12:10

– Becsengetéskor a tanulók kötelesek a tantermekben tartózkodni.

– Az alsó tagozatosak az 1. szünetben, a felső tagozatosak a 2. szünetben tízóraiznak.

– A tízórait hozó tanulók esetében az étkezés a tantermekben, az ügyeletes nevelő és az osztályfőnökök, az ebéd a napközis nevelő felügyeletével az ebédlőben zajlik. Az uzsonnázás a tanteremben történik, a napközis nevelő felügyeletével.

– Jó idő esetén a felső tagozatosak az 1., alsó tagozatosak a 2. szünetben az udvaron tartózkodnak leve­gőzés céljából.

– A többi óraközi szünetben diákjaink a tantermekben tartózkodhatnak.

– Az iskolában tanári ügyeleti rendszer működik 7:30 órától 12:45 óráig, amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti és az óraközi szünetekben a felügyeletet.

– A diákok ügyeik intézése érdekében a pedagógusokat a szünetekben, vagy a tanítási órák után kereshe­tik föl.

– A tanári szobában tanuló nem tartózkodhat.

–  Az ebédelési idő 30 perc.

– A délutáni órák 13:15, illetve 14:00 órakor kezdődnek.

– Az alsós napköziből a tanulókat 15:00 óra urán lehet elvinni. A felügyeletet kérő szülők 14:00 és 14:45 között ne zavarják a foglalkozást. Vagy előtte vagy utána vigyék el a gyereküket.

– Tanítási idő alatt a tanulók csak a szülő írásbeli kérelmével, rendkívüli esetben telefonon való megkereséssel hagyhatják el az iskola területét. Engedélyt az intézményvezető, az tagintézmény-vezető vagy az osztályfőnök adhat.

– Rendkívüli esetben (betegség) a tanulót csak szülői kísérettel engedjük haza, vagy ha a szülő telefonon engedélyezi, hogy a gyermek egyedül is távozhat. Iskolai kíséretet nem tudunk biztosítani.

– A tanítás befejezésével az iskola területén csak a napközis, és az egyéb foglalkozáson részt vevő tanuló tartózkodhat. A nem napközis tanulók – akik a foglalkozásra várnak – is kötelesek addig a napköziben tartózkodni, amíg a délutáni kötelező órájuk vagy választott foglalkozásuk kezdődik.

– Ha bármilyen ok miatt a tanítási rendtől az iskola eltér, a szülőt erről írásban tájékoztatja.

3.8. Tanulók tanórai és egyéb foglalkozások rendje

A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 13.30 óra és 17.00 óra között szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell.

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól.

3.9. A tanórán kívüli foglalkozások választásával kapcsolatos kérdések

A tanuló joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében.

Az iskola egyes évfolyamain oktatott kötelező és választható tantárgyakról a pedagógiai program nyújt tájékoztatást.

Az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények teljesítése a kötelező és szabadon választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthető.

A szülő nyilatkozata jelenti a szabadon választott kötelező tanórai órákon való részvétel vállalását, amelyeket adott tanévben május 20-ig hirdet meg az iskola. 

A tanuló az intézményvezető engedélyével módosíthatja a választását (szabadon választott óra, Etika/Hit és erkölcstan), amit a szülőnek megindokolva, írásban kell benyújtania. A módosítás a következő tanévre vonatkozik. Az intézményvezető legkésőbb 15 napon belül írásban érdemi választ ad a módosítási kérelemre.

A köznevelési törvény biztosítja a választható tantárgyak, foglalkozások választási jogát. 

Az iskola igazgatója április 15-ig elkészíti a választható tantárgyak és foglalkozások listáját, megnevezi az azokat várhatóan tanító pedagógusokat.

Egyéb foglalkozásokra az adott tanév elején kell jelentkezni, s a jelentkezés egy tanévre szól.

A tájékoztatás módja:

Az intézményvezető írásban tájékoztatja a tanulókat, a szülőket a választható tantárgyakról, foglalkozásokról, s az azokat várhatóan tanító pedagógusokról.

A szülőknek, 14 év feletti tanuló esetén a szülőnek és a tanulónak együtt május 20-ig írásban kell nyilatkozniuk arról, hogy milyen nem kötelező tanítási órán, foglalkozáson vesz részt, illetve nem vesz részt gyermeke a következő tanévtől. A tájékoztatót és a nyilatkozatokat az osztályfőnökök adják ki és gyűjtik össze a megadott határidőre. 

A Hit- és erkölcstan oktatást az egyházak által kijelölt hitoktatók végzik, ezeken az órákon a tanulócsoportok összevonhatók. Az etika, illetve hit- és erkölcstan órákra a jelentkezés szintén május 20-áig történik, kivéve az 1. osztályos tanulóknál, akiknek a szülei a beiratkozás időpontjában nyilatkoznak a választásról.

A képességeknek megfelelő tanulmányi eredmény eléréséhez a tanórai foglalkozásokon kívül igénybe vehető az iskolai könyvtár, a szakkörök, tehetséggondozó csoportok, a felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások, sportkörök, a tanulószoba foglalkozások.

3.10. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében

Az intézmény helyiségeit, udvarát, berendezési tárgyait, eszközeit rendeltetésüknek megfelelően, az ál­lagmegóvást és a vagyonvédelmet szem előtt tartva kell használni. Mindenkinek kötelessége a közösségi tulajdon védelme, az energiatakarékos használat, a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartása, és betartatása.

– A szándékos rongálásért a tanulószülője/gondviselője anyagi felelősséggel tartozik.

– Az osztálytermek rendjét az osztályfőnökök határozzák meg, és a hetesek bevonásával és felügyeletével valósítják meg, és folyamatosan ellenőrzik.

– A szaktantermek használatának rendjét a teremért felelős szaktanárok felügyelik és hatá­rozzák meg. 

– A tanteremben tartott utolsó óra után a tanulók a szemetet a padokból kiszedik. Az utolsó óra, illetve a napközi végén a szaktanár, napközis nevelő ellenőrzi a terem rendjét, és a tanulók csak a tanterem rendbe tétele után hagyhatják el a termet.

– A szaktantermek zárva vannak, a tanulók csak a szaktanár jelenlétében tartózkodhatnak ott.

A szaktantermek felszerelésének használata kizárólag a szaktanteremért felelős tanár engedélyével, és felnőtt felügyelettel le­hetséges. A tanulók az általuk használt eszközöket kötelesek rendben tartani, az okozott kárért – a jog­szabályok előírásai szerint – anyagilag felelősek. A szaktanár felügyelete és irányítása mellett tanulóink kötelesek közreműködni az általuk használt eszközök és környezetük rendben tartásában.

A szaktantermek használatának szabályait a házirend mellékletei tartalmazzák. Ezen szabályok a szaktan­termekben is kifüggesztésre kerülnek.

Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon.

Az osztályfőnökök saját belátásuk szerint bíznak meg tanulókat a közösségi feladatok ellátására: tiszta­sági, faliújság, virágfelelős.

A hetesi feladatokat egy vagy két tanuló végzi, hetenkénti váltásban. A rájuk bízott feladat ellátása kö­telező. A hetes feladatai:

A szaktanárok saját belátásuk szerint választhatnak olyan felelőst, aki ellenőrzi és jelenti óra elején a házi feladat és a felszerelés hiányát.

Az iskola által szervezett, kötelező vagy választható iskolán kívüli rendezvényeken, programokon részt­vevő tanulóktól elvárjuk a kulturált viselkedést. A nevelőkkel megbeszélt szabályokat a tanulóknak köte­lességük betartani, annak elmulasztása vagy megszegése esetén a tanuló kizárható a programokból, és fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető.

Minden tanulóval szemben támasztott alapvető elvárás, hogy iskolán kívüli magatartásával ne csorbítsa az iskola hírnevét.

Az alábbi szabályok betartása valamennyi tanulóra nézve elvártak:

– Fogadjon szót az őt kísérő felnőtteknek.

– Tartsa be a közlekedési szabályokat.

– Alkalomhoz és helyhez illő ruházatot és felszerelést használjon.

– Felszerelését, ruházatát tartsa rendben.

– Nyilvános helyeken beszéljen kulturáltan.

– Tanúsítson udvarias magatartást.

– A nevelő engedélye nélkül nem vásárolhat.

– A megbeszélt időpontokról nem késhet.

– Tilos a dohányzás, a szeszesital és az egészségre káros egyéb szerek fogyasztása.

– Mások eszközeit, vagyontárgyait nem rongálhatja, a természeti és történelmi értékekben nem tehet kárt.

– A tanulók előzetesen megbeszélt és leszervezett módon közreműködnek a rendezvények előkészítésében és lezárásában.

3.11. A tanulók megjelenése az iskolában és az iskolai rendezvényeken

Az iskola által szervezett, kötelező vagy választható iskolán kívüli rendezvényeken, programokon részt­vevő tanulóktól elvárjuk a kulturált viselkedést. A nevelőkkel megbeszélt szabályokat a tanulóknak köte­lességük betartani, annak elmulasztása vagy megszegése esetén a tanuló kizárható a programokból, és fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető.

Minden tanulóval szemben támasztott alapvető elvárás, hogy iskolán kívüli magatartásával ne csorbítsa az iskola hírnevét.

Az alábbi szabályok betartása valamennyi tanulóra nézve elvártak:

– Fogadjon szót az őt kísérő felnőtteknek.

– Tartsa be a közlekedési szabályokat.

– Alkalomhoz és helyhez illő ruházatot és felszerelést használjon.

– Felszerelését, ruházatát tartsa rendben.

– Nyilvános helyeken beszéljen kulturáltan.

– Tanúsítson udvarias magatartást.

– A nevelő engedélye nélkül nem vásárolhat.

– A megbeszélt időpontokról nem késhet.

– Tilos a dohányzás, a szeszesital és az egészségre káros egyéb szerek fogyasztása.

– Mások eszközeit, vagyontárgyait nem rongálhatja, a természeti és történelmi értékekben nem tehet kárt. 

– Az iskolai ünnepélyeken fehér ingben-, blúzban, sötét nadrágban-, szoknyában kell megjelennie a tanu­lóknak.

3.12. Védő, óvó előírások, balesetvédelem

Az intézmény vezetőinek, pedagógusainak, tanulóinak maradéktalanul be kell tartaniuk, és a tanulókkal be kell tartatniuk a Házirendben, a Munkavédelmi szabályzatban, Tűzvédelmi Szabályzatban, a Tűzriadó és bombariadó tervében, a Honvédelmi Intézkedési Tervében meghatározott védelmi rendelkezéseket.

Az osztályfőnökök, napközis nevelők, szaktanárok a tanév első osztályfőnöki óráján illetve tanórán tűz- és balesetvédelmi oktatást tartanak, melyet a tanulók és nevelők aláírásukkal igazolnak.

– Testi épség veszélyeztetése vagy bekövetkezett baleset esetén azt haladéktalanul jelenteni kell a felü­gyeletet ellátó pedagógusnak vagy vezetőnek.

– Bomba- és tűzriadó esetén a tantermekben és folyosókon elhelyezett Tűzvédelmi Szabályzat szerint az épületet el kell hagyni.

– A tanulókat osztálykirándulások, és az iskolán kívüli rendezvények előtt ki kell oktatni a várható veszé­lyekre, illetve azok elhárítására.

– Minden pedagógus saját órája előtt,- ha az balesetveszéllyel járhat, – köteles a tanulókat a veszély elke­rülésére kioktatni és meggyőződni arról, hogy a tanulók megértették-e.

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja, akik éves munkaterv alapján végzik feladatukat.

A baleset-megelőzési előírásokat a szaktantermek használati rendje tartalmazza, amely a házirend melléklete.

– A tanulói baleseteket azonnal be kell jelenteni a tagintézmény-vezetőnek.

– A balesetről jegyzőkönyv készül.

– Az osztályfőnök vagy szaktanár a balesetről telefonon értesíti a szülőt.

– Súlyos, vagy a pedagógus kompetenciát meghaladó balesetnél az iskola azonnal értesíti a mentőket.

3.13. A tanuló kötelessége

A tanuló kötelessége, hogy

– Részt vegyen a kötelező és választott, továbbá a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon, amelyre jelentkezett.

– Eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének.

– Közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a taní­tási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában.

– Megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, az iskola és az iskolához tartozó területek használati rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait.

– Betartsa a kulturált étkezés szabályait.

– Óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá hala­déktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt.

– Megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszkö­zöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit.

– Az iskola vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait.

3.14. Tanulói jogok

A köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei részletesen tartalmazzák a diákok egyéni és kollektív jo­gait.

A tanuló joga:

– Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön.

– Egészséges biztonságos környezetben neveljék és oktassák.

– Az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanul­mányait érintő kérdésekben.

– Személyiségi jogait az intézmény tiszteletben tartsa.

– Állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön.

– Családja anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítés­mentes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön.

– Vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben tartsák.

– Diákjainknak joguk van, hogy a témazáró dolgozatok időpontjáról és témájáról egy héttel hamarabb tá­jékoztatást kapjanak.

– Az intézmény diákönkormányzata jogainak gyakorlása során az iskola intézményvezetőjével tart kapcsolatot, problémáival és kérdéseivel közvetlenül az iskola intézményvezetőjét keresheti meg.

– A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai, nevelői, az iskola egyéb dolgozói, és a közösség jogait.

3.15. Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába

– Nem hozható be szúró-, vágó-, és tűzgyújtásra alkalmas eszköz. Ha ez mégis megtörténik, és ez veszé­lyezteti mások testi épségét, az iskola hivatalból hatósági eljárást kezdeményez. Ha szaktanári kérésre történik ilyen eszköz behozatala, azt a tanuló köteles az iskolába érkezését követően leadni a szaktanár­nak.

– Az intézmény biztosítja a tanulók számára a védett, és biztonságos környezetet, probléma esetén a szülők telefonon való azonnali tájékoztatását.  Ebből következően a mobiltelefont a tanuló a saját felelősségére hozza be az iskolába. A tanulónál lévő mobiltelefon vagy más, az oktatást zavaró tárgy bekapcsolása és használata az iskola területén tilos. Mobiltelefonokat és egyéb digitális eszközöket tanítási órákon a pedagógus engedélyével, az általa meghatározott időben és céllal használhatják a tanulók.

– A tanórán, iskolai foglalkozásokon a tanuló a tanuláshoz nem szükséges tárgyat köteles megfelelően tárolni, tanítási órán nem veheti elő, nem használhatja. A behozott tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal.

– Nagy értékű tárgy, készpénz (ékszer, értékes óra stb.) szintén csak saját felelősségre hozható be. Az intézmény azokért a tárgyakért, amelyek nem tanulási célokat szolgálnak, felelősséget nem tud vállalni.

– Az órát tartó pedagógus utasítására a tanuláshoz nem szükséges dolgot a tanulók kötelesek eltenni.

– A tanuló nem folytathat a tanítási órán, napköziben tanulási idő alatt olyan tevékenységet (pl. étkezés, ivás, rágógumizás, beszélgetés, tanulói hely engedély nélküli elhagyása), amely a ta­nulás folyamatát akadályozza, az órát tartó tanár, és társai munkáját zavarja.

– Társai és tanárai törvényileg garantált személyiségi jogainak védelmében, külön engedély nélkül az is­kola területén, és az iskola által szervezett intézményen kívüli programokon mobiltelefonnal képeket illetve hangfelvételeket nem készíthet, fényképezőgéppel, kame­rával az érintettek tudta és engedélye nélkül felvételeket, filmet nem rögzíthet.

– Az intézmény egész területén, és a tanulók részére intézményen kívül szervezett rendezvényeken tilos a dohányzás, szeszes ital, drog és egyéb ártalmas szerek, energiaital árusítása és fogyasztása. Ennek betartása valamennyi iskolahasználóra, és az intézményben jogszerűen tartózkodó személyre vonatkozik.

A tiltó rendelkezések be nem tartása a házirend súlyos megszegésének minősül, ezért a fegyelmező intézkedések fokozatai átléphetők. A súlyos kötelezettségszegésről az osztályfőnök az adott napon írásban vagy telefonon értesíti a szülőt.

4. Egyéb intézményi szabályok, normák

4.1. Az osztályközösség

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógus-vezető – az osztályfőnök áll.

A 3-8. osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére – az alábbi tisztségviselőket választják meg: két fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. Az osztályközösség minden tagja választható és választó.

4.2. A diákkörök

Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működhetnek. A diákkör lehet: szakkör, énekkar, művészeti csoport, sport stb.

A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola vezetőjének az adott tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott lehetőségek figyelembevételével – a tantárgyfelosztás és a tanár pedagógiai végzettsége, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt.

A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységében a tanév végéig részt kell venniük.

4.3. Az iskolai diákönkormányzat

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.

Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati-vezetőség irányítja.

A diákönkormányzat tevékenységét az intézmény vezetője által megbízott nevelő segíti.

Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének egyetértését.

A diákönkormányzat rendezvényeit csak iskolánk tanulói és közvetlen hozzátartozói látogathatják, illetve azok, akik arra a diákönkormányzattól meghívást kapnak.

Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni.

Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni.

A DÖK programok megszervezéséhez rendelkezésre bocsátja az iskola helyiségeit, eszközeit a megbeszélésekhez, rendezvényekhez, stb.

4.4. Iskolai étkeztetés

Az intézményi étkeztetést a helyi önkormányzat üzemelteti, a befizetések, a kedvezmények elbírálása ott történik. Az intézmény nyilvántartja az étkezők és a kedvezményezettek körét. A tanulók igény szerint napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) vagy egyszeri (ebéd) részesülhetnek. A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén – az iskola napi 3x étkezést biztosít.

Az étkezés megrendelésére és lemondására a helyi önkormányzat előírásai szerint van lehetőség.

4.5. Napközi otthon, tanulószoba

A napközi otthonra, tanulószobára vonatkozó szabályok

A napközi otthonba, tanulószobába történő felvétel a szülő írásbeli kérésére történik.

A napközi otthonba, tanulószobába tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. A szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni, tanulószobai elhelyezését.

A napközis foglalkozások, tanulószobai foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16.00 óráig tartanak, illetve 17.00 óráig biztosítja a tanuló számára a felügyeletet.

A napközis illetve tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülő írásban kéri.

A tanuló a napköziből, tanulószobából csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el.

4.6. Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. A felzárkóztató foglalkozásra és az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a pedagógusok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat.

Az iskolai szakkörök a tanulók magasabb szintű képzését szolgálják. A jelentkezés egy tanévre szól. Közben kimaradni csak nagyon indokolt esetben a szülők írásos kérésére és a foglalkozást végző tanár engedélyével lehet.

4.7. Versenyek, vetélkedők, bemutatók

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában rendszeresen szervezünk: házi tantárgyi, művészeti, sport versenyek, … stb. 

A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is díjmentesen felkészítjük.

4.8. Szabadidős foglalkozások

A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, táncos rendezvények stb.). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

4.9. Iskolai könyvtár

A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. Itt lehetőség nyílik könyvtári órák szervezésére.

A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolába beiratkozott tanulók és iskolai dolgozók vehetik igénybe. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól.

4.10. Úszásoktatás

Az iskola helyi tanterve a fenntartói beosztás szerint 1. évfolyamon, illetve 2. évfolyamon teszi kötelezővé az úszásórát. Az úszásórán a részvétel kötelező, annak minden költségét a fenntartó állja.

4.11. Az e-naplóhoz való szülői hozzáférés módja

Iskolánk a tanulók értékelésének és mulasztásának rögzítésére elektronikus naplót használ. A szülők kizárólag saját gyermekeik naplóbejegyzéseihez kapnak hozzáférési jogot az internetes felületen keresztül. Az első belépéshez szükséges azonosítót és jelszót az osztályfőnöktől vehetik át az intézményben, tanévkezdéskor. A KRÉTA rendszerben 2019.03.01-től 12 e-ügyintézési folyamat indítható a szülők részéről, amelyről a részletes tájékoztatás a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap oldalon olvasható.

Amennyiben a szülő gyermeke tanulmányi előmeneteléről papír alapú tájékoztatást kér, azt a KRÉTA rendszerből nyomtatott dokumentum formájában kapja meg, amelyet a köznevelési intézmény ad ki a szülő írásbeli kérésére legfeljebb havonta egyszer.

A tanuló félévi, és év végi bizonyítványa két példányban kerül kinyomtatásra, amelyből egy, a szülő által aláírt példányt vissza kell küldeni a tanuló osztályfőnökének.

A tanulók kizárólag saját naplóbejegyzéseikhez kapnak hozzáférési jogot az internetes felületen keresztül. Az első belépéshez szükséges azonosítót és jelszót az osztályfőnöktől személyesen vehetik át az intézményben.

A személyiségi jogok védelme érdekében a szülői vagy tanulói jelszavakat továbbadni harmadik fél számára nem lehet. Az iskola a továbbadott jelszavakért felelősséget nem tud vállalni.

5.               Legitimáció

A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével az intézmény vezetője készíti el.

A házirend tervezetét megvitatják az iskolai diákönkormányzat képviselői. A diákönkormányzat vezetősége a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az intézmény vezetőjét.

A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket eljuttatják az intézmény vezetőjéhez.

A házirend tervezetéről az intézmény vezetője bekéri az iskolai szülői szervezet véleményét.

Az intézmény vezetője a tanulók, a nevelők, a szülők véleményének figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása előtt az intézmény vezetője bekéri a diákönkormányzat véleményét, valamint a szülői szervezet véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban.

A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten.

Az érvényben levő házirend módosítását – bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára, ha azzal egyetért – kezdeményezheti az intézmény vezetője, a nevelőtestület, a diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a szülői szervezet (közösség) iskolai vezetősége.

A házirend módosítását az első-hatodik pontban leírt módon kell végrehajtani.

6. Záró rendelkezések

Ezen házirendet az iskola nevelőtestülete 2023. augusztus 28-án fogadta el.

A Házirendbe foglalt rendelkezésekkel egyetértett a nevelőtestület, a Szülői Szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleménynyilvánítási jogát gyakorolta.

1. sz. melléklet

A járványmegelőzésre szolgáló intézkedési terv (protokoll)

A Tószegi Általános Iskolában alkalmazandó intézkedési terv (protokoll) a járványmegelőzésre

2023/24. tanév

Az intézkedési terv vonatkozik a teljes intézményre:

 • Tószegi Általános Iskola – székhely, 5091 Tószeg Rákóczi út 30.
 • Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézménye, 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7.
 • Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézmény Vezsenyi Telephely, 5093 Vezseny Kossuth Lajos út 1-3.
 1. SZABÁLYOZÓK
 • EMMI: INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL
 • ellenőrzött hírforrás: www.kormany.hu és www.oktatas.hu felületek
 • az Oktatási Hivatal honlapján Tanévnyitó 2020 címen kialakított aloldal: a járvány elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos és a köznevelési intézményeket érintő kiemelt hírek, tájékoztatók, feladatok
 • az intézmények kérdéseinek megválaszolására létrehozott tematikus e-mail-cím: vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu
 • www.nnk.gov.hu; www.koronavirus.hu: közegészségügyi-járványügyi szakmai anyagok, tájékoztatók az iskoláknak
 • a köznevelési intézmények vezetői online tájékoztatás keretében kapják meg a tanévkezdéshez szükséges információkat
 1. TANÉVKEZDÉST MEGELŐZŐ TEENDŐK

Az Intézkedési Terv értelmében kötelezők

1./ Előzetes fertőtlenítőnagytakarítás

 • a fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó (Szolnoki Tankerületi Központ) feladata
 • ellenőrzése: intézményvezető és a településeken kijelölt iskolai járványügyi felelős; ellenőrzi: a takarítás megfelelősége; a szerek (tisztítószerek, felület- és kézfertőtlenítő szerek, folyékony szappanok), takarítóeszközök megfelelősége, tárolása; fertőtlenítőszer-adagolók, papír kéztörlők rendelkezésre állása stb.

2./ Az iskolára adaptált járványügyi készenléti protokoll elkészítése, (bevezetése és alkalmazása)

 • az intézményvezető felelőssége, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni

3./ A digitális munkarendre áttérés protokolljának kidolgozása és bevezetésére felkészülés

 • a Szolnoki Tankerületi Központ ajánlása szerint intézményünk az Microsoft Office 365 rendszert használja az esetleges digitális munkarendben, az erre való felkészülés az első hetekben folyamatos (pedagógusok, tanulók, szülők felkészítése)

4./ Alternatív egyéni oktatási rend protokolljának kidolgozása és bevezetésére felkészülés

 • ha a gyermek (vagy a vele egy háztartásban élő személy) magas kockázati csoportba tartozik vagy a gyermek a hatósági házi karantén idejét tölti, akkor a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban digitális online oktatás formájában.

Egyéb felkészülési lépések

 • iskolai járványügyi felelős kijelölése (teljes munkaidőben elérhető módon); feladata a teljes járványügyi készenléti működés koordinálása:
 • A Tószegi Általános Iskola – székhely, 5091 Tószeg, Rákóczi út 30.: Szakali Gábor intézményvezető-helyettes
 • A Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézménye, 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7.: Járominé Szabó Annamária tagintézmény-vezető
 • A Tószegi Általános Iskola Endre Király Tagintézmény Vezsenyi Telephely, 5093 Vezseny, Kossuth Lajos út 1-3.: Járominé Szabó Annamária tagintézmény-vezető
 • gyermek-pedagógus-szülő higiéniai „oktatás” kidolgozása és szeptemberi megvalósítása (a gyermekeknek életkornak megfelelő gyakorlati oktatás az első órákon pl. e-Bug játékos tudomány – www.antsz.hu/nepegeszsegugy/ebug; a pedagógusoknak-iskolai dolgozóknak szakember általi jelenléti képzés-tájékoztatás (iskolai védőnő gyakorlati higiénés felkészítése; a szülőknek videofilm-rövid tájékoztató anyag küldése)
 • tantermek áttekintése: gyermekek szellős elhelyezése, szellőztetés, szappanos kézmosás lehetőség szerint vírusölő kézfertőtlenítési lehetőséggel kiegészítve, ahol lehet (fali papírtörlő adagoló) kihelyezése, fertőtleníthető felületek
 • gyermek-felnőtt WC-kézmosó helyiségek vizsgálata: számuk; fertőtleníthető felületek (fal, padló, WC-ülőke, WC-lehúzó, kilincsek, kapcsolók); szellőztetés, szappanos kézmosás lehetőség szerint vírusölő kézfertőtlenítési lehetőséggel kiegészítve
 • étkeztetés tárgyi feltételei (helyiség és eszközök)
 • bejáratnál falra szerelt automata adagolású vírusölő hatású kézfertőtlenítés biztosítása
 • közösségi terek (folyosók, aula) megfelelősége: szellőztetés, felületek fertőtleníthetősége
 • tornaterem és öltözők áttekintése: szellőztetés, felületek fertőtleníthetősége
 • a biztonságos takarítószer és –eszköz tárolás feltételei
 • mesterséges légcsere felülvizsgálata
 • a gyermekek részére ahol lehet saját zárt tároló-részek biztosítása ideális (törekedni kell a közös fogasok, szekrények, polcok használatának minimalizálására)
 • a közösségi terek folyamatos szemmel tartásának lehetősége: pedagógus és intézményi dolgozó ügyelete, portás
 • fokozott figyelem (a járványügyi előírások betartása) az iskola külső beszállítói (iskolagyümölcs, iskolatej) vonatkozásában
 • a külső óraadó tanárokra is ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint a saját tanárokra, ezeket előzetesen tudomásul veszik
 • a szükséges személyi, munkaerő-fejlesztési és szervezési szempontok áttekintése
 1. AZ ISKOLAI ÉLET, A MINDENNAPOK SZABÁLYAI

ALAPELV: A KLASSZIKUS TÁVOLSÁGTARTÁS-MASZK-HIGIÉNE hármasból az iskolákban életszerűen megvalósítandók:

 • CSOPORTOSULÁSOK MEGELŐZÉSE (pl. bejáratoknál, folyosókon, mosdókban, étkezőben)
 • MINDENÜTT SZELLŐZTETÉS
 • HIGIÉNÉS SZABÁLYOK (kézhigiéne, köhögési-tüsszentési etikett, felületek fertőtlenítése)
 • OSZTÁLYOK KEVEREDÉSE MINIMÁLIS LEGYEN (főleg közösségi terekben)
 • A KÖZÖSSÉGI TEREKBEN 1,5 m védőtávolság, amennyiben ez nem tartható, szünetben maszkviselés kötelező
 • FIZIKAI KONTAKTUS KERÜLÉSE A GYERMEKEK, DOLGOZÓK KÖZÖTT IS (ölelés, puszi, kézfogás)

A kívülről történő plusz fertőzés-bevitel kockázatának csökkentése: alapvetően csak a gyermekek-dolgozók tartózkodhat az iskola területén (épületek, udvar is beleértve)!

 • a kisiskolások szülői bekísérésének szabályozása: a székhelyen csak az iskola hátsó kapujáig, a tagintézményben és a telephelyen a bejárati ajtóig kísérheti a szülő a gyermeket, ahol átadja az intézmény dolgozójának minden tanév szeptember 2-tól tanév végéig
 • A bejáratnál testhőmérséklet mérése kötelező 2020.10.01-től, a szabályozókban megadottnál magasabb testhőmérsékletű személy nem léphet be.
 • hivatalos ügyben megadott időpontra az iskolába érkezhet a szülő, az épületekben csak a titkárságig vezető útvonalat használhatja és maszk viselése, valamint kézfertőtlenítés kötelező;
 • szülői bejövetelkor kötelező: maszk, kézfertőtlenítés, távolságtartás, tünetmentesség (fokozott körültekintés, ha a szülő az elmúlt 14 napban külföldön járt vagy beteggel találkozott)
 • a személyes szülői jelenlétet nem igénylő kapcsolattartási módok előtérbe helyezése: befizetések átutalással, szülői értekezlet online, információk átadása online, igazolások-iratok küldése szkennelve vagy fotó formátumban

A pedagógusok révén történő osztályok közötti fertőzés-átvitel kockázatának csökkentése: szükséges a tanár-diák távolságtartás, a pedagógusok fokozott önellenőrzése

1./ ELŐZETES LÉPÉSEK

 • szülői-dolgozói nyilatkozatok beszerzése: csak egészségesen, teljesen tünetmentesen jöhetnek a gyermekek és a dolgozók az iskolába; a szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél a koronavírus gyanú vagy az igazolt fertőzés felmerül; ha a szülő a gyermeknél tüneteket észlel azonnal értesíti a háziorvost/házi gyermekorvost; jelzi az iskolának, amennyiben a gyermek az elmúlt 14 napban külföldön járt vagy beteggel találkozott
 • fel kell mérni a kockázati csoportba tartozó tanárokat, részükre maszk biztosítása és egyelőre önkéntes használata, melyet az intézmény saját hatáskörben kötelezővé tehet a járványügyi helyzet változásával

2./ ISKOLÁBA ÉRKEZÉS-TÁVOZÁS

 • gyermek-dolgozó is, ha teheti ne tömegközlekedési eszközzel jöjjön
 • csoportosulás megelőzése: szervezetten a székhelyen az iskola hátsó kapujánál történik a bejövetel, a hátsó ajtónál elhelyezett automata, fali fertőtlenítőszer adagólóból kézfertőtlenítés, a tagintézményben és a telephelyen a bejáratnál
 • a bejáratoknál a reggeli érkezéskor 2020.10.1-től hőmérsékeltmérés történik (felnőtt és gyermek esetében is). Az Országos Tisztifőorvos határozatában meghatározott hőmérsékleti érték feletti hőmérséklettel rendelkező személyt el kell különíteni, ilyen személy az iskola területére nem léphet. Gyermek esetén gondoskodni kell a szülő értesítéséről, aki felveszi a kapcsolatot a gyermek háziorvosával. Felnőtt esetén fel kell hívni a figyelmet az orvosnál való megjelenésről, meg kell szervezni az otthoni munkavégzést vagy a keresőképtelenség megállapítása esetén a helyettesítést.
 • minden bejáratnál az ügyeletes személy felügyeli: távolságtartás, kézfertőtlenítés
 • folyosói ügyeletes felügyeli, hogy a gyermek rögtön az osztályába megy, nem keverednek a más-más osztályba járók

3./ HAGYOMÁNYOS TANÓRA

 • folyamatos szellőztetés
 • szellősen üljenek a gyermekek, tömörüléses feladatok lehetőleg ne legyenek
 • TOVÁBBI OKTATÓ HELYISÉGEK BEVONÁSA ÁTGONDOLHATÓ, HA A FENTIEK INDOKOLJÁK
 • tanóra elején és végén kézmosás, informatika teremben belépéskor kézfertőtlenítés
 • nem adogatnak át a gyermekek egymásnak tárgyat, pl. radír, vonalzó, faragó, játékok, otthonról nasi, táblafilc
 • amennyiben egy osztálytermet egy óra után más osztály fog használni: az óra végén asztal, gyakran érintett felületek fertőtlenítése

4./ GYAKORLATI FOGLALKOZÁS, ESZKÖZÖS TANÓRA, SZAKTANTEREM HASZNÁLATA (a sima tanórán túli előírások)

 • az egyik osztály ha kiment és a szellőztetés megtörtént akkor jöhet be a másik
 • az egy órán többek által kézbe vett, használt tárgyak, szemléltető eszközök használata után javasolt a kézfertőtlenítés
 • a gyakorlati foglalkozásokon lehetőleg a 1,5 m védőtávolság tartása
 • óra végén a gyakorlati képzéshez használt eszközök és egyéb használt felületek fertőtlenítése történik (mielőtt azokat más osztály használná)
 • a nem fertőtleníthető demonstrációs eszközöket csak érintésmentesen lehet használni (bemutatás)

5./ BONTOTT CSOPORTOS OKTATÁS, NAPKÖZI, ÖSSZEVONT KÜLÖNÓRA (több osztályból érkező gyermekek együtt)

 • a kockázat úgy minimalizálható, hogy a teremben az ugyanazon osztályból érkező gyermekek ülnek egy csoportban elkülönülten, megfelelő távolságot tartva a más osztályból érkezőktől és köztük az érintkezés kerülendő (pl. feladatoknál tárgyak átadása)

6./ TORNAÓRA

 • az egyik osztály, ha kiment az öltözőből és a szellőztetés megtörtént, akkor jöhet a másik; az alsó tagozatos tanulók saját osztálytermükben öltöznek a testnevelés órára
 • öltözőbe bemenetelkor és kijövetelkor kézmosás
 • ameddig lehet szabadtéren, utána: tornateremben (osztott terem) tartjuk a testnevelés órákat a csoportokat elkülönítve, megfelelő szellőztetés mellett; gyógytestnevelés órák az erre a célra elkülönített helyiségben történnek
 • mellőzendők a szoros testi kontaktust igénylő feladatok, ha mégis szükséges: állandó párok-állandó kiscsoportok
 • ne történjen zuhanyozás, öltözői-mosdói tömörülés, a mosdóban páraképződés (meleg víz hosszan folyatása)

7./ SZÜNETEK

 • jó időjárás esetén kimenni, az egyes osztályok az udvar különböző részein legyenek, elkerülendő az osztályok keveredésével járó tevékenység
 • rossz időben a gyermekek vagy a saját teremben maradnak a szünetben, vagy a székhelyen használják a közösségi tereket a távolságtartással és az osztályok keveredésének elkerülésével
 • a folyosókon-aulában, közös terekben szükséges az 1,5 m védőtávolság, szünetekben a maszkviselés kötelező
 • a folyosók-aula, közös terek folyamatos átszellőztetése megoldandó
 • a folyosói ügyeletesek bevonása a fentiek megvalósításához, betartatásához

8./ WC-MOSDÓHASZNÁLAT

 • 1,5 m védőtávolság, amennyiben ez nem tartható, maszkviselés
 • a felületek (különösen: WC ülőke-lehúzó, kilincs-zár) tanóra alatti (amikor nem használják) fertőtlenítése indokolt
 • WC-használat után a szappanos kézmosás+kézfertőtlenítés kötelező
 • a mosdóhasználati rend kiegyensúlyozott megszervezése
 • amennyiben lehetséges elkerülendő a WC-mosdó helyiségekben is az osztályok keveredése
 • takarítók bevonása időbeosztásának igazítása a fentiek megvalósításához

9./ ÉTKEZÉS

 • lehetőség szerint egyszerre a kijelölt csoport egyen, ennek megvalósítása az ebédlőben (az étkezési beosztás szerint) történik
 • távolságtartással ülnek a gyermekek-tanárok az asztalnál, illetve állnak a sorban
 • folyamatos szellőztetés
 • ki-bemenetelkor kézmosás
 • célszerű a sorban állás és önkiszolgálás kiküszöbölése
 • önkiszolgálás esetén egyéni csomagolással az ételek-eszközök összetapogatása kiküszöbölendő
 • mellőzendő a közös sószóró, kancsó stb.
 • az étkező osztályok között a használt felületek (pl. asztalok) fertőtlenítése
 • az étkeztető és konyhai személyzet higiénéje!: csak frissen tisztított-fertőtlenített kézzel nyúljon a felületekhez, étkezési eszközökhöz, ételekhez
 • az ételkészítés szabályai: biztonságos hőkezelés; alapos folyóvizes lemosás; a nyers, kellően nem tisztítható alapanyagok kerülendők
 • a konyhai edények, evőeszközök, poharak, tálcák stb. megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása szükséges, a tiszta eszközök cseppfertőzéstől védett tárolása
 • a konyhai textíliák (kötény, konyharuha stb.) használataminimalizálandó (pl. kenyérkosár-kendő helyett papír); gépi úton történő fertőtlenítő mosásukszükséges
 • a tízórai, uzsonna lehet a saját teremben, egyéni csomagolással, az étkezésre vonatkozó higiénés szabályok betartásával

10./ ÜGYELETI IDŐK

 • a naponta az oktatás előtti-utáni ügyeleti időben történő osztály-keveredés a maszk-távolságtartás-szellőztetés-kontaktusmentesség szabályaival kezelhető

11./ ISKOLABUSZ – Tagintézmény esetén

 • maszk gyerekek-sofőr-kísérő
 • szellőztetés
 • fel-leszálláskor kézfertőtlenítés
 • használat után a felületek fertőtlenítése

KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK: infografikák (higiénés) kirakása, iskolarádióban bemondás, iskolaújságban szerepeltetés

A NAPI FERTŐTLENÍTŐ TAKARÍTÁSRÓL

 • szükséges naponta többször a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek, iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök használathoz igazodó fertőtlenítése (pl. érkezéskor, szünetben sokan megfogják – gyakrabban)
 • napi egyszeri átfogó fertőtlenítő takarítás szükséges
 • fontos a megfelelő szerek alkalmazása, biztonságos tárolásuk, a takarító személyzet oktatása+védőeszközök biztosítása részükre
 1. AZ INTÉZKEDÉSI TERVBEN SZEREPLŐ TOVÁBBI NÉHÁNY TERÜLET

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

 • a szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóórák a szokott módon történnek a higiénés és szervezési szabályok betartásával

BETEGSÉG, ROSSZULLÉT AZ ISKOLÁBAN

 • Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni (Tószegen a tornatermi orvosi szobában, Tiszavárkonyon és Vezsenyen a számítástechnika teremben), egyúttal értesíteni kell az iskola-egészségügyi orvost és a fenntartót, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Az iskolai dolgozók a háziorvosukhoz forduljanak. A továbbiakban a háziorvos/házi gyermekorvos adja az utasításokat.
 • A beteg gyermek felügyeletét ellátó iskolai személynek kesztyű és maszk használata kötelező, a gyermekre is maszk adandó (saját maszk a gyerekeknél is kötelezően van).
 • A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
 • A népegészségügyi hatóság az elvégzett járványügyi vizsgálat és kontakt-kutatás eredménye alapján az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív. A kontaktkutatás eredményeképpen a fenntartó javaslata alapján, az Operatív Törzs rendelheti el egy-egy osztály vagy az iskola digitális oktatásra való áttérését.

ÁTTÉRÉS DIGITÁLIS MUNKARENDRE

 • A bejelentett adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
 • Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.
 • A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

HIÁNYZÁSOK IGAZOLÁSA

 • A nem egészségügyi okból történő hiányzások igazolása a járványügyi készenléti időszakban változatlan, azaz ezt továbbra is az intézmény határozza meg és ennek igazolása történhet a szülő által.
 • A COVID-eljárásrendek többszörösen bebiztosítják azt, hogy egy COVID-gyanús gyermek (pl. lázas-köhögős) orvosi vizsgálatára és bejelentésére sor kerül, ezért itt a szülői visszaélés veszélye minimális.
 • A korábbiakban is az egészségügyi okból történő hiányzás orvosi igazoláshoz volt kötött, ez tartalmazta azt, hogy a tanuló egészséges, közösségbe mehet – ez most sem változott; az igazolás beszerzéséhez nem szükséges az orvossal történő személyes találkozás, távkonzultáció útján is történhet (amennyiben a betegség jellege ezt megengedi).
 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
 • Igazolt hiányzásnak tekintendő az is, ha a gyermek a hatósági karanténról szóló határozatot bemutatja (külön igazolás nélkül is).
 • A járványügyi készenléti időszakban kiemelten fontos a hiányzások szigorú követése, a fenntartóval való kapcsolattartás, a betegek nyomonkövetése.

Kiadva: Tószeg, 2023.08.31.

                                                                                               Fehér Ferenc

                                                                                               intézményvezető

2. sz. melléklet

A MI ISKOLÁNKBAN…(Etikai kódex)

A jogi eszközökkel nem szabályozható elvárásainkat a házirenden kívül fogalmazzuk meg. Kérünk Benneteket, hogy ezen íratlan szabályokat mindig tartsátok szem előtt, s tegyétek iskolánkat a tanítás-tanulás olyan színterévé, ahová kellemes belépni, a mindennapokat eltölteni.

Ezek a szabályok, vagy inkább kérések és jó tanácsok azt szolgálják, hogy ne ütközzünk lépten-nyomon problémákba és feszültségeket teremtő helyzetekbe.

Elvárásaink

 • Nevelőidet, az iskola dolgozóit, felnőtt ismerőseidet tisztelettudóan köszöntsd az iskolában és az iskolán kívül!
 • Légy mindig udvarias és segítőkész!
 • Mindig segítsd iskolatársaidat!
 • Kulturáltan közlekedj!
 • Vigyázz a saját és társaid egészségére!
 • Ne verekedj!
 • Védd meg a kisebbeket!
 • Ne önbíráskodj!
 • Ne beszélj csúnyán, ne használj trágár kifejezéseket!
 • Udvariasan nyilváníts véleményt!
 • Ha barátod, barátnőd van, akkor az iskolában akár az iskolán kívüli viselkedésetekkel ne lépjétek át a jó ízlés határát!
 • Fogadd el, ha egy felnőtt vagy nevelő öltözködésedben kifogásolhatót tapasztal, és azt tudomásodra hozza!
 • Ne fesd a hajad, ne sminkeld magad, ne lakkozd a körmöd, ne legyen rajtad tetoválás. Ékszerek és a testékszerek viselését sem ajánljuk.
 • Az iskola épületében tanítási időben ne viselj sapkát, kapucnit!
 • Ne egyél, ne rágózz az órán!
 • Ne hozz az iskolába figyelemelvonó tárgyakat és játékokat!
 • Tanítási idő alatt mobiltelefon használata tilos, kivéve tanulási céllal, ha erre a pedagógus engedélyt ad!
 • Internetes közösségi oldalon engedély nélkül ne tölts fel dokumentumokat, mert az személyiségi jogokat sérthet, ami büntetőjogi következményekkel járhat. 
 • Törvény tiltja az iskola területén való dohányzást, ezért ne is próbálkozz!
 • Ha rendbontásról, helytelen viselkedésről tudomást szerzel, kötelességed felnőttet értesíteni, vagy felnőtt segítését kérni.
 • Figyelmeztesd az illemhelyiséget nem rendeltetésszerűen használó társaidat!
 • Kiránduláson, táborban viselkedj példamutatóan!
 • Légy büszke arra, hogy iskolánk tanulója lehetsz!

„Nem bosszantani akarunk, hidd el, csak féltünk, csak óvni akarunk, csak szeretünk, és büszkék akarunk lenni rátok.”

3. sz. melléklet

Az iskolához tartozó területek használati rendje

3.1. számú melléklet

Napközis foglalkozások rendje

1. Tanítás után a táskát a kijelölt helyre kell tenni.

2. Csak nevelővel lehet az ebédlőbe felmenni.

3. A tanulási időben az ülésrendben meghatározott helyen tartózkodhatnak, nem zavarhatják társaikat.

4. Az uzsonnát a napközis nevelő osztja ki, és a teremben kulturált körülmények között kell elfogyasztani.

5. Hazamenetel a tiszavárkony-szőlőbeli és vezsenyi tanulók esetében a kijelölt időpontban történik. A tiszavárkonyi tanulók 16:00-kor távoznak. Ettől eltérő időpontban történő távozáshoz a szülő írásos engedélye szükséges.

3.2. számú melléklet

A tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások rendje

1. A foglalkozások a 6. órában illetve az ebédidő után 13:00, illetve 14:00 órakor kezdődnek. Indokolt esetbe reggel 7:00 órakor kezdődnek. Időtartamuk 45 perc.

2. A pedagógus határozza meg, hogy a felzárkóztató foglalkozáson kik és hányan vesznek részt, amelyről előzetesen a szülőt tájékoztatja.

3- A délutáni foglalkozások kezdetéig a felügyeletet kérő tanulóknak a napköziben kell tartózkodniuk.

3.3. számú melléklet

A számítástechnika terem használati rendje

1. A tanulók a terembe csak a pedagógussal együtt, vagy engedéllyel léphetnek be.

2. A teremben a fokozott balesetveszély miatt (elektromos eszközök) és a berendezés nagy értéke miatt csak a pedagógus utasítására és felügyelete mellett lehet nyúlni.

3. A terembe csak a tanuláshoz szükséges dolgok vihetők be.

4. Ételt, italt fogyasztani tilos a teremben.

5. A másik tanuló munkáját nem szabad zavarni, mindenki csak a saját gépével munkálkodhat

6. Saját háttértár (CD, Flash-drive…) csak engedéllyel használható, internetről csak engedélyezett anyag tölthető le.

7. A számítógépet abban az állapotban kell otthagyni, ahogy volt, nem telepíthető más program, nem törölhetők vagy változtathatók a meglévő mappák, fájlok.

8. Nem változtathatók meg a kapcsolódó perifériák.

9. Probléma esetén a tanárnak azonnal szólni kell.

3.4. számú melléklet

A tornaterem használati rendje

1. Testnevelés órára, sportfoglalkozásokra, ill. bármely más iskolai rendezvényre az iskolában a kijelölt helyen kell sorakozni és közösen kell átmenni az órát tartó tanár vezetésével.

2. A tornateremben csak felnőtt, illetve tanári felügyelettel lehet tartózkodni.

3. Az öltözőkben kötelező a fegyelmezett viselkedés és egymás intim szférájának tiszteletben tartása. A tanulók kötelesek a tanárt értesíteni, ha az öltözőkben nem megengedett viselkedés, vita, veszekedés esetleg tettlegesség történik. Az öltözőkben a helység mérete miatt tilos a futkározás, dobálózás, a tornapadokról történő le- és felugrálás. A vizesblokk területén ajánlatos az óvatos közlekedés a padlózat estleges nedvesedése miatt.

4. A küzdőtéren csak a tanár jelenlétében és engedélyével lehet tartózkodni. A küzdőtér és a szertár berendezési tárgyait csak tanári utasításra lehet használni. A küzdőtéren sportolásra alkalmas, tiszta tornacipő és sportöltözet használata kötelező!

5. A tornaterem területén található elektromos berendezésekhez, kapcsolókhoz engedély nélkül senki nem nyúlhat.

6. Óvni kell a tornaterem, az öltözők és zuhanyozók tisztaságát és berendezési tárgyait. Ha valamilyen meghibásodás, rongálás történik, azonnal szólni kell az órát tartó tanárnak.

7. Testnevelés, gyógytestnevelés ill. sportfoglalkozási órákon bizonyos használati tárgyak (pl. szemüveg, kisméretű fülbevaló, hajpánt vagy gyógyászati segédeszközök, mint pl. a fűző, nagyothalló készülék, ízületvédő) saját felelősségre, szülői vagy orvosi engedéllyel, fokozott elővigyázatossággal használhatók. Más olyan kiegészítő ruhadarab, ékszer, stb. viselése, mely fokozza a balesetveszélyt, tilos! Pl. öv, gyűrű, nyaklánc, óra, karkötő, műköröm, műszempilla, testékszer. A smink egészségügyi szempontból kerülendő.

8. A tanulóknak kötelező a tanár felé azonnal jelezni, ha bármilyen baleset éri őket vagy társaikat a tanóra folyamán. Bekövetkezett balesetnél köteles mindenki a tanár utasításait maradéktalanul követni.

9. A tornaterem és az öltözők területén gondatlanul, ill. szándékosan okozott kárt a Köznevelési Törvény megfelelő rendelkezései alapján meg kell téríteni.

10. Az előforduló esetleges baleseteket azonnal jelenteni kell az órát vezető tanárnak

11. Aki utolsónak hagyja el a termet és az öltözőket, a villanyt le kell kapcsolnia.

3.5. számú melléklete

Az ebédlő használatának rendje

1. A tanulók ebédelni csak nevelői kísérettel mehetnek.

2. Az ebédlőben a tanuló köteles betartani az ebédeltető tanár utasításait a nyugodt és kulturált étkezés érdekében.

3. Az ebédlőből ételt nem lehet kivinni.

4. Az ebédlőből az uzsonnát a napközis nevelő hozza el, és osztja ki délután a tanulóknak.

3.6. számú melléklet

A természettudományi előadó használati rendje

1. A természettudományi előadóba és szertárba nevelő kíséret nélkül nem léphetnek be a tanulók. Az előadóban tartandó órák előtt a szaktanár által megjelölt helyen kell sorakozni, ahonnan a szaktanárral együtt vonul át az osztály.

2. Bármely kísérletet, vizsgálatot csak tanári engedéllyel szabad megkezdeni. A kísérleti munka elengedhetetlen feltétele a rend és a fegyelem.

3. A munka megkezdése előtt figyelmesen meg kell hallgatni a tanár utasításait. Mindig az utasításnak megfelelően, a megadott eszközökkel, vegyszermennyiséggel szabad a kísérleteket végezni.

4. Csak teljesen tiszta eszközökkel szabad dolgozni.

5. A kísérletező tálcákon mindig legyen kéznél tiszta rongy és egy pohár víz, a teremben homok.

Ha valamilyen anyag meggyullad, azonnal fedjük le ruhával, vagy öntsük le vízzel, illetve homokkal.

6. Szigorúan tilos bármilyen vegyszerhez kézzel hozzányúlni. Ha többféle vegyszert használunk, közben töröljük le a kanalat! Szennyezett, használt vegyszert a tárolóedénybe visszatenni tilos.

7. Ha vegyszert – például fejlődő gáz – akarunk megszagolni, soha ne hajoljunk közvetlenül a vegyszeres edény fölé, hanem kezünkkel legyezzük magunk felé a gázt.

8. Az anyagok kémcsőben történő hevítésekor a kémcsövet állandóan mozgatni kell. Ügyeljünk arra, hogy a kémcső nyílását ne tartsuk a szemünk vagy a társunk felé.

9. Ha bőrünkre sav vagy más maró hatású folyadék ömlene, azt először száraz ruhával töröljük le, majd bő vízzel mossuk le!

10. A vegyszereket megkóstolni szigorúan tilos. A kísérletezés után kezet kell mosni.

11. Otthon csak felnőtt felügyelete mellett, veszélytelen anyagokkal szabad kísérletezni. Vegyszert és eszközöket hazavinni a legszigorúbban tilos!

12. A konnektorokba tilos bármilyen eszközzel belenyúlni!

13. Ha bármilyen baleset történne, azonnal jelenteni kell a tanárnak.

14. Minden tanuló köteles óvni a terem berendezését, eszközeit, ezek szándékos megrongálásáért felelősségre vonható.

15. Órák után az előadót csak rendrakás után hagyhatják el a tanulók (a tanár utasításának megfelelően a használt eszközök elmosása, elpakolása, tanulói asztalok letörlése, szemét eltávolítása, székek felrakása, ablakok becsukása).

3.7. számú melléklet

Technika terem használati rendje

1. A műhelytermi órákra csak az órát tartó nevelővel együtt lehet átmenni a faházba.

2. A műhelypadon csak az órákhoz szükséges felszerelést lehet tartani. A táskákat csak a kijelölt helyre lehet tenni.

3. A kapott szerszámmal kell dolgozni, a másik kezéből bármilyen eszközt kivenni tilos.

4. Elektromos berendezéssel csak közvetlen nevelő felügyelet mellett lehet dolgozni.

5. Munka közben a tanuló a helyéről csak engedéllyel mehet el

6. Bármilyen sérülés vagy beleset esetén azonnal szólni kell az órát tartó nevelőnek

7. A műhelytermi órák végén a szerszámokat a kijelölt helyre kell tenni, a környezetet tisztán, rendben kell hagyni minden tanulónak maga után

3.8. számú melléklet

A tanulói konyha használati rendje

 1. A konyhatechnikai órákra csak az órát tartó nevelővel együtt mehetnek át a tanulók.
 2. Váltócipőt, kötényt, hajvédőt kell használni a konyhában.
 3. Konyha használat előtt a kézmosás kötelező.
 1. A konyhába csak a gyakorlathoz szükséges felszerelést szabad vinni. A táskákat az öltözőben kell letenni.
 2. A kapott eszközzel szabad dolgozni, más kezéből bármilyen eszközt kivenni tilos.
 3. Elektromos berendezéssel csak közvetlen nevelői felügyelet mellett lehet dolgozni.
 4. Munka közben a konyhából csak utasításra, vagy engedéllyel lehet elmenni.
 5. Bármilyen sérülés éri a tanulót, vagy társán észleli azt, azonnal szólni kell az órát tartó nevelőnek.
 6. A konyhatechnika órák végén a használt eszközöket, edényeket a helyükre kell tenni, a konyhát rendben kell otthagyni.
 7. A szénmonoxid érzékelőhöz a tanulóknak nyúlni tilos.

3.9. számú melléklet

Az iskolai könyvtár használati rendje

Az iskolai könyvtár SZMSZ-ének 1. számú melléklete.