Diagnosztikus mérés

Diagnosztikus mérések

Intézményünk 3. éve vesz részt partnerintézményként a Szegedi tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportjának Diagnosztikus mérések fejlesztése című projektjében.

A projekt lehetőséget biztosít a tanulók és az iskola számára, hogy kipróbálják, gyakorolják a számítógép alapú tesztelést és felkészüljenek a jövőbeli mérésekre.

Az 1. félévben az eDia-Új generációs iskolakészültség mérőeszköz csomaggal mértük első osztályos tanulóink iskolakészültségét.

1. mérési alkalom: Egér és billentyűhasználati képességek és olvasási előkészségek

  • mérési alkalom: Matematikai előkészségek és feladattartás
  • mérési alkalom: rövidtávú memória, feladattartás és induktív gondolkodás

A mérési eredmények

 Egér-NehezítettMatematikaiOlvasásiMunka-Feladat-Induktív
 használatgéphasználatelőkészségekelőkészségekmemóriatartásgondolkodás
Székhely87,7192,3168,0063,7546,1554,6639,23
        
Telephely99,0084,6279,1780,5661,5473,4560,26
        
Int. össz.91,7689,4272,1970,0551,9261,3247,12
        
régió83,0377,1663,8459,1548,5050,2846,97
eredménye
       
Község85,7183,2061,0658,6650,2450,5538,94
településtípus
       
Országos85,3278,0962,2456,5246,2649,5043,41
eredmény
       

Eredményünk minden            területen          jobb     a          régió,   a          község településtípus  és         az  országos

eredménynél is. Összességében a mérés alapján megállapítható, hogy tanulóink a matematikai előkészségek és az olvasási előkészségek területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

A mérés teljes anyaga a mérési- értékelési rendszerben található. A mérési eredmények részletes elemzése az őszi nevelési értekezleten megtörtént.

A 2. félév során a gondolkodási képességek átfogó mérésére irányuló méréssorozatba kapcsolódtunk be az alábbiak szerint:

2. és 3.SzámítógépesInduktív gondolkodás 
évfolyam egérhasználat,és 
  vizuális memória,tanulási módszerek 
  háttérkérdőív  
     
4. évfolyamSzámítógépesInduktív gondolkodásProblémamegoldó
  egérhasználat, képesség
  vizuális memória,  
  háttérkérdőív,  
  tanulási stratégiák  
     
5. évfolyamVizuális memória,Induktív gondolkodásProblémamegoldó
  kreativitás,és kombinatívképesség, tanulási
  háttérkérdőívgondolkodásstratégiák
     
6-7.IKTVizuális memória,Induktív gondolkodásProblémamegoldó
évfolyamműveltségkreativitás,és kombinatívképesség, tanulási
  háttérkérdőívgondolkodásstratégiák
     

Az IKT teszt az internetes információkeresés hatékonyságát vizsgálja. A teszt a hétköznapi életből ismert weboldal fajták (pl. élményfürdő honlap, web-áruház stb.) használatával tényleges online tevékenység során méri fel a tanulók online információkeresési magabiztosságát, az információhoz való hozzáférés magabiztosságát, amely az IKT-műveltség legalapvetőbb eleme.

A számítógépes egérhasználat teszt és fejlesztő program segítségével játékos feladatok megoldásán keresztül gyakorolhatják az alsó tagozatos diákok a tesztek megoldásához szükséges egérkezelési, navigációs műveleteket. A méréssel egybekötött fejlesztés alatt olyan műveleteket sajátíthatnak el a diákok, melyek megteremtik az online tesztelés és a számítógép-használat alapjait.

A vizuális memória teszt szintén játékos feladatok segítségével méri a diákok munkamemória kapacitását, azt, hogy mennyi különálló egységet tudnak egyszerre megjegyezni és milyen hatékonyan csoportosítják a megjegyezni való egységeket egymással. A munkamemória kapacitás, az emlékezeti folyamatok szoros kapcsolatban állnak a tanulási és feladatvégzési sikerességgel. A munkamemória kapacitása (zavara) közvetlen hatást gyakorolhat a tanulmányi teljesítményre és a munkavégzés hatékonyságára.

A kreativitás teszt egy, a 21. században egyre fontosabbá váló komplex képességet, a diákok kreativitását, divergens gondolkodási képességszintjét méri. E teszt, a sokféle kreatív válasz miatt utólagos kiértékelésű, miután ott nincsenek jó vagy rossz válaszok.

A tanulási stratégiák kérdőív azt vizsgálja, hogy kidolgozó, memorizáló, vagy inkább kontrollstratégiát részesítenek-e előnyben a diákok az otthoni tanulás során.

A háttérkérdőív a diákok demográfiai adatait (pl.: iskolai jegyek, tantárgyi attitűdök, családi háttér, otthoni tanulási feltételek) gyűjti be.

Az induktív gondolkodás kiemelkedő jelentőséggel bír a megismerési folyamatokban, az új tudás megszerzésének eszközeként is említik. Az indukciós folyamat során egyedi esetek megfigyeléséből indulunk ki, melyek alapján általános szabályokat, értelmező modelleket alkotunk a meg nem figyelt esetekre is. A jelen kutatás keretében kidolgozott tesztekben figurális, illetve számokat tartalmazó sorozatok és analógiák szerepelnek – arányuk az életkor előrehaladtával változik.

A kombinatív gondolkodás az induktív gondolkodáshoz hasonlóan kulcsfontosságú, az új tudás létrehozásának alapvető eszköze. A kombinatív képesség teszi lehetővé, hogy dolgok adott összességéből meghatározott feltételek szerint bizonyos számút kiválasszunk, illetve képesek legyünk meghatározni az összes lehetséges, a feltételeknek megfelelő kombinációt. A tesztfeladatok megoldása kombinatorikai ismereteket nem igényel.

A problémamegoldás tesztben szimulált gyakorlati helyzetekkel találkozhatnak a diákok. A problémák megoldásához nincs szükség konkrét, előzetes, az iskolában megszerezhető tárgyi tudásra. Ez a típusú mérés jól modellezi azt a modern társadalmakban gyakran előforduló helyzetet, hogy konkrét korábbi tudás nélkül kell újszerű problémákat megoldani, miközben csak az adott környezettel interakcióba lépve lehet szert tenni arra a tudásra, ami az adott probléma megoldásához szükséges

A százalékos eredmények összehasonlításánál a következő szempontokat kell figyelembe venni:

  • Az azonos osztályon és évfolyamon belüli teljesítmények összevethetőek egymással, miután a diákok ugyanazt a tesztet oldották meg osztály- és évfolyamszinten. Az évfolyamok közötti százalékos teljesítmények viszont nem minden esetben hasonlíthatóak össze egymással. Az összehasonlítás csak abban az esetben megalapozott, ha az érintett évfolyamokon ugyanazon teszt kiközvetítésére került sor.

Az egymással összehasonlítható eredmények keretezéssel vannak jelölve a táblázatban.

Összesített eredmények

Osztály

Vizuális memória

Új tudás

alkalmazása

probléma-megoldás

Új tudás megszerzése

probléma-megoldás

Számító-

gépes egér-használat

Kombinatív

gondolkodás

Internetes információ-keresés hatékonysága

Induktív gondolkodás -számos feladatok

Induktív gondolkodás-

figuratív feladatok

2.61.33  
     
2. Vezseny60.00  
     
     
3.71.37  
     
3. Vezseny80.00  
     
4.61.82 17.17
     
4. Vezseny68.33 27.78
     
5.47.87 25.69
     
6.48.98 28.93
     
7.52.20 33.88
     
Az iskola 58.52 26.87
eredménye:  

 97.13

 100.00

 99.31

 100.00

22.73 90.91  
     
25.00 98.11  
21.09   52.32
  
35.45  49.50
  
24.55  52.60
  
    
25.85 97.16 51.56
     

47.46

34.07

39.59

35.23

75.00

57.55

58.65

52.38

53.52

71.89

90.38

79.40

76.92

57.37

91.38

66.38

70.56

67.73

70.96

Az évfolyamonkénti eredmények összehasonlítva régió eredményével, a községi település típus eredményével, valamint az országos átlaggal

A 2. évfolyam tanulóinak eredményei

  Vizuális
  memória
   
  
Osztály eredménye: 61.33
   
   
Észak-Alföld 62.51
régió eredménye: 
  
   
Község 60.86
településtípus eredménye. 
  
   
Országos eredmény: 62.63
   

A 2. évfolyam eredményei – vezsenyi telephely

Vizuális

memória

Számító-

gépes egér-

használat

97.13

92.83

93.29

93.31

Számító-

gépes egér-

használat

Induktív

gondolkodás-

figuratív

feladatok

71.89

74.19

69.97

72.08

Induktív

gondolkodás-

figuratív

feladatok

Osztály eredménye:

Észak-Alföld

régió eredménye:

Község

településtípus eredménye.

Országos eredmény:

60.00

62.51

60.86

62.63

100.00

92.83

93.29

93.31

90.38

74.19

69.97

72.08

A 3. évfolyam tanulóinak eredményei

Osztály eredménye:

Észak-Alföld

régió eredménye:

Község

településtípus eredménye.

Országos eredmény:

Vizuális

memória

71.37

70.48

69.03

70.77

Számító-

gépes egér-

használat

99.31

96.00

94.72

95.72

Induktív

gondolkodás-

figuratív

feladatok

79.40

81.74

74.59

79.60

A 3. évfolyam tanulóinak eredményei – vezsenyi telephely

Osztály eredménye:

Észak-Alföld

régió eredménye:

Község

településtípus eredménye.

Országos eredmény:

Vizuális

memória

80.00

70.48

69.03

70.77

Számító-

gépes egér-

használat

100.00

96.00

94.72

95.72

Induktív

gondolkodás-

figuratív

feladatok

76.92

81.74

74.59

79.60

A 4. évfolyam tanulóinak eredményei

Osztály eredménye:

Vizuális

memória

61.82

Új tudás

alkalmazása

probléma-

megoldás

17.17

Új tudás

megszerzése

probléma-

megoldás

22.73

Számító-

gépes egér-használat

90.91

Induktív gondolkodás -számos feladatok

35.23

Induktív

gondolkodás-

figuratív

feladatok

57.37

                
 Észak-Alföld 67.09 22.60 19.68  96.44 52.08 64.27 
 régió eredménye:        
               
                
                
 Község              
 településtípus 64.38 19.25 20.32  94.97 46.79 60.83 
 eredménye.              
                
 Országos 67.07 21.66 22.09  95.52 50.74 64.92 
 eredmény:        
               
                
 A 4. évfolyam tanulóinak eredményei – vezsenyi telephely      

Vizuális

memória

Új tudás

alkalmazása

probléma-

megoldás

Új tudás

megszerzése

probléma-

megoldás

Számító-

gépes egér-használat

Induktív gondolkodás -számos feladatok

Induktív

gondolkodás-

figuratív

feladatok

Osztály eredménye:

Észak-Alföld

régió eredménye:

Község

településtípus

eredménye.

Országos

eredmény:

68.33

67.09

64.38

67.07

27.78

22.60

19.25

21.66

25.00

19.68

20.32

22.09

98.11

96.44

94.97

95.52

75.00

52.08

46.79

50.74

91.38

64.27

60.83

64.92

Az 5. évfolyam tanulóinak eredményei

Osztály

eredménye:

Észak-Alföld régió eredménye:

Község

településtípus

eredménye.

Országos

eredmény:

Vizuális memória

47.87

49.28

48.02

51.05

Új tudás

alkalmazása

probléma-

megoldás

25.69

24.66

24.16

25.76

Új tudás

megszerzése

probléma-

megoldás

21.09

27.27

20.76

25.48

Kombinatív

gondolkodás

52.32

47.07

40.04

43.46

Induktív gondolkodás -számos feladatok

57.55

55.30

47.10

52.00

Induktív

gondolkodás-

figuratív

feladatok

66.38

68.29

61.43

66.41

A 6. évfolyam tanulóinak eredményei

                 
   Vizuális Új tudás Új tudás Kombinatív Internetes Induktív Induktív 
    alkalmazása megszerzése gondolkodás információ- gondolkodás gondolkodás- 
   memória       
    probléma- probléma-   keresés -számos figuratív 
            
                 
                 
                 
     megoldás megoldás   hatékonysága feladatok feladatok 
                 
 Osztály 48.98 28.93 35.45 49.50 47.46 58.65 70.56 
 eredménye:        
                
                 
 Észak-Alföld               
 régió 53.45 27.25 27.10 49.08 43.51 58.67 71.31 
 eredménye:               
                 
 Község               
 településtípus 53.35 25.81 22.85 48.43 44.47 56.29 70.63 
 eredménye.               
                 
 Országos 55.74 27.12 26.03 51.62 45.72 58.72 72.95 
 eredmény:        
                
                 
 A 7. évfolyam tanulóinak eredményei         
                 
     Új tudás Új tudás Kombinatív Internetes Induktív Induktív 
   Vizuális alkalmazása megszerzése  információ- gondolkodás gondolkodás- 
      gondolkodás    
   memória probléma- probléma-  keresés -számos figuratív 
           
     megoldás megoldás   hatékonysága feladatok feladatok 
                 
 Osztály 52.20 33.88 24.55 52.60 34.07 52.38 67.73 
 eredménye:        
                
                 
 Észak-Alföld               
 régió 55.61 27.59 28.97 53.68 45.42 61.19 72.46 
 eredménye:               
                 
 Község               
 településtípus 54.79 26.72 27.64 52.35 46.70 58.19 70.88 
 eredménye.               
                 
 Országos 58.08 28.86 30.67 54.30 50.28 61.62 74.76 
 eredmény:        
                
                 

Diagnosztikus mérések

Intézményünk 5. éve vesz részt partnerintézményként a Szegedi tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportjának Diagnosztikus mérések fejlesztése című projektjében.

A projekt lehetőséget biztosít a tanulók és az iskola számára, hogy kipróbálják, gyakorolják a számítógép alapú tesztelést és felkészüljenek a jövőbeni mérésekre.

A 2018/2019-es tanév I. félévében az alábbi mérésekben vettünk részt.

MérésA mérésben
érintettek
 
eDia-Új generációs iskolakészültség mérőeszköz csomag1. oszt.
Részei: 
1. fejlesztéssel egybekötött játékos egérhasználat (1 tanóra); 
2. olvasás előkészségei (1 tanóra); 
3. korai numerikus készségek és induktív gondolkodás (1 tanóra). 
 3. oszt.
 4. oszt.
Olvasás, matematika, természettudomány (1-1-1 tanóra)5. oszt.
 7. oszt.
 Vezseny 3-4. oszt.

Iskolakezdő Mérőcsomag

A tesztek segítik azon diákok megtalálását, akik nem rendelkeznek megfelelő szinten az olvasás és a számolás elsajátításához szükséges előkészségekkel, a kitartó tanuláshoz szükséges képességekkel, akik e tekintetben további fejlesztésre szorulnak. A tesztek gyors és megbízható visszajelzést adnak a tanulók fejlettségi szintjéről. Jól kiegészítik a DIFER mérést.

Az összesített eredmények

A mérési eredmények

Osztály

  1. oszt. Tv.
  1. o. Vezseny

Észak-Alföld

régió eredménye:

Község

településtípus

eredménye:

SzhOlvTO_faO_fmMatTM_amM_eszM_emIndTI_fsI_faI_osz

86 50 44 55 54 80 26 55 48 51 48 46
                       
            
91 51 39 64 72 92 42 80 54 51 51 60
                       
            
86 56 48 64 63 86 40 63 55 59 53 52
                       
            
86 52 44 60 60 82 36 63 51 55 48 49
                       
Országos eredmény: 87 56 50 63 63 85 39 65 55 60 53 52
                         

Szh: Számítógépesegér-használat

OlvT: Olvasás előkészségei

O_fa: Olvasás előkészségei – fonémaazonosítás

O_fm: Olvasás előkészségei – fonémaműveletek

MatT: Korai számolási készségek

M_am: Korai számolási készségek – arab számok és mennyiségek

M_esz: Korai számolási készségek – elemi számlálás

M_em: Korai számolási készségek – elemi műveletvégzés

IndT: Induktív gondolkodás

I_fs: Induktív gondolkodás – figurális sorok

I_fa: Induktív gondolkodás – figurális analógiák

I_osz: Induktív gondolkodás – osztályozás

Olvasás-szövegértés, matematikai és természettudományos tudás mérése

A mérés során a kiválasztott területen belül a diákok a tantárgyi ténytudást, a tanultak alkalmazását és a gondolkodási képességek fejlettségi szintjét egyformán vizsgáló, széles képességskálán mérő, nehézség tekintetében véletlenszerűen összeállított feladatsorokat oldanak meg. A mérés eredményei segítséget nyújtanak annak feltérképezésére, hogy a tanulóknak mely területen vannak elsősorban elmaradásai, vagy mely területeken eredményesebbek.

Az összesített mérési eredmények

A táblázatok fejlécében használt rövidítések:

Mat: Matematika tudás

MA: Matematika alkalmazási

MD: Matematika diszciplináris

MG: Matematika gondolkodási

Olv: Olvasás-szövegértés

OA: Olvasás alkalmazási

OD: Olvasás diszciplináris

OG: Olvasás gondolkodási

Term: Természettudományi tudás

TA: Természettudomány alkalmazási

TD: Természettudomány diszciplináris

TG: Természettudomány gondolkodási

Egyéb: Egyéb

3. oszt.

  Mat MA MD MG Olv OA OD OG Term TA TD TG Egyéb
                           
Tiszavárkony 471 490 481 446 499 478 452 583 567 594 665 421 475
                           
Vezsenyi telephely 555 584 495 584 486 472 462 528 554 527 620 517 556
                           

Észak-Alföld

régió eredménye:

Község

településtípus eredménye:

515 536 500 510 512 465 507 565

491 505 474 494 491 436 494 544

517 526 597 414

522 542 588 423

501

501

 Országos eredmény: 499 514 480 504 500 448 498 554 519 537 586 420 500
                            

4. oszt. /Székhely/

  Mat MA MD MG Olv OA OD OG Term TA TD TG
                         
Tiszavárkony 512 497 495 541 486 430 466 564 560 576 596 501
                         
Vezsenyi telephely 570 521 549 635 509 404 480 611 550 523 631 475
                         

Észak-Alföld

régió eredménye:

Község

településtípus eredménye:

508 509 488 526 503 447 508 553

494 497 477 509 479 430 483 523

537 580 590 436

509 553 557 412

 Országos eredmény: 502 502 485 519 488 434 495 534 523 571 570 422 
                           
5. oszt.                         
     
     
   Mat MA MD MG Olv OA OD OG Term TA TD TG 
                           
 Osztály eredménye: 500 503 483 512 487 442 454 554 536 544 588 467 
                           

Észak-Alföld

régió eredménye:

Község

településtípus eredménye:

450 453 434 463 470 421 476 510

474 479 456 487 482 443 488 513

489 514 522 427

509 533 537 455

 Országos eredmény: 484 491 470 492 493 449 502 527 510 537 538 455 
                           
7. oszt.                         
     
     
   Mat MA MD MG Olv OA OD OG Term TA TD TG 
                           
 Osztály eredménye: 476 501 450 474 514 490 546 504 443 464 438 425 
                           

Észak-Alföld

régió eredménye:

Község

településtípus eredménye:

460 477 435 468 469 462 485 459

469 485 448 475 488 480 499 484

459 484 470 423

459 498 467 412

Országos eredmény: 476 490 459 482 495 484 509 492 467 503 477 419
                         

A 7. osztályos táblázat egy előző évben távozott tanuló gyenge mérési eredményét is tartalmazza.